Tuesday, June 30, 2015

Top banner

Top2

LOGO

Top logo

Top Ads

Tafuta Habari

 

 

 

1
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
OFISI YA RAIS
SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA
Kumb. Na EA.7/96/01/H/57 15 Juni, 2015
TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI
Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma ni chombo ambacho kimeundwa kwa
mujibu wa Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa
na Sheria Na. 18 ya mwaka 2007 kifungu 29(1). Kwa mujibu wa Sheria hiyo, chombo hiki,
pamoja na kazi zingine kimepewa jukumu la kutangaza nafasi wazi za kazi zinazotokea
katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Waajiri (Taasisi za Umma)

Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi wa Umma anakaribisha maombi ya
Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi 658 za kazi kwa waajiri mbalimbali.


NB: MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
i. Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania na wenye umri usiozidi miaka 45
ii. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
iii. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia
katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za
kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
iv. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye
anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)
watatu wa kuaminika.
- Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya
kidato cha nne na kidato cha sita kwawale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya
kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
- Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
- Computer Certificate
2
- Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
v. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA.
vi. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na Mamlaka husika (TCU na NECTA).
vii. Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
viii. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010.
ix. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za kisheria.
x. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 28 Juni, 2015
xi. Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika ofisi za Sekretarieti ya ajira HAURUHUSIWI.
xii. Barua za maombi ziandikwe kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza.
xiii. Maombi yote yatumwe kwenye mfumo wakielektroniki wa Ajira (Recruitment Portal) kupitiaanuaniifuatayo;
http://portal.ajira.go.tz/
Anuanihii pia inapatikana kwenye tovuti ya Sekretarieti ya ajira kwa kuingia sehemu iliyoandi kwa;
‘Recruitment Portal’
xiv. MUHIMU: KUMBUKA KUWEKA (ATTACH) BARUA YAKO YA MAOMBI KWENYE SEHEMU YA ‘OTHER ATTACHEMENTS’
xv. Kwa waombaji ambao majina ya vyuo na kozi zao hazipo kwenye mfumo wanatakiwa kuandika majina ya vyuo vya na kozi kwa kirefu
Mfano; Chuo: MWALIMU NYERERERE MEMORIAL ACADEMY
Kozi: BACHELOR DEGREE IN COMMUNITY DEVELOPMENT
3
1.0 BARAZA LA SANAA LA TAIFA (BASATA)
Baraza la Sanaa la Taifa ni shirika la Umma lililoundwa kwa sheria ya Bunge Na. 23 ya mwaka 1984. (Sheria ya kuunda upya Baraza la Sanaa la Taifa kwa kuunganisha Baraza la Sanaa la Taifa na Baraza la Muziki la Taifa na kufuta Sheria ya Baraza la Sanaa la Taifa ya mwaka 1974 na Sheria ya Baraza la Muziki la Taifa ya mwaka 1974 na kuweka utaratibu kuhusiana na mambo hayo.)
Kazi za Baraza la Sanaa la Taifa ni Kufufua, kukuza na kuendeleza kazi za sanaa ikiwa nI pamoja na Uhamasishaji, Usimamizi, Uimarishaji, Uratibu, Utafiti, na Ushauri wa kazi mbalimbali za Sanaa.
1.1 MKURUGENZI WA MITAJI – 1 POST
1.1.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Atawajibika kwa Katibu Mtendaji
 AtaongozaIdara ya Mitaji
 Ataandaa mkakati wa kuongeza mapato ya Baraza
 Kutafuta fursa za misaada na wadhamini mbalimbali
 Kuandaa mikutano na wadhamini na wafadhili mbalimbali
 Kubainisha maeneo ya miradi ya wasanii inayoweza kunufaika na uadhamini /ufadhili
 Kusimamia shughuli za uchangishaji wa fedha kwa hiari
 Kushitikiana na wataalam wa uhamasishaji wamichango ya hiari katika utekelezaji wamipango ya Baraza
 Kusimamia mchakato wa utoaji wamisaada kwa wasanii
 Kufuatilia na kutathminimiradi inayofadhiliwa na Baraza
1.1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Elimu Shahda ya Uzamili katika fani ya Fedha, Uchumi au Mipango kutoka katika chuo kinachotambuliwa na Serikali
 Uzoefu wakazi usiopungua miaka 8. Miaka 5 kati ya hiyo iwe katika nafasi za uongozi wa idara mbalimbali zilizo chini ya Taasisi za Umma
 Ujuzi wa kompyuta
1.1.3 MSHAHARA
 Mshahara PGSS 20
2.0 BARAZA LA KISWAHILI LA TAIFA (BAKITA)
Baraza la Kiswahili la Taifa (BAKITA) liliundwa kwa sheria ya Bunge Na. 27 ya mwaka 1967 na kufanyiwa marekebisho mwaka 1983. Kutokana na sheria hii Baraza ndilo mratibu wa kusimamia asasi na mawakala wote wanaokuza Kiswahili katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
4
2.1 AFISA UTUMISHI MWANDAMIZI II - (NAFASI 1)
2.1.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufuatilia na kuweka pamoja kumbukumbu za watumishi wanaostaafu.
 Kuandaa ikama na makisio ya mishahara ya watumishi wa Taasisi.
 Kuandaa na kutekeleza mipango ya mafunzo.
 Kuhuisha Tange ya Baraza
 Kuandika taarifa za utumishi na kuweka pamoja kumbukumbu sahihi za utumishi.
 Kushughulikia taarifa za mishahara ya watumishi.
 Kupanga na kuendesha utafiti kuhusu mahitaji ya watumishi na kuoanisha na uwezo wa kifedha uliopo.
 Kuratibu uhuishaji wa miundo ya utumishi.
 Kushauri juu ya mipango ya utoaji wa motisha.
 Kushauri juu ya shughuli za utawala au uendeshaji wa ofisi
 Kuratibu zoezi la tathmini ya uwazi ya utendaji kazi
 Kutafsiri Sera na Nyaraka mbalimbali za kiutumishi.
2.1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Shahada ya Uzamili katika fani ya Utawala au Rasilimali Watu kutoka chuo cha elimu ya juu kinachotambuliwa na Serikali.
 Uzoefu wa kazi hiyo usiopungua miaka mitano.
 Uwezo wa kutumia Kompyuta.
 Amefanya na kufaulu mtihani wa sheria wa Maofisa Utawala (Qualifying Law Examination for Administrative Officers) au mtihani wa Maofisa Utumishi (Proficiency Human Resources Management Examination).
3.0 TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA
3.1 AFISA UCHUNGUZI DARAJA LA II- NAFASI 4 (PEMBA NAFASI 1 NA ZANZIBAR NAFASI 3)
3.1.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuhoji walalamikaji
 Kuandaa barua za kuwajibu walalamikaji na walalamikiwa
 Kufuatilia malalamiko na kushauri juu ya hatua za kuchukuliwa
 Kutoa ushauri nasaha kwa walalamikaji
3.1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Mwenye Shahada ya kwanza ya Sheria kutoka vyuo vikuu au vyuo vingine vinavyotambulika na Serikali au wenye shahada ya kwanza ya Sayansi ya Jamii.
 Wenye shaada ya sheria watapewa kipaumbele zaidi. Aidha anapaswa kuwa na ujuzi wa kutumia kompyuta.
5
3.1.3 MSHAHARA
 Ngazi ya Mshahara TGS D
4.0 WIZARA, IDARA ZINAZOJITEGEMEA NA WAKALA ZA SERIKALI
4.1 FUNDI SANIFU DARAJA LA II - MAJI - (TECHNICIAN GRADE II - WATER) – NAFASI 30
4.2 MAJUKUMU YA KAZI
 Ukusanyaji na ukaguaji wa takwimu za maji
 Kutunza takwimu za maji
 Kuingiza takwimu za maji kwenye fomu Na: H: 12 tayari kwa kutumiwa kwenye michoro
 Kuchora hydrograph za maji
 Utengenezaji visima vya rekoda, stendi za winchi, sinia za maji ‘cable way post” n.k.
 Kufanya matengenezo ya vifaa vyote vya kupimia maji na hali ya hewa
 Kuingiza takwimu kwenye kompyuta
 Kufundisha wasoma vipimo
4.3 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa Wahitimu wa vyuo vya ufundi vinavyotambuliwa na Serikali ambao wana cheti cha ufundi ( FTC) au Stashahada ya Rasilimali za Maji na wenye ujuzi wa kutumia kompyuta.
4.4 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
5.0 FUNDI SANIFU RAMANI UPIMAJI PICHA(PHOTOGRAMMETRY)– NAFASI 2
5.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuwianisha picha za anga na ramani na kutayarisha ‘photo index’
 Kutunza kumbukumbu za picha picha za anga na ramani za photogrammetria
 Kuhudumia wateja wa picha za anga na ramani za photogramemetria
 Kutunza kumbukumbu za uchoraji wa ramani
 Kuchora ramani katika katika uwiano mbalimbali
5.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne au Kidato cha Sita wenye mchepuo wa mafunzo ya ufundi ya miaka miwili katika fani ya Ramani (Upimaji Picha (Photogrammetry) katika Vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
6
5.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.C kwa mwezi.
6.0 AFISA USHIRIKA DARAJA LA II (COOPERATIVE OFFICER GRADE II) – NAFASI 30
6.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kukagua vyama vya Ushirika vya Msingi vinavyoendesha miradi ya pamoja ( Jointy Venture )
 Kuhamasisha uanzishaji wa vyama vya Ushirika vya Msingi.
 Kukusanya na kuchambua takwimu zinazohusu Masoko katika Mkoa.
 Kutoa ushauri juu ya uendeshaji wa Vyama vya Ushirika vya Msingi
 Kuratibu/kushiriki katika Elimu ya Ushirika Shirikishi katika vyama vya ushirika vya Msingi.
6.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza au Stashahada ya Juu (Advanced Diploma) katika fani ya Ushirika (Cooperative management and accounting), Business Relation and Marketing, Marketing Research, Business Administration in Marketing, Banking and Finance, Accountancy, Finance Management, Cooperative Accounting, (Commerce in Economics) Saccos Management kutoka vyuo vinavyotambulika na Serikali.
6.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
7.0 MHANDISI DARAJA LA II - UJENZI (ENGINEER GRADE II – CIVIL) – (NAFASI 25)
7.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Atafanya kazi chini ya uangalizi wa Mhandisi aliyesajiliwa (Professional engineer) na bodi ya usajili ya Wahandisi ili kupata uzoefu unaotakiwa.
 Kufanya ukaguzi wa Barabara, Madaraja na Majengo mbalimbali
 Kuchunguza vyanzo vya ajali barabarani
 Kufuatilia utekezaji wa Sheria, Kanuni za ujenzi wa Barabara na Majengo
 Kutayarisha bajeti ya mwaka ya Ujenzi na matengenezo ya Barabara, Madaraja na Majengo
 Kusimamia na kuratibu kazi za Barabara, Madaraja na Majengo zinazotolewa na makandarasi
7.2 SIFA ZA MWOMBAJI
7
 Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya Juu ya Uhandisi kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali katika fani ya Uhandisi Ujenzi.
7.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
8.0 AFISA UFUGAJI NYUKI DARAJA LA II (BEEKEEPING OFFICER GRADE II) – NAFASI 15
8.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kusimamia uanzishaji wa hifadhi za nyuki na manzuki.
 Kutangaza Sera na Sheria za ufugaji nyuki.
 Kufundisha masomo ya fani ya ufugaji nyuki.
 Kukusanya takwimu za rasilimali na ufugaji nyuki.
 Kupanga na kupima ubora wa mazao ya nyuki.
8.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada katika fani ya Ufugaji Nyuki au Sayansi ya Elimu ya Mimea, Elimu ya Wadudu au Elimu ya Wanyama kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam au Vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
8.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.D kwa mwezi
9.0 AFISA MIFUGO DARAJA LA II (LIVESTOCK OFFICER II) – NAFASI 15
9.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Atabuni mipango ya uzalishaji mifugo wilayani.
 Ataratibu uzalishaji wa mifugo katika mashamba makubwa ya mifugo.
 Atasaidia kuratibu mipango ya ugani kuhusiana na uzalishaji wa mifugo wilayani.
 Ataratibu na kuendesha mafunzo ya ufugaji bora, usindikaji wa mazao ya mifugo kwa wataam wa mifugo na wafugaji.
 Atafanya mapitio na marekebisho ya miundo ya masoko ya mifugo wilayani kwake na mkoani.
 Atabuni, kuanzisha na kutekeleza miradi ya maendeleo ya mifugo wilayani.
 Atafanya soroveya ya rasilimali (resource survey) kama vile mifugo, vyakula vya mifugo, malisho n.k. katika eneo lake la kazi.
 Ataendesha mafunzo kwa Mawakala, wauzaji na wataalam juu ya njia salama katika kuweka na kusambaza pembejeo za mifugo.
 Atatafiti maeneo mapya yanayofaa kwa ufugaji wa mifugo mbalimbali
 Atafanya utafiti juu ya uharibifu wa mazingira katika wilaya.
8
 Atashiriki katika shughuli za kudhibiti milipuko ya wanyama/viumbe waharibifu wa malisho.
 Ataandaa taarifa ya jumla juu ya maendeleo ya mifugo.
 Atafuatilia, kuweka, kuchambua na kutafsiri takwimu za uzalishaji wa mifugo.
 Atafanya kazi nyingine zinazohusiana na fani yake kama atakavyoelekezwa na mkuu wake wa kazi.
9.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza (bachelor degree) ya sayansi ya Mifugo (Animal Science) kutoka Chuo Kikuu kinachotambuliwa na Serikali au sifa inayolingana nayo.
9.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi
10.0 AFISA WA SHERIA DARAJA LA II (LEGAL OFFICER GRADE II) – NAFASI 10
10.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kutoa ushauri na kufanya utafiti wa kisheria pale anapohitajika kulingana na Wizara, Idara ya Serikali ama sehemu aliko.
 Kufanya mawasiliano na ofisi nyingine kuhusu masuala ya kisheria kwa maelekezo ya Maafisa wa Sheria walio katika ngazi za juu.
10.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza ya Sheria kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali na waliomaliza mafunzo ya uwakili yanayotambuliwa na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali.
10.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi
11.0 AFISA HABARI II – (INFORMATION OFFICER II) NAFASI 15
11.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kukusanya na kuandika habari.
 Kupiga picha.
 Kuandaa picha za maonyesho.
 Kuandaa majarida na mabango (Posters).
 Kukusanya takwimu mbalimbali.
 Kuandaa majarida na vipeperushi.
 Kuhifadhi picha na kuhudumia maktaba na marejeo.
11.2 SIFA ZA MWOMBAJI
9
 Awe na Shahada ya Kwanza au Stashahada ya Juu ya Uandishi wa Habari au sifa inayolingana nayo kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali.
11.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
12.0 FUNDI SANIFU DARAJA LA II (UJENZI) - (CIVIL TECHNICIAN GRADE II) – NAFASI 25
12.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya kazi za ujenzi wa kuta za nyumba na kupaka rangi na kufunga mabomba;
 Kuchonga vifaa vya nyumba za serikali ikiwa ni pamoja na samani “furniture”;
 Kufanya kazi za upimaji (survey) wa barabara, majengo na mifereji kama atakavyoelekezwa;
 Kuwapangia kazi Mafundi sanifu wasaidizi na kuhakikisha wanamaliza kama ilivyopangwa.
12.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Waliohitimu kidato cha VI na kufuzu mafunzo ya ufundi ya miaka miwili kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali katika moja ya fani za ufundi.
 Waliohitimu kidato cha IV na kufuzu kozi ya ufundi ya miaka mitatu kutoka Vyuo vya Ufundi vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani za ufundi,
 Wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi hatua ya I kutoka Chuo cha Ufundi kinachotambuliwa na Serikali,
 Wenye Stashahada ya Kawaida katika fani za ufundi kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali.
12.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
13.0 FUNDI SANIFU DARAJA LA II - UFUNDI NA UMEME (TECHNICIAN GRADE II MECHANICS & ELECTRICAL) – NAFASI 12
13.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya ukaguzi wa ubora wa magari ya Serikali na kurekebisha ipasavyo.
 Kufanya upimaji wa Mitambo na Umeme kufuatana na Maelekezo ya Mhandisi.
 Kufanya kazi za kutengeneza mitambo, magari,na vifaa vya Umeme
 Kufanya usanifu wa miradi midogo midogo ya umeme
 Kusimamia jinsi ya kufunga mashine mpya zinazowekwa kwenye karakana za ufundi na Umeme.
13.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye mojawapo ya sifa zilizotajwa hapa chini:
10
 Waliohitimu kidato cha VI na kufuzu mafunzo ya ufundi ya miaka miwili kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali katika moja ya fani za ufundi.
 Waliohitimu kidato cha IV na kufuzu kozi ya ufundi ya miaka mitatu kutoka Vyuo vya Ufundi vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani za ufundi,
 Wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi hatua ya I kutoka Chuo cha Ufundi kinachotambuliwa na Serikali,
 Wenye Stashahada ya Kawaida katika fani za ufundi kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali.
13.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi
14.0 DEREVA DARAJA LA II (DRIVER II) – NAFASI 23
14.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuendesha magari ya abiria, magari madogo na malori
 Kuhakikisha gari na vyombo vyake vipo katika hali nzuri wakati wote, na kufanya uchunguzi wa gari kabla na baada ya safari ili kugundua ubovu unaohitaji matengenezo,
 Kufanya matengenezo madogo madogo katika gari,
 Kutunza na kuandika daftari la safari “Log-book” kwa safari zote.
14.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Cheti cha Mtihani wa Kidato cha IV, Wenye Leseni daraja la “C” ya uendeshaji pamoja na uzoefu wa kuendesha magari kwa muda usiopungua miaka mitatu bila kusababisha ajali na wenye Cheti cha Majaribio ya ufundi Daraja la II.
14.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGOS.A kwa mwezi.
15.0 MHANDISI KILIMO DARAJA LA II (AGRO – ENGINEERS) – NAFASI 12
15.1 MAJUKUMU YA KAZI.
 Kuandaa program za mafunzo kwa wakulima kutumia zana za kilimo,
 Kushiriki katika kufundisha wakulima na matumizi bora ya zana,
 Kushiriki kutengeneza michoro/ramani za umwagiliaji,
 Kushiriki katika ujenzi wa miradi ya umwagiliaji,
 Kushirikiana na mafundi sanifu kuwafunindisha wakulima uendeshaji wa skimu za umwagiliaji,
 Kukusanya takwimu za miradi ya umwagiliaji,
 Kushiriki kuratibu na kutoa huduma za umwagiliaji kwa vikundi vya umwagiliaji pamoja na matumizi ya maji,
11
 Kuandaa mafunzo/maonyesho ya matumizi ya za za kilimo,
 Kufuatilia program za mafunzo ya wanyama kazi, mafundi wa matrekta na wakulima jinsi ya matumizi ya wanyama na matrekta,
 Kuwafundisha wakulima ujenzi wa vihengo bora na
 Kushughulikia ubora wa zana na kuwashauri waagizaji na watengenezaji ipasavyo.
15.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza (Bachelor of Science in Agro-Processing/ Bio Processing Engineering, Bachelor of Science in Mechanization Engineering) ya uhandisi yenye mwelekeo mkubwa katika fani ya Kilimo cha umwagiliaji na cha zana kutoka Chuo Kikuu kinachotambuliwa na Serikali.
15.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS EKwa mwezi.
16.0 MHIFADHI WANYAMAPORI II – NAFASI 15
16.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya doria ndani na nje ya maeneo ya hifadhi au mbuga za wanyama
 Kusimamia utekelezaji wa utaratibu wa uwindaji na utalii
 Kulinda binadamu na mali zake dhidi ya wanyama hatari.
 Kukusanya na kulinda nyara za Serikali
 Kufanya usafi na ulinzi
 Kubeba na kutunza vifaa vya doria
 Kudhibiti uingiaji na utokaji wa watu na mali kwenye hifadhi
 Kutunza vielelezo vya ushahidi vya nyara
 Kudhibiti wanyamapori waharibifu
 Kukagua vibali na leseni za matumizi ya wanyamapori.
 Kudhibiti mioto mikali kwenye mapori.
16.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kidato cha IV au Kidato cha VI
 Wenye Stashahada ya Uhifadhi wa Wanyamapori kutoka Chuo cha Usimamizi wa Wanyamapori Mweka au Chuo kingine kinachotambuliwa na Serikali.
 Waliopitia mafunzo ya nidhamu na ukakamavu yanayotolewa na vyuo vya wanyamapori watapewa kipaumbele. Wale watakaopata nafasi lakini hawana mafunzo hayo, watapewa mafunzo husika kama sehemu ya mafunzo ya “Induction”.
16.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya Mshahara TGS. C kwa mwezi.
12
17.0 AFISA MICHEZO DARAJA LA II (GAMES AND SPORTS OFFICER GRADE II) – NAFASI 20
17.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha fani mbalimbali kwa Waalimu wa vyuo, shule, na vituo vya Elimu na Mafunzo
 Kufundisha fani mbalimbali za michezo kwa waalimu, Makocha, viongozi wa vyama na vilabu vya michezo
 Kufundisha fani mbalimbali za michezo kwa Timu za Michezo mbalimbali.
17.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa mwenye Shahada au Stashahada ya Juu ya Elimu ya Michezo (Physical Education) kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali.
17.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi.
18.0 AFISA UTAMADUNI II (CULTURAL OFFICER GRRADE II) – NAFASI 17
18.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kutafiti masuala ya Lugha, Sanaa, Mila na Desturi katika ngazi ya Wilaya.
 Kufundisha fani mbalimbali za utamaduni katika Vyuo na Vituo vya Elimu na mafunzo ya utamaduni.
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa kituo.
18.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye shahada au stashahada ya juu katika Sanaa, Lugha au Sayansi ya Jamii na uzoefu wa kazi usiopungua miaka mitatu.
18.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
19.0 AFISA USAFIRISHAJI DARAJA LA II (TRANSPORT OFFICER GRADE II ) – NAFASI 17
19.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kutayarisha gharama za uendeshaji wa usafiri kwa ajili ya kusaidia kutoa maamuzi.
 Kuhakikisha kuwa takwimu na kumbukumbu zinazohusu vyombo vya usafiri pamoja na mitandao yake zinatunzwa vyema na kwa usahihi. Kuandaa takwimu zinazohusu maendeleo ya ukuaji wa sekta ya usafirishaji, na kuwasilisha kwa watumiaji ndani na nje ya nchi.
 Kukusanya takwimu za usafirishaji nchini.
13
 Kukadiria na kushauri juu ya utendaji wa miradi mbalimnbali ya sekta ya usafirishaji.
 Kutekeleza majukumu mengine yanayohusu sekta ya usafirishaji
19.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada/ stashada ya juu katika mojawapo ya fani za Usafirishaji, Uhandisi, Uchumi/Mipango, Sayansi ya Jamii (Sociology) au Takwimu kutoka Vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
19.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi
20.0 AFISA USTAWI WA JAMII II (SOCIAL WELFARE OFFICER II)– NAFASI 45
20.1 KAZI NA MAJUKUMU
 Kuendesha usaili kwa wahudumiwa (watu wenye ulemavu, wazee, familia zenye matatizo, pamoja na watoto na vijana wenye matatizo mbalimbali).
 Kufanya ukaguzi wa mazingira wanayoishi wahudumiwa ili kupata taarifa zao kamili.
 Kuandaa taarifa za usaili na ukaguzi wa mazingira ya wahudumiwa.
 Kupokea na kukusanya taarifa za ustawi wa jamii kutoka kwa wadau na vituo mbalimbali vya ustawi wa jamii.
 Kupokea na kukusanya takwimu zinazohusu huduma za watu wenye ulemavu, wazee malezi ya watoto na familia zenye matatizo.
 Kupokea kuchambua na kuandaa orodha ya maombi ya uandikishaji wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, malezi ambao (foster care) na vyuo vya malezi vya watoto wadogo mchana.
 Kupokea, kuchambua na kuandaa orodha ya maombi ya msaada wa Rais kutoka kwa akina mama waliojifungua watoto watatu au zaidi kwa mara moja.
 Kupokea, kuchambua na kuandaa orodha ya maombi ya watoto yatima au wanaohitaji misaada mbalimbali.
 Kupokea, kuchambua na kuandaa orodha ya maombi mbalimbali kutoka kwenye familia na watu wenye dhiki.
 Kuhoji na kuandaa taarifa za washtakiwa.
 Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.
20.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye shahada ya B.A (social work or sociology) au stashada ya juu ya Ustawi wa jamii (Advanced Diploma in Sociol work) kutoka chuo cha juu kinachotambuliwa na ustawii wa jamii.
20.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS D kwa mwezi.
14
21.0 AFISA MAENDELEO YA JAMII DARAJA II (COMMUNITY DEVELOPMENT OFFICER GRADE II) – (NAFASI 12)
21.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuandaa na kupendekeza mipango na mikakakati ya kubadili fikra za watu ili waweze kuwa na mawazo ya maendeleo sawia na Sera za Serikali na wakati uliopo
 Kupitia mbinu shirikishi kuwezesha jamii kuanzisha miradi ya kijamii kama vile:-
- Usafi wa mazingira
- Ujenzi wa nyumba bora
- Ujenzi wa shule
- Ujenzi wa zahanati
- Kuchimba au kuzifanyia matengenezo barabara hasa za vijijini
- Ujenzi wa majosho
- Uchimbaji wa visima vifupi
- Utengenezaji wa malambo
 Kuhamasisha matumizi endelevu ya mazingira
 Kusambaza na kuhamasisha matumizi ya teknolojia sahihi kama vile uvunaji wa maji ya mvua, majiko sanifu, matumizi ya mikokoteni
 Kuhamasisha watu kutumia huduma za mafunzo ya Vyuo vya Maendeleo ya Wananchi
 Kuwasadia wanachi vijijini kuandaa maandiko (Project Write ups) ya kuombea fedha za kuendesha miradi yao
 Kuhamasisha, kuandaa na kutoa elimu kwa umma kuhusu uraia na Utawala bora
 Kukusanya, kutunza, kutafsiri na kusambaza takwimu na kumbukumbu muhimu kwa ajili ya matumizi ya jamii
 Kuwezesha wananchi kupambana na mila zenye madhara kwa afya za wanchi hasa wanawake na watoto wa kike, kuenea kwa virusi vya UKIMWI na magonjwa ya mlipuko.
 Kuelimisha viongozi wa Serikali za Vijiji, Dini na Mashirika yasiyo ya Kiserikali kuhusu Sera mbalimbali za Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto na kutumia Sera hizo
 Kutoa taarifa za hali ya jamii kwa ngazi mbalimbali
21.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa Shahada au Stashahada ya Juu ya Maendeleo ya Jamii kutoka Vyuo vinavyotambuliwa na Serikali katika fani zifuatazo:-
 Maendeleo ya Jamii (Community Development)
 Elimu ya Jamii (Sociology)
 Masomo ya Maendeleo (Development Studies)
15
 Mipango na Usimamizi wa Miradi (Project Planning and Management)
 Maendeleo na Jinsia (Gender and Development)
21.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
22.0 AFISA MAENDELEO YA VIJANA DARAJA LA II (YOUTH DEVELOPMENT OFFICER GRADE II) – NAFASI 15
22.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuratibu na kisimamia utekelezaji wa Sera ya Vijana
 Kuratibu shughuli za mikopo/mifuko ya Vijana
 Kuhamasisha vijana ili kufufua moyo wa kujitolea nchini
 Kupanga na kuendesha mafunzo yanayohusu stadi za maisha, stadi za kazi na Afya ya Vijana
 Kuanzisha vituo vya ushauri nasaha, Ajira kwa Vijana na Elimu ya Familia kwa kushirikiana na vyama visivyo vya kiserikali (NGO)
 Kukusanya takwimu mbalimbali zinazohusu Vijana
 Kuratibu shughuli mbalimbali za NGO zinazoshughulikia masuala ya Vijana
 Kuandaa mipango ya kuboresha malezi ya Vijana
 Kuwahamasisha Waajiri na Wafadhili mbalimbali wachangie mfuko wa mikopo nafuu kwa Vijana katika maeneo mbalimbali
 Kukuza na kuendeleza vipaji mbalimbali walivyonavyo Vijana ili kuwawezesha kujiajiri
 Kuandaa mipango ya kuwahamasisha Vijana ili kuanzisha miradi midogomidogo ya kujiajiri.
22.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza (BA. in Sociology or Social Sciences) au Stashahada ya Juu ya Maendeleo ya Jamii au Ustawi wa Jamii au Maendeleo ya Vijana (Advanced Diploma in Social Works or Community Development or Youth Development) kutoka chuo kinachotambuliwa na Serkali.
22.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
23.0 MCHUMI DARAJA LA II (ECONOMIST GRADE II) – NAFASI 36
23.1 MAJUKUMU YA KAZI
16
 Kuhudumia kamati mbalimbali za Bunge (Kamati za mahesabu ya Serikali, Kamati ya mahesabu ya mashirika ya Umma)
 Kukusanya takwimu na taarifa mbalimbali za kiuchumi kwa ajili ya uchambuzi na uandaaji wa sera na mipango ya kiuchumi na kijamii
 Kufanya utafiti na uchambuzi wa sera na vigezo vya kiuchumi jumla
 Kufanya utafiti na kubainisha fursa zilizopo katika sekta husika
 Kukusanya taarifa na takwimu zinazohitajika katika kubainisha vipaumbele vya ustawi namaendeleo ya jamii.
 Kutayarisha na kusambaza takwimu na taarifa za kiuchumi kwa wadau
23.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza ambao wamejiimarisha (major) katika mojawapo ya fani zifuatazo;
 Uchumi (Economics)
 Takwimu (Statistics )
 Sayansi ya Uchumi Kilimo (BSc Agriculture Economics &Agribusness)kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Sokoine au Chuo kingine chochote kinachotambuliwa na Serikali na wenye ujuzi wa kutumia kompyuta
23.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
24.0 AFISA UVUVI DARAJA LA II (FISHERIES OFFICER GRADE II) – NAFASI 39
24.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kutekeleza Sera ya Uvuvi.
 Uhifadhi wa samaki na viumbe wengine wa majini na mazingira yao.
 Kuratibu na kusimamia uhifadhi wa mazingira.
 Kuendeleza uvunaji endelevu wa samaki na viumbe wengine wa baharini, maziwa, mito, mabwawa na malambo.
 Kutoa ushauri wa kitaalam kuhusu Uvuvi bora, utengenezaji na udhifadhi bora wa Samaki na mazao ya uvuvi, Biashara na Masoko ya Samaki pamoja na Ufugaji wa Samaki na viumbe wengine wa majini.
 Kutoa leseni za uvuvi.
 Kuendesha mafunzo ya taaluma ya uvuvi.
 Kusimamia na kutekeleza Sheria za Uvuvi (k.m. kuzuia uvuvi haramu).
 Kusimamia ukusanyaji wa takwimu za uvuvi pamoja na maduhuli.
 Kuratibu shughuli za utafiti wa uvuvi.
 Kutoa ushauri na Mafunzo kwa wananchi juu ya uendelezaji na matumizi endelevu ya rasilimali ya uvuvi.
17
 Kukagua ubora wa Samaki na mazao ya uvuvi na kuweka viwango vya Kitaifa.
24.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza (Bachelor Degree) katika fani za Sayansi ya Uvuvi (Fisheries Science/Management, Zoology, Microbiology, Marine Biology, Food Science and Aquaculture).
24.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
25.0 AFISA UVUVI MSAIDIZI DARAJA LA II (ASSISTANT FISHERIES OFFICER II) – NAFASI 18
25.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kutengeneza, Kushona, Kutunza na Kukarabati zana za uvuvi.
 Kutunza na kuangalia mabwawa ya samaki.
 Kutega mitego Ziwani au Baharini.
 Kutengeneza nyavu ndogo ndogo.
 Kuwapa chakula samaki katika mabwawa.
 Kuvua samaki katika mabwawa.
 Kutoa ushauri kwa wavuvi kuhusu mbinu mbalimbali za uvuvi.
 Kukusanya takwimu za uvuvi kutoka kwenye vituo vya kupokelea samaki.
 Kutoa ushauri juu ya uhifadhi wa samaki na mbinu za usambazaji na uuzaji wa mazao yatokanayo na samaki.
 Kuwaelimisha wananchi juu ya ufugaji wa samaki na mambo muhimu ya kuzingatia.
25.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au cha sita wenye stashahada (Diploma) ya Uvuvi au Uhifadhi wa Samaki na Masoko (Fish Processing & Marketing) kutoka vyuo vya uvuvi vya Mbegani, Kunduchi au vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
25.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali TGS C kwa mwezi
26.0 MSANIFU MAJENGO DARAJA LA II (ARCHITECT II ) - (NAFASI 12)
26.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundish somo la usanifu majengo katika vyuo vya maendeleo ya Jamii.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
18
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
26.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya Shahada ya Usanifu Majengo kutoka vyuo vinanvyotambuliwa na Serikali
26.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
27.0 AFISA NDOROBO DARAJA II (Tsetse Officer)- NAFASI 1
27.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya uchunguzi wa kina kuchora ramani za usambaaji wa mbung’o na ndorobo katika maeneo.
 Kuhamasisha wananchi/wanavijiji kushiriki katika njia/ mbinu bora na rahisi za kuzuia ndorobo.
 Kutayarisha taarifa ya kila mwezi, robo/nusu mwaka ya uzuiaji wa mbung’o, ndorobo nagana na malale.
 Kufanya kazi nyingine zozote za fani yake atakazoagizwa na kupangiwa na mkuu wake.
27.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya Sayansi ya Wanyama na mimea (“Zoology & Botany”), wadudu (“Entomology”) au shahada inayolingana na hiyo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam au chuo kingine kinachotambuliwa na Serikali.
27.3 MISHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS D kwa mwezi
19
28.0 AFISA ELIMU DARAJA LA II (EDUCATION OFFICER GRADE II) –FIZIKIA (PHYSICS) (NAFASI 7)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya jamii na Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
28.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la Fizikia katika vyuo vyuo 25 vya Maendeleo ya Wananchi vinavyofundisha mafunzo ya Ufundi Sanifu
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo
28.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali katika somo la Fizikia (Physics).
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta
28.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS D kwa mwezi.
29.0 MKUFUNZI DARAJA LA II- UUNGA VYUMA (MECHANICAL ENGINEER)-(NAFASI 22)
20
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto. Wahandisi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la Uungaji vyuma, computer Application na technical drawing katika vyuo vya maendeleo ya Wananchi Tanzania Bara
29.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la uungaji vyuo, computer application na Technical drawing katika vyuo vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakaosaidia kutoa majibu kwa matatizo/changamoto mbaimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa ushauri juu ya kuboresha taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
29.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu Mafunzo ya Shahada/ stashahada ya juu katika fani ya Uunga vyuma, ufundi bomba, computer application and technical (Mechanical Engeneering) kutoka katika vyuo vinavyotambuliwa na Serikali
29.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D/E kwa mwezi.
30.0 AFISA ELIMU DARAJA LA II (EDUCATION OFFICER GRADE II) –KEMIA (CHEMISTRY) (NAFASI 1)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya jamii na Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
30.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la Kemia katika vyuo 25 vya Maendeleo ya Wananchi vinavyofundisha mafunzo ya Ufundi stadi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
21
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo.
30.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali katika somo la Kemia (Chemistry).
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta
30.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
31.0 MKUFUNZI MSAIDIZI DARAJA LA II–HOME ECONOMICS/ DOMESTIC SCIENCE
(NAFASI 8)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi wasaidizi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la ushonaji, ufumaji, kudarizi, upishi na lishe katika vyuo vya maendeleo ya wananchi Tanzania Bara
31.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha masomo ya ushonaji, ufumaji, kudarizi na upishi na lishe katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
22
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
31.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya stashahada ya ufundi katika fani zaushonaji, ufumaji, kudarizi, upishi na lishekutoka vyuo vya ufundi vinanvyotambuliwa na Serikali.
31.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
32.0 AFISA ELIMU DARAJA LA II (EDUCATION OFFICER GRADE II) –HISABATI (MATHEMATICS) (NAFASI 6)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya jamii na Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
32.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la Hesabu katika vyuo 25 vya Maendeleo ya Wananchi vinavyofundisha mafunzo ya Ufundi Stadi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo
23
32.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali waliosomea Hisabati na Ualimu (Bachelor of Education in Mathematics).
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta
32.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS D kwa mwezi.
33.0 MKUFUNZI DARAJA LA II- MHANDISI UJENZI (CIVIL ENGINEER)-(NAFASI 15)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto. Wahandisi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la Ujenzi, computer Application na technical drawing katika vyuo (24) vya maendeleo ya Wananchi na chuo cha Maendeleo ya Jamii Missungwi
33.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la uungaji vyuo, computer application na Technical drawing katika vyuo vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakaosaidia kutoa majibu kwa matatizo/changamoto mbaimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa ushauri juu ya kuboresha taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
33.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu Mafunzo ya Shahada/ stashahada ya juu katika fani ya uhandisi majengo(Civil Engeneering), Uunga vyuma, computer application and technical drawing kutoka katika vyuo vinavyotambuliwa na Serikali
33.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D/E kwa mwezi.
24
34.0 AFISA ELIMU DARAJA LA II (EDUCATION OFFICER GRADE II) –SAYANSI KIMU(DOMESTIC SCIENCE) (NAFASI 17)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya jamii na Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
34.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la upishi na lishe,hotel management, uhifadhi wa vyakula,uzalishaji vyakula na vinywaji katika, vyuo vya Maendeleo ya Wananchi
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo
34.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka chuo Kikuu cha Sokoine na vyuo Vikuu vingine vinavyotambuliwa na Serikali waliosomea Maarifa ya nyumbani (Home Economics/Domestic Science)
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta.
34.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS D kwa mwezi.
35.0 AFISA ELIMU DARAJA LA II (EDUCATION OFFICER GRADE II) – EDUCATION IN COMMERCE)- (NAFASI 23)
25
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii,Jinsia na Watoto.Walimu hawa watafanya kazi ya kufundisha katika vyuo vya maendeleo ya jamii na Maendeleo ya Wananchi vilivyopo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.
35.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha masomo ya Hesabu za biashara na Ujasiriamali katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi.
 Kuandaa maazimio ya kazi, maandalio ya masomo, zana za kufundishia /kujifunzia, mazoezi ya wanafunzi na majaribio.
 Kutunga, kusimamia na kusahihisha mitihani kwa lengo la kutathmini maendeleo ya wanachuo.
 Kuandaa mazoezi ya kazi kwa wanachuo na kusahihisha.
 Kuandaa taarifa za kitaaluma na kutunza kumbukumbu za maendeleo ya wanachuo na kuwasilisha katika mamlaka husika.
 Kufanya tafiti mbalimbali za kielimu.
 Kushika zamu na kutoa taarifa kwa uongozi wa chuo.
 Kutunza na kudhibiti matumizi ya vifaa katika sehemu aliyokabidhiwa.
 Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ngazi za juu kuhusu masuala mbalimbali kulingana na majukumu aliyopewa.
 Kutoa ushauri nasaha na kuwalea wanachuo kwa kuwaandaa kiakili,kimwili,kitabia na kimwenendo ili waweze kujua wajibu wao kwa jamii
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa Chuo
35.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza kutoka Vyuo Vikuu vinavyotambuliwa na Serikali waliosomea Elimu ya Biashara na ualimu (Bachelor Of Education in Commerce).
 Awe na ujuzi wa kutumia kompyuta
35.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGTS D kwa mwezi.
36.0 MKUFUNZI DARAJA LA II- KILIMO (AGRICULTURAL OFFICER )- (NAFASI 1)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la kilimo (Agriculture) katika vyuo vya maendeleo ya wananchiTanzania Bara
36.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la kilimo katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
26
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
36.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu Mafunzo ya Shahada/ stashahada ya juu katika somo la kilimo kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
36.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.
37.0 MKUFUNZI MSAIDIZI DARAJA LA II – UFUNDI CHUMA NA MABOMBA ( WELDING AND PLUMBING) - (NAFASI 10)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi wasaidizi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la ufundi chuma na bomba katika vyuo vya maendeleo ya wananchi Tanzania Bara
37.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha Masomo ya uungaji vyuma na ufundi bomba katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
27
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
37.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya stashahada ya ufundi katika fani ya ufundi chuma na bomba kutoka vyuo vya ufundi inanvyotambuliwa na Serikali
37.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
38.0 MKUFUNZI DARAJA LA II- ELECTRICAL ENGINEER - (NAFASI 14)
Nafasi hii ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wakufunzi hawa watafanya kazi ya kufundisha somo la Umeme wa majumbani (Electrical installation),computer application na technical drawing katika vyuo vya maendeleo ya Jamii Tanzania Bara
38.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundisha somo la umeme wa majumbani, computer application na technical drawing katika vyuo vya maendeleo ya wananchi.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbaimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
38.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu Mafunzo ya Shahada/ stashahada ya juu katika fani ya Electrical Engineering kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
38.3 MSHAHARA
28
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
39.0 MHUDUMU WA JIKONI (KITCHEN MESS ATTENDANT II) NAFASI-10
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Wahudumu hawa watapika chakula cha wanachuo chini ya usimamizi wa wapishi katika vyuo vya maendeleo ya wananchi
39.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuandaa chakula cha wanachuo kulingana na Menyu na idadi ya wanachuo
 Kupika chakula cha wanachuo
 Kufanya usafi wa jiko.
 Na kazi nyingine atazopangiwa na mpishi/wasimamizi wao.
39.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye cheti cha mtihani wa kitado cha nne na kufuzu mafunzo si chini ya mwaka mmoja katika fani ya Food and Beverages kutoka kwenye vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
39.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGOS A kwa mwezi
40.0 MLINZI (SECURITY GUARD) – NAFASI 16
40.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuhakikisha kwamba mali yoyote ya ofisi inayotolewa langoni (nje ya ofisi) ina hati ya idhini.
 Kuhahikisha kuwa mali yote inayoingizwa langoni inazo hati za uhalali wake.
 Kulinda usalama wa majengo, ofisi na mali za ofisi mchana na usiku.
 Kuhakikisha kwamba milango na madirisha yote yamefungwa ipasavyo mwisho wa saa za kazi.
 Kuhakikisha kwamba wageni wote wanaoingia katika eneo la ofisi wana idhini ya kufanya hivyo.
 Kupambana na majanga yoyote yatakayotokea katika sehemu ya kazi kama vile, moto, mafuriko n.k na kutoa taarifa katika vyombo vinavyohusika kama vile, moto, mafuriko n.k na kutoa taarifa katika vyombo vinavyohusika.
 Kutoa ushauri wa jinsi ya kuboresha huduma ya ulinzi mahali pa kazi.
40.2 SIFA ZA MWOMBAJI
29
 Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne waliofuzu mafunzo ya mgambo/polisi/JKT au Mafunzo ya Zimamoto kutoka katika chuo kinachotambuliwa na Serikali.
40.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya mshahara TGOS A kwa mwezi.
41.0 WAKALA WA VIPIMO
Wakala wa Vipimo ni Taasisi (Wakala) ya Serikali iliyochini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Taasisi hii iliundwa kwa mujibu wa Sheria ya Wakala za Serikali Sura Na. 245, mapitio ya mwaka 2002. Wakala wa Vipimo ilianzishwa rasmi tarehe 13 Mei, 2002 kwa amri ya Serikali Na. 194 (Government Order No. 194) na kutangazwa tarehe 17 Mei, 2002. Wakala wa Vipimo ina jukumu la kumlinda mlaji kwa kuhakiki vipimo vyote vinavyotumika katika sekta za Biashara, Afya, Usalama na Mazingira.
Nafasi hizi zitajazwa katika ofisi za Wakala wa Vipimo zilizoko Makao Makuu na katika Mikoa yote Tanzania Bara.
41.1 MKAGUZI WA NDANI MKUU DARAJA LA I- NAFASI 1 (INARUDIWA)
41.2 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuidhinisha taarifa ya ukaguzi uliofanyika;
 Kumfahamisha Mtendaji Mkuu kuhusu mabadiliko ya miongozo ya Ukaguzi (Audit guides) na kumshauri kuhusu Mfumo mzuri wa udhibiti wa ndani (Internal Control);
 Kufanya tathmini juu ya ufanisi (effectiveness) katika uzingatiaji wa Sheria, Kanuni na taratibu za fedha katika Wakala wa Vipimo;
 Kufanya uchunguzi maalum kuhusu matumizi ya Fedha yasiyofaa (special checks and investigations);
 Kuhakikisha kwamba utendaji kazi na matumizi ya fedha katika Wakala vinazingatia Sheria, Kanuni na taratibu za manunuzi na Kanuni za kimataifa (International Standards);
 Kumshauri Mtendaji Mkuu kuhusu namna bora ya kutekeleza majukumu ya Wakala kwa kuzingatia Sheria, Kanuni na taratibu za fedha na Manunuzi;
 Kumshauri Mtendaji Mkuu kuchukua tahadhari ili kuzuia hasara na matumizi yasiyofaa katika Wakala;
 Kuratibu, kusimamia na kuongoza shughuli za ukaguzi wa ndani.
41.3 SIFA ZA MWOMBAJI
30
 Awe na Shahada ya Biashara au Sanaa ya Uhasibu au Stashahada ya juu ya Uhasibu (ADA) kutoka Chuo/Taasisi inayotambuliwa na Serikali;
 Awe na Shahada/Stashahada ya Uzamili (Masters/Postgraduate Diploma) katika fani ya Uhasibu/Fedha na waliofaulu mtihani wa Taaluma ya Cheti cha Uhasibu (CPA) (T) pamoja na uzoefu wa kazi usiopungua miaka kumi na mbili (12) katika fani hiyo. Wawe wametoa mchango wa makala/maandiko ya kiuhasibu na Ukaguzi hesabu yanayotambuliwa Kitaifa au Kimataifa watafikiriwa kwanza.
 Awe na ujuzi wa kutumia Kompyuta.
41.4 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani WMAS 7 kwa mwezi.
42.0 MHANDISI DARAJA LA II (MAJI) – WATER RESOURCE ENGINEER –
NAFASI 20
42.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kushughulikia upembuzi yakinifu, usanifu wa ujenzi, uendeshaji na matengenezo ya miundombinu midogo midogo ya usambazaji maji na kushiriki shughuli za upembuzi yakinifu, usanifu, ujenzi, uendeshaji na matengenezo ya miundombinu mikubwa ya ujenzi wa usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanyia mapitio taarifa za upembuzi yakinifu na sanifu za ujenzi wa miundombinu ya miradi ya usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanyia ukaguzi wa utekelezaji wa ujenzi, uendeshaji na utengenezaji wa miundombinu ya uzalishaji na usambazaji maji na usafi wa mazingira kwa ajili ya kupata ubora unaokusudiwa.
 Kushiriki katika kazi ya kupendekeza miradi na kupitia mapendekezo ya miradi (project proposal) ya usambazaji maji na usafi wa mazingira.
 Kufanya uchunguzi kuhusu uharibifu wa miundombinu au ajali zinazojitokeza wakati wa utekelezaji wa miradi ya maji na usafi wa mazingira.
 Kutayarisha bajeti ya utekelezaji wa shughuli za sekta za maji.
 Kusimamia kuratibu na kufuatilia utekelezaji wa ujenzi, uendeshaji na mategenezo ya miundombinu ya miradi ya maji na usafi wa mazingira.
 Kukusanya na kutayarisha taarifa mbalimbali za utekelezaji wa shughuli za sekta ya maji kwa ajili ya matumizi ya sekta na kwa ajili ya kujisajili katika bodi ya Wahandisi.
42.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya juu ya uhandisi wa Maji (Water Resource Engineering) kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali.
31
42.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
43.0 MPIMA ARDHI DARAJA LA II (LAND SURVEYOR II ) - (NAFASI 10)
43.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufundish somo la usanifu majengo katika vyuo vya maendeleo ya Jamii.
 Kutayarisha mpango wa kazi wa Mafunzo
 Kupima Maendeleo ya Wanachuo katika nadharia na vitendo
 Kutunza vifaa vya kufundishia
 Kufanya na kutoa taarifa za Utafiti
 Kutoa Ushauri wa kitaalam
 Kuandaaa kanuni na taratibu za kusimamia Mitihani chuoni
 Kutunga na kusahihisha Mitihani
 Kufanya Utafiti utakosaidia kutoa majibu kwa matatizo/hangamoto mbalimbali katika jamii inayoizunguka chuo
 Kutoa Ushauri juu ya kuboresha Taaluma chuoni na kuendeleza Mafunzo nje ya chuo
43.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha Nne/sita waliofuzu mafunzo ya Shahada ya Upimaji wa Ardhi kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali
43.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.
44.0 FUNDI SANIFU DARAJA II- URASIMU RAMANI (CARTOGRAPHY) – NAFASI 10
44.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya maandalizi ya Uchoraji wa ramani za miji kadiri ya uwiano unaohitajika
 Kutunza kumbukumbu za ramani na plan
 Kuchora plani za hati miliki, upimaji, mashamba na vijiji
 Kutoa nakala za plani za hati za viwanja, mashamba na vijiji
44.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au cha sita wenye cheti cha mafunzo ya ufundi ya miaka miwili katika fani ya Urasimu Ramani (Cartography) kutoka kwenye vyovinavyotambuliwa na serikali.
32
44.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.
X.M. DAUDI
Katibu
Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma.

 

 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITY

1. BACKGROUND

The Nelson Mandela African Institution Science and Technology (NM-AIST) has been

established under Tanzania’s Universities Act No. 7 of 2005, and as part of a network of African

Institutions of Science and Technology (AISTs) in Sub-Saharan Africa. The NM-AIST envisions

becoming a World-Class Institution of Higher Learning dedicated to the pursuit and promotion

of excellence in science and engineering, and their applications for economic growth and

sustainable development in Africa. The NM-AIST endeavors to deliver and promote high quality

and internationally competitive teaching and learning, research and innovation, and public

service in science, engineering and technology leveraging on entrepreneurship for enhanced

value addition to people and natural resources, with a view to stimulating, catalyzing and

promoting economic growth and sustainable development in Sub-Saharan Africa.

The Government of the United Republic of Tanzania has granted NM-AIST employment permit

Ref. No. BC.10/264/01/10 to employ 67 staff.

2. EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR ACADEMIC POSITIONS

Applications for employment are invited from suitably qualified individuals (Tanzanians and non-

Tanzanians) to fill 37 academic positions. The required qualifications, salary scales, areas of

specialization, and duties and responsibilities are as shown in Table 1.

3. EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL

POSITIONS

Applications for employment are invited from suitably qualified Tanzanians to fill 22

administrative and 8 technical positions. The required qualifications, salary scale, areas of

specialization, duties and responsibilities for Administrative and Technical Positions are as

shown in Tables 2 and 3.

4. MODE OF APPLICATION

All applications should be addressed to:

Deputy Vice Chancellor – Planning, Finance and Administration,

The Nelson Mandela African Institution of Science and Technology (NM-AIST),

P.O. Box 447 Arusha,

TANZANIA.

Interested applicants are required to submit their applications incorporating the following:

(i) Certified photocopies of relevant Certificates and Academic Transcripts

(ii) Curriculum Vitae (Specifying the date of birth)

(iii) Names of at least two referees

(iv) Contact details: postal address, telephone and e-mail addresses.

2

(v) Those who are employed in the Public Service should route their applications through their

respective employers

NOTE: (i) Candidate applying for Academic Positions can also send their

application via the following E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

(ii) Candidates applying for Administrative and Technical Position are

advised to apply only by post and indicate the applied position on the

envelop.

5. CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:

This advertisement was uploaded in our website on 15th July 2015 and was removed on the

same day due to error on the closing date. We regret for inconvenience caused and the correct

closing date is 3rd July 2015.

3

Table 1: The Required Qualifications, Salary Scales, Areas of Specialization, Duties and Responsibilities for Available Academic Positions

S/n School Position Salary

Scale Areas of Specialization

Key Qualifications Duties and responsibilities

1. EITHER School of Life

Sciences and

Bioengineering

(LiSBE),

OR

Computational and

Communication

Sciences and

Engineering (CoCSE),

OR

Materials, Energy,

Water and

Environmental

Sciences

(MEWES),

OR

Earth Sciences and

Engineering (EaSEn),

OR

Business Studies and Humanities

(BuSH

Professor4 Positions

PUTS 6 Mathematics,

Agriculture, Food

Sciences, Health

Sciences, Hydrology

and Water Resources

Management,

Sustainable Energy

and Engineering,

Petroleum Chemistry/

Geochemistry

Intellectual Property

Rights & Management,

Innovation and

Technology

Management &

Entrepreneurship,

Business

Administration &

Management,

Research Methodology

Holder of a PhD and Master’s

Degree in a relevant field

with at least a GPA of 4.0

out of 5 and a Minimum GPA

of 3.8 out of 5 or its

equivalent in the First

Degree with Minimum

scores of B+ in relevant

subject or its equivalent. In

addition one must have post

PhD work experience of 9

years and 18 points from

internationally peer

reviewed publications (from

at least two sources

including a minimum of 45%

from diversified journal

publications).

 • · To prepare and deliver a

professorial inaugural lectures

within six months after the

appointment,

 • · To carry out lectures, conduct

tutorials, seminars and practicals

for postgraduate progmammes,

 • · To play leadership role at the

level of Department, School and

University,

 • · To mentor junior staff,
 • · To develop curricula,
 • · To supervise Master’s and PhD

theses/dissertations,

 • · To perform any other duties that

may be assigned to him/her by

the relevant authorities at the

Institution.

4

2. EITHER School of Life

Sciences and Bioengineering

(LiSBE),

OR

Computational and

Communication

Sciences and

Engineering (CoCSE),

OR

Materials, Energy,

Water and

Environmental

Sciences

(MEWES),

OR

Earth Sciences and

Engineering (EaSEn),

OR

Business Studies and

Humanities

(BuSH

Associate

Professor

4 Positions

PUTS 5 Mathematics, Agriculture, Food Sciences, Health Sciences, Hydrology and Water Resources Management, Sustainable Energy and Engineering, Petroleum Chemistry/ Geochemistry Intellectual Property Rights & Management, innovation Technology Management & Entrepreneurship, Business Administration & Management, Research Methodology Holder of a PhD and Master’s Degree in a relevant field with at least a GPA of 4.0 out of 5 and a Minimum GPA of 3.8 out of 5 or its equivalent in the First Degree with Minimum scores of B+ in relevant subject or its equivalent. In addition one must have post PhD work experience of 6 years and 12 points from internationally peer reviewed publications (from at least two sources including a minimum of 40% from diversified journal

publications).

 • · Providing leadership role to the

institution,

 • · To undertake an induction course

in pedagogic skills for those who

had none before,

 • · Managing of institutional projects

and activities,

 • · Developing new courses and

programmes,

 • · Writing teaching manuals and

compendia and books,

 • · Participating in the establishment

of research hubs and resource

centers,

 • · Performing any other duties as

may be assigned to him/her by

the relevant authorities at the

Institution.

3 3. EITHER School of Life

Sciences and

Bioengineering

(LiSBE),

OR

Senior

Lecturer

10

Positions

PUTS 4

Computer Science,

Agriculture, Food

Sciences, Health

Sciences, Intellectual

Property Rights &

Management,

Sustainable Energy

Holder of a PhD and Master’s

Degree in a relevant field

with at least a GPA of 4.0

out of 5 and a Minimum GPA

of 3.8 out of 5 or its

equivalent in the First

Degree with Minimum scores

 • · To undertake an induction course

in pedagogic skills for those who

had none before,

 • · To carry out lectures, conduct

tutorials, seminars, practical’s,

invigilation and assessment for

postgraduate progrmames,

5

Computational and

Communication

Sciences and

Engineering (CoCSE),

OR

Materials, Energy,

Water and

Environmental

Sciences

(MEWES),

OR

Earth Sciences and

Engineering (EaSEn),

OR

Business Studies and

Humanities (BuSH

and Engineering,

Petroleum Chemistry/

Geochemistry

Intellectual Property

Rights & Management,

innovation Technology

Management &

Entrepreneurship,

Business

Administration &

Management,

Research Methodology

of B+ in relevant subject or

its equivalent. In addition,

one must have experience of

3 years in a related field and

5 points from peer reviewed

publications (From at least

two sources including a

minimum of 35% from

diversified journal

publications)

 • · To supervise field practical for

masters; and PhD

dissertation/theses,

 • · To develop and manage various

Institution activities,

 • · To write teaching manuals and

compendia,

 • · Performing any other duty as

may be assigned to him/her by

the relevant authority at the

Institution.

6

4. EITHER School of

Life Sciences and

Bioengineering

(LiSBE),

OR

Computational and

Communication

Sciences and

Engineering

(CoCSE),

OR

Materials, Energy,

Water and

Environmental

Sciences (MEWES),

OR

Earth Sciences and

Engineering

(EaSEn),

OR

Business Studies

and Humanities

(BuSH

Lecturer

10

Positions

PUTS

3.3 Mathematics,

Agriculture, Food

Sciences, Health

Sciences, Hydrology

and Water Resources

Management,

Sustainable Energy

and Engineering,

Petroleum Chemistry/

Geochemistry

Intellectual Property

Rights & Management,

Innovation and

Technology

Management &

Entrepreneurship,

Business

Administration &

Management,

Research Methodology

Holder of a PhD and

Master’s Degree in a

relevant field with at

least a GPA of 4.0 out of

5 and a Minimum GPA of

3.8 out of 5 or its

equivalent in the First

Degree with Minimum

scores of B+ in relevant

subject or its equivalent.

 • · To carry out lecturers, conduct

tutorials, seminars and practical

for postgraduate progmammes,

 • · To undertake research and

publish/disseminate results

 • · To mentor junior staff
 • · To develop curricular
 • · To supervise Masters and PhD

theses/dissertations

 • · To perform any other duties that

may be assigned by the relevant

authorities.

7

5 EITHER School of

Life Sciences and

Bioengineering

(LiSBE),

OR

Computational and

Communication

Sciences and

Engineering

(CoCSE),

OR

Materials, Energy,

Water and

Environmental

Sciences

(MEWES),

OR

Earth Sciences and

Engineering

(EaSEn),

OR

Business Studies

and Humanities

(BuSH

Assistant

Lecturer

9 Positions

PUTS 2 Mathematics, Agriculture, Food Sciences, Health Sciences, Hydrology and Water Resources

Management, Sustainable Energy and Engineering, Petroleum Chemistry/ Geochemistry Intellectual Property Rights & Management, Innovation and Technology, Management & Entrepreneurship, Business Administration & Management, Research Methodology Holder of a Master’s Degree in a Relevant field with at least a GPA of 4.0 out of 5 and a Minimum GPA of 3.8 out of 5 or its equivalent in the first degree with a minimum score of B+ in the Relevant subject or

its equivalent.

 

 • · To undergo an induction course

in pedagogic skills for those who

had none before

 • · To carry out Lectures, conduct

tutorials, seminars and practical

for undergraduate programmes;

 • · To Prepare and present case

studies

 • · To conduct and publish/

disseminate research results;

 • · To recognize students having

difficulties, intervene and

provide help and support;

 • · To participate in consultancies

and community services under

supervision

 • · To attend workshop,

conferences and symposia; and

 • · To perform any other duties

that may be assigned by the

relevant authorities.

8

Table 2: The Required Qualifications, Salary Scales, Areas of Specialization, and Duties and Responsibilities for Available Technical Positions

S/n School Position Salary

Scale

Area of

Specialization

Key Qualifications Duties and responsibilities

1.

EITHER School

of Life Sciences

and

Bioengineering

(LiSBE),

OR

Computational

and

Communication

Sciences and

Engineering

(CoCSE),

OR

Materials, Energy,

Water and

Environmental

Sciences

(MEWES),

Laboratory

Technician II

4 Positions

PUSS 3

Any Relevant

Field

Holder of a Diploma in

any relevant field

within Laboratory

Sciences from a

recognized Institution

or University and have

a minimum of three

years working

experience from a

reputable organisation.

 • · Assists in carrying out scientific

practical’s for students in the

respective school/Department

 • · Assists instructors in providing

specialized technical services to

students

 • · Assists in the repair and maintenance

of laboratory or workshop facilities

 • · Performs any other duties and

responsibilities that may be assigned

to him/her from time to time by the

relevant authorities.

Laboratory

Scientist II

4 Positions

PUSS 4

Holder of BSc in

relevant field or

Advanced Diploma or

its equivalent from a

recognized institution

with relevant

registration as

Graduate Scientist

where applicable

 • · Assists in all technical duties and

responsibilities requiring a higher

degree of planning and design

competence in the areas of students

practical’s,

 • · Assists in research and development

activities

 • · Assists in consultancy projects
 • · Assist in maintenances of laboratory

facilities

 • · Guide technicians in their daily

activities

 • · Performs any other duties and

responsibilities that may be assigned

to him/her from time to time by the

relevant authorities.

9

Table 3: The Required Qualifications, Salary Scale, and Duties and Responsibilities for Available Administrative Positions

S/n Vacancy No. of

Position

Salary

Scale

Key Qualification Duties and Responsibilities

1. Internal

Auditor

1 Position PGSS 13 Holder of a University Degree in

Accountancy or Advanced Diploma in

Accountancy plus a full CPA (T) or

relevant qualifications with a relevant

working experience of not less than

three years in a reputable

organization.

 • · Perform auditing duties regarding;

payment and retirement of imprests,

bank reconciliation and maintenance

of vote books

 • · Executes Audit Programmes for:

Insurance covers and payments,

capital expenditure investments

accounts, special grant available.

 • · Supervises staff auditing expenditure,

revenue, salaries and student

accounts.

 • · Assists in review of measures for

safeguarding assets and inventories.

 • · Performs any other duties and

responsibilities as may be assigned

by one’s reporting officer.

2. Bursar

1 Position PGSS 21 Holder of full CPA/ACCA/ACA or its

equivalent and has been registered

as Authorized accountant with

relevant working experience of not

less than twelve years in a large

reputable organization.

 • · Receives, banks and directs proper

use of all monies paid to the

institution

 • · Prepares financial statements of

income and expenditure at

appropriate times.

 • · Administers use of trust funds,

insurance and royalties;

 • · Controls capital and recurrent

expenditure;

 • · Prepares and answers timely

payment of salaries and emoluments’

 • · Maintains up to date financial

information on revenue and

expenditure.

 • · Supervises arrangements for the

10

purchase of equipment, materials

and furniture required by the

institution including their effective

use and maintenance of their

inventory;

 • · Maintains up to date transparent

Management Information Systems on

all accounts at all levels;

 • · Coordinates purchases and effective

management of stores;

 • · Insures all properties and asserts of

the institution

 • · Causes to be periodically reported on

all income and expenditure

transactions;

 • · Supervises staff and other functions

in the division;

 • · Performs any other function as may

from time to time be assigned to

him/her by his/her supervisor.

3. Accountant 1 Position PGSS 13 Holder of University Degree in

Accountancy or Advanced Diploma in

Accountancy, has obtained a full CPA

(T)/ACCA or its equivalent with

relevant working experience of at

least three years in a reputable

organization must be conversant with

Accounting Package – EPICOR

 • · Custodian of Accountable documents.
 • · Preparing monthly trial balances and

bank reconciliation statements

 • · Maintaining records of debtors and

creditors accurately and up-to-date

 • · Checking the correctness of claims

and retirements ensuring that they

are supported with appropriate

evidence

 • · Correcting and approving internal

audit reports and internal audit

queries

 • · Remits net salaries to the employee’s

respective banks

 • · Prepares monthly pay slips for each

employee and keeping records and

payroll register

11

 • · Performs any other duties as may

from time to time be assigned to

him/her by his/her supervisor

4. Legal

Counselor

1 Position PGSS 21 Holder of Masters of Laws (LL.M)

with relevant working experience of

at least twelve years in a reputable

organisation and must have been

admitted as an Advocate of the

Higher Court. Holder of a PhD will be

an added advantage.

 • · Heads the legal unit
 • · Participates in negotiations with

outside parties.

 • · Provide legal advice on all aspects of

the law in institution/college

operations.

 • · Ensures appearing in court on behalf

of the institution/college.

 • · Maintains records and custody of

contracts implementation, follow up

and ensuring the contractual

obligations are met under the

contracts.

 • · Vets all legal documents emanating

from outside the institution in which

the institution/college is /will be a

party.

 • · Witnesses all contracts.
 • · Performs any other related duties

and responsibilities assigned by one’s

supervisor.

5. Legal Officer

II

1 Position PGSS 11 Holder of LLB degree plus one year

intership with working experience of

at least three years in a reputable

organisation.

 • · Takes charges of documents and

correspondences of already assigned

cases.

 • · Deals with all legal routine

correspondences addressed to the

institution

 • · Drafts prescribed legal documents

and forms.

 • · Compiles evidence relevant for court

cases involving the Institution

 • · Attends to registration of all legal

documents and probate matters

 • · Files and represents the Institution in

12

criminal proceedings in court

 • · Performs other duties and

Responsibilities as may be assigned

by one’s supervisor

6. Student

Welfare

Officer II

1 Position PGSS 11 Holder of a University degree with a

bias in Educational

Psychology/Divinity or Social Welfare

and Counselling.

 • · Assists the Dean of Students in

Students’ counseling and guidance,

Co-ordinates academic advice for

students in collaboration with

academic advisors,

 • · Co-ordinates students’ cultural,

recreational and sports activities,

 • · Serves as an advisor to students’

government at the Hall of residence

level and attends meetings of Health

Committee,

 • · Takes care of students’ welfare and

ensures that the sick are urgently

treated and taken care satisfactorily.

Attends

 • · Perform any other duties and

responsibilities which may be

assigned by one’s reporting officer.

7. Receptionist I 1 Position PGSS 9

Holder of National Form Six

certificate with principal passes in

English, Swahili and Geography with

relevant working experience for at

least three years in a reputable

organisation. Holder of certificates in

computer studies and telephone

operations is an added advantage.

 • · Answers enquires coming from

subscribers,

 • · Prepare and maintains subscribes’

records

 • · Connects calls within the exchange

area and outside and raises

appropriate charges where required

 • · Performs any other duties and

responsibilities as may be assigned

by one’s reporting officer.

8. Artisan II 1 Position PGSS 8 Holder of Form Four certificate plus

Trade Test Grade II specialized on service, repair and maintenance of

Air Condition and Cooling System.

 • · Perform sectional craft jobs under

supervision

 • · Collects and takes care of tools and

equipment

 • · Carries out minor repairs and

13

maintenance and report all other

problem to superiors

 • · Perform any other duties and

responsibilities as assigned by one’s

reporting officer.

9. Records

Management

Assistant II

2 Positions PGSS 8

Holder of a National Form IV or Form VI Certificates with credit passes in English and Kiswahili, plus Certificate in Records Management from a recognized institute in the field of registry, law or land.

 • · To look or search all the files that are

needed by responsible officers.

 • · To register all incoming mail in a

register book

 • · To put and arrange all files according

to its classification and boxing

 • · To collect all files that has been

worked on from various offices

 • · Taking care of all facilities and

equipment’s under his/her charge

 • · Performing any other duties and

responsibilities which may be

assigned by one’s reporting officer.

1O. Estate Officer

II

2 Positions PGSS 11 Holder of a University Degree in Environmental Engineering,

Architecture, Building Economics, Civil Engineering in Land Management and Valuation.

 • · Supervises maintenance and clearing

of campus grounds and drainage

systems,

 • · Participates in drawing-up short and

long term programmes for the

general improvement of the

landscaping of the campus grounds

and drainage systems,

 • · Keeps and maintains relevant

equipment in good working order,

 • · Prepare various types of estimates

for assets management projects

 • · Prepare sketches and designs for

major modifications to existing

buildings

Performs any other duties and

responsibilities as may be assigned

by one’s reporting officer.

14

11. Academic

Officer II

4 Positions PGSS 11 Holder of a University Degree in Science/Engineering discipline or its equivalent from a recognized University with a minimum of upper second class

 • · To assist in the process of preparing

courses and examination time tables

 • · To assist in the process of preparing

and administer academic awards

 • · To assist in the process of supplying

examination stationaries

 • · Plans ad ensures the proper conduct

of examination

 • · Performs any other duties and

responsibilities as may be assigned by

one’s reporting officer.

12. Admission

Officer II

1 Position PGSS 11 Holder of a University Degree in

Science/Engineering, Education,

Educational Planning, Statistics,

Public Administration, Management,

System Analysis, Sociology and any

other relevant field.

 • · To assist in receiving and compiling

applications for admission

 • · To assist in maintaining students

records and examination results

 • · To assist in the process of preparation

of ID’s to students

 • · To assist in the preparation of adverts

for student admission

 • · Performs any other duties and

responsibilities as may be assigned by

one’s reporting officer.

13. Technician II

2 Position

1 Plumbing

and

1 Carpentry

PGSS 8 Holder of a Diploma in the relevant subject of water engineering and civil engineering from a recognized Institution.

 • · To carry out specified tasks

connected with projects

 • · Assist in the repair and maintenances

of Institution’s facilities

 • · Conduct routine repair and regular

maintenances of equipment’s in the

respective workshop

 • · Performs any other duties and

responsibilities as may be assigned

by one’s reporting officer.

14. Driver II 3 Positions PGSS 8 Holder of form Four Secondary

Education with passes in Kiswahili

and English with Trade Test Grade

II/Drivers Grade II certificate from a

recognized Institution. Must have a

 • · Driving cars and buses as well as

other motor machines

 • · Ensuring that fuel, oil, water, tires and

the general state of the car has been

checked before use

15

valid Class C Driving License.

 • · Providing driving services to NM-AIST

staff

 • · Maintaining log book for each and

every trip

 • · Ensuring that the vehicle is serviced

as planned

 • · Carrying out small repairs if the

vehicle breaks down

 • · Performing any other duties as may

be assigned to him by the supervisor.

 

 

 

SELF - MANAGEMENT AND PERSONAL  TRAITS FOR ALL MENTIONED
Qualifications: Must be self -motivated,Excellent Communication skills,demonstrates highest degree of integrity
Apply: Plant Manager  Mtera Hydro Power Plant 
Box 1, Dodoma
or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News May 12,2015
Deadline: June 23 ,  2015

ARTISAN - FITTER AND TURNER
Qualifications: Form IV Secondary Certificate,holder a certificate in machinery fitting from VETA or any recognized institution
Apply: Plant Manager  Mtera Hydro Power Plant 
Box 1, Dodoma
or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News
May 12,2015
Deadline: June 23 ,  2015

PRINCIPAL ESTATE DEVELOPMENT ENGINEER
Qualifications: A good degree in Building civil or structural Engineering or equivalent from recognized higher learning institutions, Registered with Engineer Registration Board as a Professional Engineer
Apply: Senior Manager Human Resources Tanesco
Ltd Umeme Park
Box 9024, Dar es Salaam
Details: Daily News
May 08,2015
Deadline: June 27 ,  2015

IT TECHNICAL SUPPORT
Qualifications: She/he will be the IT Technical system Administrator,ensuring availability of networks and devices and server resources in the Organization; first degree in computer studies is required
Apply: TEN/MET 
Box 13547, Dar es Salaam
or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News
May 12,2015
Deadline: June 20 ,  2015

ACCOUNTANT
Qualifications: A holder of a degree in Accounting/Finance plus CPA (T) or equivalent qualification and registered by NBAA as Associate Certified Public Accountant with not less than three years of relevant experience in Accounting duties and computer Accounting packages
Apply: TEN/MET 
Box 13547, Dar es Salaam
or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News
May 12,2015
Deadline: June 20 ,  2015
HUMAN RESOURCES OFFICER TRAINEE - 5 POSITIONS
Qualifications: Bachelor degree in Human Resources Management,Public Administration from a recognized higher learning institution
Apply: Senior Manager Human Resources Tanesco Limited Umeme Park Ubungo 
Box 9024, Dar es Salaam
or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News May 12,2015
Deadline: June 30 ,  2015

PROGRAM  OFFICER
Qualifications: First degree holder in Education or Social Sciences with practical experience in project formulation and Management,report writing,budgeting Monitoring and Evaluation. A Master’s degree will be an added advantage
Apply: TEN/MET 
Box 13547, Dar es Salaam
or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News
May 12,2015
Deadline: June 20 ,  2015

PROGRAM  MANAGER
Qualifications: Master’s degree in Education or a related field and 5-7 years of relevant experience in Educational development and programme management, PhD will be an added advantage
Apply: TEN/MET 
Box 13547, Dar es Salaam
or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News
May 12,2015
Deadline: June 20 ,  2015

UNIT HEAD,LIABILITIES AND INSTITUTIONAL BANKING
Qualifications: Holders of Master’s degree/Post graduate
Qualifications in fields of Accounting,Commerce,
Economics or related discipline from a recognized university/institution
Apply: Managing Director TIB Corporate Finance Limited
Box 9102, Dar es Salaam
Details: Daily News
May 08,2015
Deadline: June 19 ,  2015

CIVIL ENGINEER - 2  POSITIONS
Qualifications: A good degree in Building civil or structural Engineering or equivalent from recognized higher learning
institutions,Registered with Engineers Registration Board as a Professional Engineer
Apply: Senior Manager Human Resources Tanesco
Ltd Umeme Park
Box 9024, Dar es Salaam
Details: Daily News
May 08,2015
Deadline: June 27 ,  2015
FOREIGN EXCHANGE DEALER
Qualifications: Bachelor’s degree in Accounting,Commerce,  Economics or related discipline from a recognized university/institution
Apply: Managing Director TIB Corporate Finance Limited
Box 9102, Dar es Salaam
Details: Daily News May 08,2015
Deadline: June 19 ,  2015

CREDIT ANALYST
Qualifications: Bachelor’s degree
qualifications in fields of Accounting,Commerce,
Economics or related discipline from a recognized university/institution
Apply: Managing Director TIB Corporate Finance Limited
Box 9102, Dar es Salaam
Details: Daily News May 08,2015
Deadline: June 19 ,  2015

MANAGER,CASH MANAGEMENT AND ALTERNATIVE CHANNELS
Qualifications: Holders of Master’s degree/Post graduate
Qualifications in fields of Accounting,Commerce,
Economics or related discipline from a recognized university/institution
Apply: Managing Director TIB Corporate Finance Limited
Box 9102, Dar es Salaam
Details: Daily News May 08,2015
Deadline: June 19 ,  2015

TREASURY SALES DEALER
Qualifications: Bachelor’s degree
Qualifications in fields of Accounting,Commerce,
Economics or related discipline from a recognized university/institution
Apply: Managing Director TIB Corporate Finance Limited
Box 9102, Dar es Salaam
Details: Daily News May 08,2015
Deadline: June 19 ,  2015

ARTISAN - DAM ATTENDANT
Qualifications: Form IV Secondary Certificate,holder of a Certificate in Civil works from VETA or any recognized institution
Apply: Plant Manager  Mtera Hydro Power Plant 
Box 1, Dodoma
or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News May 12,2015
Deadline: June 23 ,  2015

QUANTITY SURVEYOR
Qualifications: A good degree in Building Economics or equivalent
Apply: Senior Manager Human Resources Tanesco
Ltd Umeme Park
Box 9024, Dar es Salaam
Details: Daily News
May 08,2015
Deadline: June 27 ,  2015
DE-BLOCKERS - 2 POSITIONS
Qualifications: Ordinary Certificate in Secondary School education,VETA Certificate in de-blocking works
Apply: Senior Manager Human Resources Tanesco
Ltd Umeme Park
Box 9024, Dar es Salaam
Details: Daily News May 08,2015
Deadline: June 27 ,  2015

PAINTER
Qualifications: Ordinary Certificate in Secondary school Education,Holder of VETA Certificate in painting
Apply: Senior Manager Human Resources Tanesco
Ltd Umeme Park
Box 9024, Dar es Salaam
Details: Daily News May 08,2015
Deadline: June 27 ,  2015

SMALL POWER PROJECT ENGINEER
Qualifications: BSc. degree in Engineering (Electrical or Mechanical) also registered with Engineers registration Board as a Professional Engineer,Master’s degree and registered Professional Engineer will be an added advantage
Apply: Senior Manager Human Resources Umeme Park
Box 9024, Dar es Salaam
Details: Daily News May 08,2015
Deadline: June 27 ,  2015

PERSONAL SECRETARY – 2 POSTS
Qualifications: Diploma in Secretarial or Full Secretarial Certificate, fluent in both English and Kiswahili
Apply: Senior Zonal Manager Dar es Salaam and Coast Zone Tanesco -Ilala
Box 2233, Dar es Salaam
Details: Daily News May 08,2015
Deadline: June 22 ,  2015

ACCOUNTANT TRAINEE – 4 POSTS
Qualifications: Bachelor’s degree in Accountancy,BAF or equivalent  from recognized higher learning institutions
Apply: Senior Zonal Manager Dar es Salaam and Coast Zone Tanesco -Ilala
Box 2233, Dar es Salaam
Details: Daily News May 08,2015
Deadline: June 22 ,  2015

SHIFT IN CHARGE - 2  POSITIONS
Qualifications: Holder of first degree in any Engineering field, higher qualification will be an added advantage
Apply: Regional Manager,Tanzania National Roads Agency
Box 1022 , Lindi
Details: Daily News
May 21,2015
Deadline: June 10 ,  2015
ELECTRICAL TECHNICIAN – 22
POSITIONS
Qualifications: Holder of FTC or Ordinary Diploma in Electrical ,Ordinary Certificate in Secondary Education in Electrical Engineering
Apply: Senior Zonal Manager Dar es Salaam and Coast Zone Tanesco -Ilala
Box 2233, Dar es Salaam
Details: Daily News May 08,2015
Deadline: June 22 ,  2015

ELECTRICAL ENGINEERS TRAINEE – 4 POSITIONS
Qualifications: Bachelor of Science in Electrical Engineering or its equivalent
Apply: Senior Zonal Manager Dar es Salaam and Coast Zone Tanesco -Ilala
Box 2233, Dar es Salaam
Details: Daily News
May 08,2015
Deadline: June 22 ,  2015

SENIOR PROGRAMME OFFICER, HEALTH AND
Qualifications: Master’s degree in Health, nutrition or related field
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News May 08,2015
Deadline: June 19 ,  2015

COMMISSIONER – 4 POSITIONS (PART TIME)
Qualifications: Bachelor’s degree in Law, holder or has previously held a high judicial office in the United Republic for not less than five years
Apply: Secretary Public Service Recruitment, Secretariat
Box 63100 , Dar es Salaam
Details: Daily News
May 04,2015
Deadline: June 16 ,  2015

COMMISSIONER – 2 POSITIONS (FULL TIME)
Qualifications: Bachelor’s degree in Law; holder or has previously held a high judicial office in the United Republic for not less than five years
Apply: Secretary Public Service Recruitment, Secretariat
Box 63100 , Dar es Salaam
Details: Daily News
May 04,2015
Deadline: June 16 ,  2015

MANAGER/CREDIT RISK AND SECURITY DOCUMENTATION
Qualifications: Holders of Master’s degree/Post graduate
Qualifications in the fields of Accounting,Commerce,
Economics or related discipline from a recognized university
Apply: Managing Director TIB Corporate Finance Limited
Box 9102, Dar es Salaam
Details: Daily News May 08,2015
Deadline: June 19 ,  2015

SYSTEMS ADMINISTRATOR II
Qualifications: Holders of Bachelor’s degree or Advanced Diploma in Computer Science or Information and Communication
Technology from a recognized institution
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

MARKETING OFFICER II (2 POSTS)
Qualifications: Holders  of Bachelor’s  degree in  Commerce  or  Business  Administration  majoring  in Marketing
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

HUMAN RESOURCE OFFICER II
Qualifications: Holders of Bachelor’s degree or Advanced Diploma in Public Administration or   Human Resource Management from recognized institutions
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

PROCUREMENT OFFICER II - 2 POSITIONS
Qualifications: Bachelor’s degree or Advanced Diploma in
Procurement from a recognized institution II
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

METROLOGIST II - 15  POSITIONS
Qualifications: Holders of Bsc degree in Physics (7), Industrial and Legal Metrology (5), Chemistry (1),Electrical Engineering 2)
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

NETWORK ADMINISTRATOR 
Qualifications: Degree or its equivalent in Computer Science and Networks from recognized institutions,High level of integrity and ethics compliance,ability to communicate fluently in English and Kiswahili
Apply: The Human Resource
Manager, Tanzania International Container Terminal Services Ltd
Box 71442 , Dar es Salaam
Details: The Guardian May 21,2015
Deadline: June 5 ,  2015

DATABASE ADMINISTRATOR
Qualifications: Degree or its equivalent in a related field majoring in oracle and MySQL database Administration,High level of Integrity and ethics
Compliance,ability to communicate fluently in English and Kiswahili
Apply: The Human Resource
Manager, Tanzania International Container Terminal Services Ltd
Box 71442 , Dar es Salaam
Details: The Guardian May 21,2015
Deadline: June 5 ,  2015

NETWORK ADMINISTRATOR 
Qualifications: Degree or its equivalent in Computer Science and Networks from a recognized institution,High level of integrity and ethics compliance,ability to communicate fluently
Apply: The Human Resource
Manager, Tanzania International Container Terminal Services Ltd
Box 71442 , Dar es Salaam
Details: The Guardian May 21,2015
Deadline: June 05 ,  2015

DATABASE ADMINISTRATOR
Qualifications: Degree or its equivalent in related field majoring in oracle and MySQL database Administration,High level of integrity and ethics compliance,ability to communicate fluently in English and Kiswahili
Apply: The Human Resource
Manager, Tanzania International Container Terminal Services Ltd
Box 71442 , Dar es Salaam
Details: The Guardian May 21,2015
Deadline: June 05 ,  2015

CORPORATE RELATIONSHIP
MANAGER- DAR ES SALAAM
Qualifications: University graduate preferably in Business Administration (Majoring in Marketing, or equivalent qualifications .Professional qualification in Banking will be an added advantage
Apply: The Managing
Director The People‘s
Bank of Zanzibar Limited
Box  1173 ,Zanzibar
Details: Daily News
June 11,2015
Deadline: June 25 ,  2015

LEGAL OFFICER - UNGUJA
Qualifications: University graduate preferably in Law,majoring in Company and Commercial Laws
Apply: The Managing
Director The People‘s
Bank of Zanzibar Limited
Box  1173 ,Zanzibar
Details: Daily News
June 11,2015
Deadline: June 25 ,  2015

PROCUREMENT  SPECIALIST -UNGUJA
Qualifications: University graduate preferably in Procurement and Chain Supply,or equivalent qualifications obtained from recognized institutions. Professional e.g. PSPTB and /equivalent would be desirable
Apply: The Managing
Director, The People‘s
Bank of Zanzibar Limited
Box  1173 ,Zanzibar
Details: Daily News
June 11,2015
Deadline: June 25 ,  2015

BRANCH MANAGER -2 POSITIONS MTWARA
Qualifications: University graduate preferably in Banking Business/Management .Professional qualification e.g Institute of Bankers diploma would be desirable
Apply: The Managing
Director, The People‘s
Bank of Zanzibar Limited
Box  1173 ,Zanzibar
Details: Daily News
June 11,2015
Deadline: June 25 ,  2015

CORPORATE RELATIONSHIP
MANAGER- ZANZIBAR
Qualifications: University graduate preferably in Business Administration (Majoring in Marketing, or equivalent qualifications .Professional qualification in Banking will be an added advantage
Apply: The Managing
Director, The People‘s
Bank of Zanzibar Limited
Box  1173 ,Zanzibar
Details: Daily News
June 11,2015
Deadline: June 25 ,  2015

OFFICER -INTERNAL AUDIT
Qualifications: Graduate,
Preferably Accounting,
Professional qualification in Banking /CPA Accounting/Banking diploma would be desirable
Apply: Diamond Trust Bank
Tanzania Limited
Box  115 ,Dar es Salaam
Details: The Guardian June 04,2015
Deadline: June 15 ,  2015

ASSISTANT MANAGER
Qualifications: University degree
 or equivalent qualification in
Accounting
Apply: Diamond Trust Bank
Tanzania Limited
Box  115 ,Dar es Salaam
Details: The Guardian June 04,2015
Deadline: June 15 ,  2015

RETAIL BANKING (BRANCH BUSINESS/TRANSACTIONAL BANKING)
Qualifications: University degree
 or equivalent qualification in
Business Administration,
Banking,Finance or related field/equivalent experience
Apply: Diamond Trust Bank
Tanzania Limited
Box  115 ,Dar es Salaam
Details: The Guardian June 04,2015
Deadline: June 15 ,  2015

BUSINESS DEVELOPMENT (CORPORATE AND SME CREDIT)
Qualifications: University degree
 or equivalent qualification in
Business Administration,
Banking,Finance or related field
Apply: Diamond Trust Bank
Tanzania Limited
Box  115 ,Dar es Salaam
Details: The Guardian June 04,2015
Deadline: June 15 ,  2015

ASSISTANT INTERNAL AUDITOR
Qualifications: Holder of a Bachelor’s degree in Accounting, or equivalent qualifications from a recognised institution Apply: Director General,Tanzania Commission for Sciences and Technology
Box  4302 ,Dar es Salaam
Details: Daily News June 04,2015
Deadline: June 18 ,  2015

PUBLIC RELATIONS OFFICER II
Qualifications: Holder of a  Bachelor’s degree in Public Relations,Journalism,Mass Communication,Social Media,
Basic Science or equivalent qualifications from a recognised institution
Apply: Director General,Tanzania Commission for Sciences and Technology
Box  4302 ,Dar es Salaam
Details: Daily News June 04,2015
Deadline: June 18 ,  2015

SENIOR COMPUTER SYSTEM
ADMINISTRATOR
Qualifications: Holder of Master’s degree in Computer Science /Engineering/IT from a recognised institution with at least seven years working experience in a relevant field
Apply: Director General,Tanzania Commission for Science and Technology
Box  4302 ,Dar es Salaam
Details: Daily News June 04,2015
Deadline: June 18 ,  2015

SENIOR RESEARCH OFFICER - 2 POSITIONS
Qualifications: Postgraduate
Qualification in Natural,Physical,
or Applied Science,Technology ,Innovation,Social Sciences Entrepreneurship, Intellectual Property or equivalent qualification from a recognised institution
Apply: Director General,Tanzania Commission for Sciences and Technology
Box  4302 ,Dar es Salaam
Details: Daily News June 04,2015
Deadline: June 18 ,  2015

NATIONAL FUND FOR ADVANCEMENT OF SCIENCE TECHNOLOGY (NFAST) COORDINATOR
Qualifications: Holder of a Mater’s degree in Economics,
Business,Project Management or equivalent qualification from a recognised institution
Apply: Director General,Tanzania Commission for Science and Technology
Box  4302 ,Dar es Salaam
Details: Daily News June 04,2015
Deadline: June 18 ,  2015

DRIVER GRADE  II - 2 POSITIONS
Qualifications: A holder of CSE with Trade Test III in Motor Vehicle Mechanics or equivalent qualification and must have a valid class “C” driving licence. He/she  must have a certificate from a recognised driving school
Apply: Director General
COASCO
Box 761 , Dodoma,
Details: Daily News
May 25,2015
Deadline: June 10 ,  2015
DIRECTOR OF PHYSICAL SCIENCE
Qualifications: PhD in Physical
Engineering, Natural Sciences
Water Industries,Energy,
Infrastructure and Geo sciences or equivalent qualification
Apply: Director General,Tanzania Commission for Science and Technology
Box  4302 ,Dar es Salaam
Details: Daily News June 04,2015
Deadline: June 18 ,  2015

ACCOUNTANT
Qualifications: Holder of NBAA Foundation stage Module A & B, a Certificate in Accounting or equivalent qualification from a recognised institution
Apply: The Chairman
LAPF SACCOS
Box  1501 ,Dodoma
Details: Daily News June 04,2015
Deadline: June 18 ,  2015

DEPUTY VICE CHANCELLOR
Qualifications: Holder of a PhD from an accredited university and have attained a status of Professor or Associate Professor and should have outstanding academic and administrative experience at a senior management level in a higher education institution
Apply: The Chairman of Search Committee, Mzumbe University
Box  1 ,Mzumbe
Details: Daily News June 04,2015
Deadline: June 18 ,  2015

ACCOUNTS ASSISTANT
Qualifications: Holder of National Accounting Technician Certificate (ATEC) level II issued by NBAA
Apply: Regional Manager,Tanzania National Roads Agency
Box 1022 , Lindi
Details: Daily News May 21,2015
Deadline: June 10 ,  2015

SHIFT IN CHARGE - 2  POSITIONS
Qualifications: Holder of first degree in any Engineering field, higher qualification will be an added advantage
Apply: Regional Manager,Tanzania National Roads Agency
Box 1022 , Lindi
Details: Daily News May 21,2015
Deadline: June 10 ,  2015

QUALITY ASSURANCE ADVISOR -
SENIOR ASSISTANT AUDITOR GRADE I -3 POSITIONS
Qualifications: Degree/Advanced Diploma in Accounting or its equivalent
Apply: Director General
COASCO
Box 761 , Dodoma
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 10 ,  2015
DIRECTOR OF KNOWLEDGE
MANAGEMENT
Qualifications: Holder of a Master’s degree in Information Science,Technology and Cisco Certificate Network Associate (CCNA),Cisco Certified Network Professional (CCNP),Open Source Protocol (OSP) or equivalent qualification from a  recognised institution
Apply: Director General,Tanzania Commission for Sciences and Technology
Box  4302 ,Dar es Salaam
Details: Daily News June 04,2015
Deadline: June 18 ,  2015

PERSONAL SECRETARY GRADE I
Qualifications: A holder of ACSE or CSE with Diploma in Secretarial studies from a recognised institution
Apply: Director General
COASCO
Box 761 , Dodoma
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 10 ,  2015

ASSISTANT AUDITOR GRADE II - 4 POSITIONS
Qualifications: Degree/Advanced Diploma in Accounting
Apply: Director General
COASCO
Box 761 , Dodoma
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 10 ,  2015

PRINCIPAL AUDITOR GRADE II
Qualifications: A holder of CTA (T),ACCA or equivalent, must possess Master’s degree and more than five years of relevant experience and must be registered with NBAA as Certified Accountant
Apply: Director General
COASCO
Box 761 , Dodoma
Details: Daily News
May 25,2015
Deadline: June 10 ,  2015

EMERGENCY HYGIENE MANAGER (HYGIENE PROMOTION)
Qualifications: Certificate or Diploma in Social Sciences or Public Health
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News
May 25,2015
Deadline: June 8 ,  2015

SUPPLY  ASSISTANT
Qualifications: Form Four/Six plus Ordinary Diploma in Procurement and Supplies Management or equivalent from a recognised institution
Apply: Plant Manager Kihans Hydro Power Plant
Box 77 , Mlimba,Morogoro
Details: Daily News
May 25,2015
Deadline: June 8 ,  2015

HUMAN RESOURCE OFFICER
Qualifications: University degree or its equivalent in Public
Administration,Personal Management,Human Resource Management, Sociology or Business Administration with minimum of three years working experience
Apply: Registrar
Pharmacy Council
Box 31818 , Dodoma
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 5,  2015


 1

 CAREER OPPORTUNITIES
Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) is a National Oil Company established in 1969 with a mandate to undertake petroleum development in a selected petroleum potential areas throughout the country, including the continental shelf of Tanzania.
In line withsuch mandateTPDC has formed subsidiary companies

 TANZANIA PETROLEUM DEVELOPMENT CORPORATION namely Gas Supply Company Limited (GASCO) and Commercial Petroleum (COPEC) to perform various tasks. The main roles of the established subsidiaries are: GASCO is responsible for the management of natural gas processing plants, natural gas transmission pipeline, natural gas distribution networks and gas aggregation; COPEC is responsible for managing the National Strategic Petroleum Reserves and downstream operations as deemed fit for long term benefits of the nation. To effectively manage the above responsibilities, TPDC is looking for experienced, dynamic, energetic, visionary and qualified candidates to fill senior positions within the Corporation and its subsidiaries as follows: 2

A: GAS SUPPLY COMPANY LIMITED(GASCO)
GENERAL MANAGER -GASCO
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The General Manager shall be responsible for management of natural gas processing plants, natural gas transmission pipeline and distribution network. Shall identify, undertake and oversee related natural gas business, infrastructure development and value addition activities.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Provide strategic leadership and operational direction of the Company;
2.2 Formulate and implement Company vision, objectives and strategies;
2.3 Implement directives of the govern Board pursuant to company’s objective;
2.4 Ensures that the company resources, both human, financial and physical are nurtured, developed, managed and harnessed optimally;
2.5 Formulates, within the general strategy set by the Governing Board, and in cooperation with other oil and gas marketing companies, the distribution of natural gas and its products within the country and for exports;
2.6 Formulates, within the general strategy set by the Governing Board, and in cooperation with other oil and gas marketing companies, the distribution of natural gas and its products within the country and for exports;
2.7 Manage Operations of Natural Gas processing plants, transportation pipelines, distribution networks, Compressed Natural Gas (CNG), LPG extraction from natural gas, natural gas liquids and Gas to Liquids (GTL) conversions;
2.8 Oversees roles of the company as a natural gas aggregator;
3


2.9 Manage purchase, process, transport and sale natural gas and related products to meet the market demand;

2.10 Ensure attraction of new business by providing innovate and integrated infrastructure options;

2.11 Manage Marketing and sale of natural gas and its products to end users;

2.12 Ensure safety and security of its natural gas infrastructure in the mid-stream and downstream;

2.13 Supervise export of natural gas, natural gas

Liquids/condensate and LPG extracted from natural gas;
2.14 Liaises with subsidiary companies of the Corporation involved in oil and gas midstream and downstream business in promoting their activities;

2.15 Formulates and participates in negotiations of all contracts involving marketing operations of natural gas in midstream and downstream activities, operation and maintenance agreements, and product sales/purchase agreements;

2.16 Supervises midstream and downstream research activities to ensure efficiency and provide technical advice in research and project development;

2.17 Approves conceptual designs and plans for plants, equipment and pipelines to ensure that they meet requisite standards;

2.18 Monitors development projects during appraisal, construction and implementation to enhance efficiency;
4


2.19 Designs, implements and facilitates Company’s annual plans;

2.20 Promotes sales of Natural Gas in and outside Tanzania;

2.21 Ensure that the company wide policies are uniformly understood and properly interpreted and administered by subordinates; reviews and approves proposed policies and procedures;

2.22 Monitors performance of senior staff, including matters of integrity, transparency and compliance with the governing policies, rules, regulations with the governing policies, rules regulations and code of conduct;

2.23 Oversees staff development in the Company; and

2.24 Performs any other related duties as may be assigned by the Governing Board.

3.0 Minimum Qualifications

Holder of a Master Degree in Marketing, Business Administration, Economics, Finance, Engineering or equivalent qualification from a recognized institution. Possession of a PhD in relevant fields is an added advantage.
4.0 Working Experience

At least 13 years’ experience of which 5 years must be at Managerial/ Senior level in related fields. Proven high administrative and managerial ability in the oil and gas industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES

5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5


5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition

MANAGER - NATURAL GAS DISTRIBUTION
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The manager natural gas distribution shall identify all projects relating to natural gas distribution. He/ She shall advise on the activities of natural gas and its product value addition projects.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Verify identified potential business opportunities.

2.2 Manage operations of Natural gas distribution networks in the country;

2.3 Manage operations of Compressed Natural Gas stations (CNG);

2.4 Distribute and market LPG extracted from natural gas or natural gas liquids locally and internationally;

2.5 Export of natural gas liquids/condensate from natural gas plants as per contracts;
6


2.6 Market and sale natural gas to the end users;

2.7 Manage allocation of gas volumes as per end user contracts;

2.8 Ensure that the Domestic Gas Demand Requirement is achieved through the implementation of the Domestic Gas Supply Obligation;

2.9 Ensure a balanced growth of domestic gas project through the availability of adequate volumes of gas to the Strategic Sectors;

2.10 Manage annual budgets for the department including operating and overhead expense budgets;

2.11 Provide inputs in natural gas contract negotiations;

2.12 Provide inputs in policy formulation and strategic initiatives; and

2.13 Performs any other related duties as may be assigned by the Managing Director

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS

Holder of a Master Degree in Marketing, Business Administration, Economics, Finance, Engineering or equivalent qualification from a recognized institution.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level in related fields. Proven high administrative and managerial ability in the oil and gas industry is essential 7

MANAGER TRANSMISSION PIPELINE
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Manager Natural Gas Transmission Pipeline shall manage all activities required to safely and efficiently operate the Natural Gas Pipeline Transmission Systems. He/she shall be responsible for management of the natural gas transportation from processing plants from different location. Also, shall ensure optimal operations, maintenance and safety of transportation pipeline facilities.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Provide strong, visible HSE Leadership and develop HSE commitment in every employee;
2.2 Manage all aspects of daily Pipeline Operations and Maintenance, including Support Services;

2.3 Manage the overall operational, budgetary, and financial responsibilities and activities of the Facility;
2.4 Coach, mentor, and develop staff, providing appropriate training and career development planning;
2.5 Establish Facility HSSE Metrics in compliance with OSHA and EPA Standards and Champion the Facility’s Process Safety Management (PSM) Program;
2.6 Champion the preparation of the Pipeline Emergency Response (ER) Plan; Coordinate and Conduct Annual ER Drills;
2.7 Ensure Pipeline Transmission Systems continuously achieve Reliability of 100% ;
2.8 Implement an effective Computerized Maintenance Management System (CMMS) and ensure all Maintenance Activities are well planned and executed as per Annual Maintenance Schedules: Implement Condition-Based Preventative Maintenance program;
2.9 Ensure all Statutory Inspections of Pipeline Equipment are completed as per Inspection Schedules;
8


2.10 Approve Facility Performance Metrics as part of annual Planning and Forecasting activities;
2.11 Monitor Facility Performance against Metrics and implement appropriate strategies to ensure achievement of Annual Budget Facility Performance Targets;
2.12 Supervise and manage the preparation and presentation of operational and statistical reports on Pipeline Performance; approve Final Reports and disseminate same as per GASCO’s internal reporting requirements and for external parties in accordance with contractual obligations;
2.13 Plan staffing levels and maintain employee work schedules including assignments, job rotation and overtime scheduling;
2.14 Complete Annual Performance Appraisals as per GASCO’s HR Procedures;
2.15 Approve expenditures and payments under the Pipeline Manager’s Approved Financial Authorities and
2.16 Performs any other related duties as may be assigned by the Superior

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED

Holder of master degree in Chemical and Process /Mechanical/Gas Engineering or equivalent qualification from a recognized institution.
4.0 WORKING EXPERIENCE
At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level in related fields. Proven high administrative and managerial ability in the oil and gas industry is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
9


5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition

MANAGER GAS PLANT
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Manager Natural Gas Plants Operations shall be responsible for processing of raw natural gas from fields, ensure optimal operations and maintenance of gas processing plants and gathering stations. He/ She shall assist department of natural gas distribution in coordinating the supply of natural gas from upstream gas developers. Also, shall be responsible for overall employee and facility safety and plant operational reliability.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Manage all aspects of processing plant operations and maintenance;
2.2 Provide strong, visible Heath Safety and Environmental (HSE) leadership and ensure HSE adherence in every employee;
2.3 Manage the overall operational, budgetary, and financial responsibilities and activities of the processing plant;
10


2.4 Coach, mentor and develop staff by providing appropriate training and career development planning;
2.5 Establish Facility HSE Metrics in compliance with OSHA and EPA Standards and Champion the Facility’s Process Safety Management (PSM) Program;
2.6 Champion the preparation of the Facility’s Emergency Response (ER) Plan, Coordinate and Conduct Annual ER Drills;
2.7 Ensure a minimum Processing Facility Reliability of 98% is continuously achieved;
2.8 Ensure the quality of natural gas exported from the facility meets required specifications;
2.9 Implement effective Computerized Maintenance Management System (CMMS) and ensure all Maintenance Activities are well planned and executed as per Annual Maintenance Schedules;
2.10 Manage all Statutory Inspections of Plant and equipment are completed as per inspection schedules;
2.11 Manage the preparation and presentation of operational and statistical reports on facility performance, approve final reports and disseminate the same;
2.12 Plan staffing levels and maintain employee work schedules including assignments, job rotation and overtime scheduling;
2.13 Respond to emergency callouts; and
2.14 Performs any other related duties as may be assigned by the Superior.

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED
11

Holder of a master’s degree in natural gas engineering or natural gas technology or related master in natural gas production, processing, liquefaction or related field.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level in related fields. Proven high administrative and managerial ability in the oil and gas industry is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking
5.2 Must be innovative and results-oriented
5.3 Must have the ability to maintain a multi-task focus
5.4 Must demonstrate integrity and professionalism.
5.5 Must be able to work independently and under tight time schedules.
5.6 Must have ability to make decisions independently and advise accordingly.
5.7 Must have ability to work under pressure.

MANAGER- FINANCE AND ADMINISTRATION
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Manager Finance and Administration shall ensure the operation of effective system of control of the Company’s assets and liabilities. He/ She shall provide financial and management accounting services for the Company including budgeting and budgetary control.
Also shall develop effective policies, procedures and systems for the recruitment, development and retention of personnel with requisite skills required by the Company. Develop and maintain good public and industrial relations and provides competent advice to management in personnel training and welfare. 12


2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Manage the full range of the Company’s finance and administration functions in accordance with the approved rules and regulations;
2.2 Eensures sound financial management practices are developed and maintained;
2.3 Plan a sound capital structure so that a balance is maintained between debt and equity capital;
2.4 Provides effective financial control systems on all capital projects by liaising fully with other managers;
2.5 Prepares and controls Company plans and budgets related to provision of accommodation, capital equipment’s, house-hold and office supplies and services;
2.6 Keep proper books of accounts including preparation of periodic/annual reports, management reports and statements;
2.7 Prepare annual human resources budget and plans for effective utilization of staff;
2.8 Develop human resources policies and guidelines for effective management of staff;
2.9 Develop comprehensive succession plan for enhancement of company’s plan;
2.10 Develop appropriate staff training plan;
2.11 Arranges for insurance and security of Company's properties and assets in liaison with other heads of departments / units and in particular the Legal unit;
2.12 Coordinates and arranges for outsourced services for the Company;
2.13 Ensures staff requirements for various positions are reflected in the company strategic plan;
2.14 Ensures the development and maintenance of staff pension and retirement benefit schemes, smooth and adequate provision of Medicare;
2.15 Develops and manage company’s incentive schemes including salary administration;
13


2.16 Aadministers and coordinate Human Resources (HR) in accordance with company’s procedures; and
2.17 Performs any other related duties as may be assigned by Superiors.

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS

Holder of a Master Degree in Business / Public Administration and CPA (T) or equivalent qualifications from a recognized institution. Specialization in international finance shall be an added advantage.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years working experience, of which 3 years must be at senior level in relevant field. Proven high administrative and managerial ability in the oil and gas industry is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively with demanding situation and to respond with speed;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition
14

HEAD OF LEGAL SERVICES
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Head of Legal Services is responsible for providing legal services to the Company in accordance with Company’s act and other legal requirements. He/ She shall serve as Legal Secretary for the company.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Makes arrangements for and gives notice of all Board meetings.

2.2 Provides legal services to the Company

2.3 Provides legal advice and assistance to Divisions and Units on interpretation of laws, terms of contract, terms of agreements, procurement contracts, guarantees, memorandum of understanding, consultancy agreements and other type of agreements, and other legal documents;

2.4 Liaises with user departments and units to ensure proper management of the contracts;

2.5 Represents the Company in the court of law;

2.6 Ensures compliance of the legislation relating to energy sector;

2.7 Prepares minutes, agenda, notices, and subsequent correspondence in connection with meetings of the Management Committees and Governing Board of Directors;

2.8 Attends all meetings of the Governing Board of Directors and Management Committee and keeps a record of the proceedings;
15


2.9 Prepares minutes of Governing Board meetings and provides heads of departments with copies of resolutions or extracts from the minutes, where appropriate;

2.10 Acts as custodian of the seal of the company;

2.11 Provides efficient and effective insurance covers to the Company’s property and arranges and administers all pension schemes.

2.12 Assembles data required for the preparation of memorandum and articles of association and certificates of incorporation, or any other legal document;

2.13 Arranges for presentation and filing of legal documents to the appropriate authorities;

2.14 Ensures the safekeeping of the Company’s records and legal documents, including contracts;

2.15 Reviews all Company’s contracts and advises on the company’s obligations and rights;

2.16 Participates in and advises on all negotiations which might lead the Company into legal commitment;

2.17 Handles all legal disputes involving the Company; and

2.18 Undertakes any other related duties as may be assigned by Superiors.

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS

Holder of an LLM degree from a recognized institution. Possession of full ICSA certificate will be an added advantage. He or she must be a registered Advocate of the High Court of Tanzania. 16


4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years working experience from a reputable commercial organization or other reputable institution of which 3 years must be at senior position .Proven high administrative and managerial ability in the oil and gas industry is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition;
5.10 Must be geared towards changes

HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Head of Internal Audit manages the activities of the internal auditing function which reviews accounting, financial and other records of GASCO and its operating units. Also, shall be responsible for the implementation of systems of internal audit control that ensure reliable records that safeguard the Company’s assets.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Develops comprehensive audit programs;
2.2 Ensures proper control of resources;
17


2.3 Ensures compliance with laws, regulations and procedures;
2.4 Reviews and report reliability of financial statements and operational data;
2.5 Carries out performance audit;
2.6 Participates in the audit of financial statements with external auditors;
2.7 Ensures that Company’s assets are adequately controlled and safeguarded;
2.8 Supervises a series of detailed stocktaking checks;
2.9 Provides advice to all levels of management to facilitate implementation of approved audit report recommendations.
2.10 Implements internal control systems of the Company;
2.11 Coordinates audit programs with external auditors on routine checking and audits;
2.12 Trains staff in the fundamentals of auditing and investigations;
2.13 Carries out management audit to enhance the quality of management performance; and
2.14 Performs any other duties as may be assigned by Superiors.

3.0 MINIMUM QUALIFICATION

Holder of Master Degree in Accountancy from a recognized Institution, CPA (T) and registered with NBAA in the category of Authorized Auditor/Accountant. Possession of Certified Internal Auditor (CIA) qualification is an added advantage.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years working experience from a reputable commercial organization, of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability in the oil and gas industry is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
18


5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules; and
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition
19

HEAD OF PROCUREMENT MANAGEMENT UNIT
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Head of Procurement Management Unit shall organize, plan, and manage all procurement undertakings of the Company. Also shall align procurement with mission and vision of the Company.
2.0 PRINCIPLE DUTIES AND RESPONSIBILITIES
2.1 Manages procurement and disposal by tender procedures;
2.2 Supports the functioning of the tender board;
2.3 Implements the decisions of the tender board;
2.4 Acts as a secretariat to the tender board;
2.5 Prepares tendering documents;
2.6 Prepares advertisement of tender opportunities;
2.7 Prepares contract documents;
2.8 Issues approved tender documents;
2.9 Maintains and archive records of the procurement and disposal process;
2.10 Maintains a list of register of all contracts awarded;
2.11 Prepares monthly and quarterly reports for the management, tender board and PPRA; and
2.12 Performs any other duties as may be assigned by Superiors.
20


3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS

Holder of a Master Degree in Procurement and Supplies Management with Certified Procurement and Supplies Professional (CPSP) or equivalent qualification from a recognized institution.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years of working experience, of which 3 must be at a senior level. Proven high administrative and managerial ability in the oil and gas industry is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi - task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition

HEAD OF HEALTH, SAFETY AND RISK MANAGEMENT UNIT
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Head of Health, Safety and Risk Management unit shall be the principal advisor of the General Manager on all matters concerning health, safety and risk management in the Company. 21


2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Assists and supports the General Manager in carrying out health, safety and risk management policies in the Company as specified by the Board;
2.2 Reviews the designs and implementation of health, safety and risk management plans and programs in the Company;
2.3 Implements a set of health, safety and risk metrics and reports, including losses and incidents, key health, safety and risk exposures and early warning indicators;
2.4 Reviews policies and strategies for health, safety and risk management;
2.5 Reviews health, safety and risk reports;
2.6 Improves the Company’s health, safety and risk management readiness through communication and training programs;
2.7 Ensures that the Company is in substantial compliance with its internal operating policies and procedures and any legal, regulatory or contractual requirements; and
2.8 Performs any other duties as may be assigned by superiors.
3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS

Holder of a Master Degree in Health/Safety/Risk Management or equivalent qualification from a recognized institution;
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years working experience from a recognized Organization, of which 3 years must be at senior level. Proven 22

high administrative and managerial ability in the oil and gas industry is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition
23

HEAD OF PUBLIC COMMUNICATIONS UNIT
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Head of Public Relations is responsible for providing information to the Company and the Public with a view of enhancing the image of the Company.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
2.1 Ensures the Collection and dissemination of appropriate information to all Stakeholders;
2.2 Supervises preparation of company’s communication strategy;
2.3 Keeps general public aware of the Company activities;
2.4 Prepares plans and strategies on Corporate Social Responsibilities;
2.5 Coordinates press briefings;
2.6 Coordinates Company’s public events;
2.7 Ensures and supervises designs of Company promotional publication materials such as diaries, calendars, posters etc.;
2.8 Supervises the arrangements for promotion and trade exhibitions;
2.9 Promotes Company’s activities programs and policies;
2.10 Coordinates the arrangement for reception of foreign and local visitors;
2.11 Liaises with Manager Finance and Administration on arrangements of official functions and receptions; and
2.12 Performs any other duties as may be assigned by superiors.
24


3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS

Holder of a Master Degree in Mass Communication/Journalism/Public Relations or equivalent qualification from a recognized institution
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years working experience from a recognized Organization, of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability in the oil and gas industry is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition
25

B: COPEC COMPANY
GENERAL MANAGER
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

COPEC General Manager shall be responsible to manage the operations of the Company in accordance with the laid down policies by the Governing Board aimed at achieving the Company’s objectives, targets and standards.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Provide strategic leadership and operational direction of the Company;
2.2 Formulate and implement Company vision, objectives and strategies;
2.3 Implement directives of the govern Board pursuant to company’s objective;
2.4 Ensures that the company resources, both human, financial and physical are nurtured, developed, managed and harnessed optimally;
2.5 Provides strategic leadership and operational direction of the Company;

2.6 Formulate company vision, objectives, strategies of the company for realization of the petroleum sub-sector growth and its contribution to the Tanzanian economy;

2.7 Implements petroleum sub sector policies to achieve objectives and vision of the Company;

2.8 Implements directives of the COPEC Governing Board;

2.9 Ensure that the Company’s resources are nurtured, developed, managed and harnessed;
26


2.10 Ensure that adequate mechanism for internal control and monitoring are in place;

2.11 Oversees the operations of the Company and any other matters affecting the Company;

2.12 Develops adequate mechanism to ensure that COPEC operates in accordance to its mandate and management best practices;

2.13 Liaise with the ministry responsible for petroleum affairs to ensure that the Company provides full support and assistance in pursuing national objectives;

2.14 Prepares and submits annual plans, budgets and periodic reports to the Governing Board;

2.15 Ensures effective human capital resources and strategies are in line with overall Company strategy; and

2.16 Perform any other duties as may be assigned by superiors.

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED

Holder of a Master degree in Business Administration, Finance, Engineering, Management, Accounting, and Finance, Law, Economics or related fields from recognized Institution.
4.0 WORKING EXPERIENCE

Minimum of 13 years of working experience of which 5 must be in a senior level. Must possess adequate knowledge on the practice of oil industry, including its international context. 27


5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition.

MANAGER- FINANCE AND ADMINISTRATION
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Manager Finance and Administration shall ensure the operation of effective system of control of the Company’s assets and liabilities. He/ She shall provide financial and management accounting services for the Company including budgeting and budgetary control.
Also shall develop effective policies, procedures and systems for the recruitment, development and retention of personnel with requisite skills required by the Company. Develop and maintain good public and industrial relations and provide competent advice to management in personnel training and welfare.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Manages the full range of the Company’s finance and administration functions in accordance with the approved rules and regulations;
28


2.2 Ensures sound financial management practices are developed and maintained;

2.3 Plan a sound capital structure so that a balance is maintained between debt and equity capital;

2.4 Provides effective financial control systems on all capital projects by liaising fully with other managers;

2.5 Prepares and controls Company plans and budgets related to provision of accommodation, capital equipment’s, house-hold and office supplies and services;

2.6 Keep proper books of accounts including preparation of periodic/annual reports, management reports and statements;

2.7 Prepare annual human resources budget and plans for effective utilization of staff;

2.8 Develop human resources policies and guidelines for effective management of staff;

2.9 Develop comprehensive succession plan for enhancement of company’s plan;

2.10 Develop appropriate staff training plan;

2.11 Arranges for insurance and security of Company's properties and assets in liaison with other heads of departments / units and in particular the Legal unit;

2.12 Verify demurrage invoices from the supplier(s) before payment is made;

2.13 Coordinates and arranges for outsourced services for the Company;
29


2.14 Ensures staff requirements for various positions are reflected in the company strategic plan;

2.15 Ensures the development and maintenance of staff pension and retirement benefit schemes, smooth and adequate provision of Medicare;

2.16 Develops and manage company’s incentive schemes including salary administration;

2.17 Administers and coordinates Human Resources (HR) in accordance with company’s procedures; and

2.18 Performs any other related duties as may be assigned by Superiors.

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS

Holder of a Master Degree in Business / Public Administration and CPA (T) or equivalent qualifications from a recognized institution. Specialization in international finance shall be an added advantage.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years working experience, of which 3 years must be at senior level in relevant field. Proven high administrative and managerial ability in the Oil industry is essential
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively with demanding situation and to respond with speed;
30


5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition

MANAGER – DISTRIBUTION LOGISTICS AND OPERATIONS
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Manager - Distribution, Logistics and Operation shall assist the General Manager in daily distribution logistic and operations activities of petroleum products.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
2.1 Ensure that distribution, logistics and operations of petroleum products is well managed;

2.2 Implement Policies, Procedures and Methodology to improve cost effectiveness and integrity within the supply chain.

2.3 Prepare product demand forecast based on historical sales to determine product order quantities;

2.4 Manage the supply chain process flow in terms of import documentation from the supply source to the host depot;

2.5 Monitors processes involved in the supply chain by liaising with parties such as EWURA, TPA, Shipping Agents, TRA together with products suppliers;

2.6 Coordinate transit business processes and ensure proper TRA documentation and timely bond cancellation;

2.7 Acquire new business and prepare project proposal for technical action;
31


2.8 Supervise Marketing Representatives, through planning and implementing sales, customer relations, and sales team development programs;

2.9 Identify and evaluate current and new customer potentials, prioritizing opportunities for closure;

2.10 Set out database for local market prices of white products;

2.11 Monitor the effective and efficient operation of petroleum products network distribution system;

2.12 Draw and manage transporter’s contracts and all fuel hospitality agreements with other oil companies;

2.13 Monitor stock position and produce daily reports and as when required; and

2.14 Undertake any other duties as may be assigned by superiors.

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED

Holder of Degree in Business Administration or Procurement or Chemical and Process Engineering or any other relevant field. Experience in managing the fuel supply chain process and knowledge of software application for petroleum operations will be an added advantage.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 5 years working experience in related field, of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability in the oil industry is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
32


5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively with demanding situation and to respond with speed;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition

MANAGER – STRATEGIC PETROLEUM RESERVES (SPR)
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Manager Strategic Petroleum Reserves shall be responsible for the operations and logistic activities of the Strategic Petroleum Reserves.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
2.1 Resolve discrepancies and stock imbalances in transactions with the SPR host depot(s);

2.2 Prepare daily Statistical data for demand forecast for determination of future delivery quantities for Strategic Petroleum Reserves product;

2.3 Implement Policies, regulations and Methodology in relation to SPR operations;

2.4 Work out marine/pipeline losses and lodge for insurance claims on losses in excess of an acceptable limit as per insurance contract policy for SPR products;

2.5 Coordinate release of petroleum products at the host depot through PIC Ltd;

2.6 Ensure SPR products transaction during products release;
33


2.7 Prepare daily stock position and produce report and as when required; and

2.8 Performs any other related duties as may be assigned by superiors.

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED

Holder of a Master Degree in Business, Finance, Accounting, Procurement Management or equivalent qualifications from a recognized institution.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years’ experience in relevant field, of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability in the oil industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively with demanding situation and to respond with speed;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition
34

HEAD OF LEGAL SERVICES
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Head of Legal Services is responsible for providing legal services to the Company in accordance with Company’s act and other legal requirements. He/She shall serve as Legal Secretary for the company.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Makes arrangements for and gives notice of all Board meetings.

2.2 Provides legal services to the Company

2.3 Provides legal advice and assistance to Divisions and Units on interpretation of laws, terms of contract, terms of agreements, procurement contracts, guarantees, memorandum of understanding, consultancy agreements and other type of agreements, and other legal documents;

2.4 Liaises with user departments and units to ensure proper management of the contracts;

2.5 Represents the Company in the court of law;

2.6 Ensures compliance of the legislation relating to energy sector;

2.7 Prepares minutes, agenda, notices, and subsequent correspondence in connection with meetings of the Management Committees and Governing Board of Directors;

2.8 Attends all meetings of the Governing Board of Directors and Management Committee and keeps a record of the proceedings;
35


2.9 Prepares minutes of Governing Board meetings and provides heads of departments with copies of resolutions or extracts from the minutes, where appropriate;

2.10 Acts as custodian of the seal of the company;

2.11 Provides efficient and effective insurance covers to the Company’s property and arranges and administers all pension schemes.

2.12 Assembles data required for the preparation of memorandum and articles of association and certificates of incorporation, or any other legal document;

2.13 Arranges for presentation and filing of legal documents to the appropriate authorities;

2.14 Ensures the safekeeping of the Company’s records and legal documents, including contracts;

2.15 Reviews all Company’s contracts and advises on the company’s obligations and rights;

2.16 Participates in and advises on all negotiations which might lead the Company into legal commitment;

2.17 Handles all legal disputes involving the Company; and

2.18 Undertakes any other related duties as may be assigned by Superiors.

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS

Holder of an LLM degree from a recognized institution. Possession of full ICSA certificate will be an added advantage. He or she must be a registered Advocate of the High Court of Tanzania. 36


4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years working experience from a reputable commercial organization or other reputable institution of which 3 years must be at senior position .Proven high administrative and managerial ability in the Oil industry is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition
5.10 Must be geared towards changes

HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Head of Internal Audit manages the activities of the internal auditing function which reviews accounting, financial and other records of COPEC and its operating units. Also, shall be responsible for the implementation of systems of internal audit control that ensure reliable records that safeguard the Company’s assets.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Develops comprehensive audit programs;
37


2.2 Ensures proper control of resources;

2.3 Ensures compliance with laws, regulations and procedures;

2.4 Reviews and report reliability of financial statements and operational data;

2.5 Carries out performance audit;

2.6 Participates in the audit of financial statements with external auditors;

2.7 Ensures that Company’s assets are adequately controlled and safeguarded;

2.8 Supervises a series of detailed stocktaking checks;

2.9 Provides advice to all levels of management to facilitate implementation of approved audit report recommendations.

2.10 Implements internal control systems of the Company;

2.11 Coordinates audit programs with external auditors on routine checking and audits;

2.12 Trains staff in the fundamentals of auditing and investigations;

2.13 Carries out management audit to enhance the quality of management performance; and

2.14 Performs any other duties as may be assigned by Superiors.

3.0 MINIMUM QUALIFICATION

Holder of Master Degree in Accountancy from a recognized Institution, CPA (T) and registered with NBAA in the category 38

of Authorized Auditor/Accountant. Possession of Certified Internal Auditor (CIA) qualification is an added advantage.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years working experience from a reputable commercial organization, of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability in the Oil industry is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules; and
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition
39

HEAD OF PROCUREMENT MANAGEMENT UNIT
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Head of Procurement Management Unit shall organize, plan, and manage all procurement undertakings of the Company. Also shall align procurement with mission and vision of the Company.
2.0 PRINCIPLE DUTIES AND RESPONSIBILITIES
2.1 Manages procurement and disposal by tender procedures;
2.2 Supports the functioning of the tender board;
2.3 Implements the decisions of the tender board;
2.4 Acts as a secretariat to the tender board;
2.5 Prepares tendering documents;
2.6 Prepares advertisement of tender opportunities;
2.7 Prepares contract documents;
2.8 Issues approved tender documents;
2.9 Maintains and archive records of the procurement and disposal process;
2.10 Maintains a list of register of all contracts awarded;
2.11 Prepares monthly and quarterly reports for the management, tender board and PPRA; and
2.12 Performs any other duties as may be assigned by Superiors.

3 MINIMUM QUALIFICATIONS

Holder of a Master Degree in Procurement and Supplies Management with Certified Procurement and Supplies Professional (CPSP) or equivalent qualification from a recognized institution. 40


4 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years of working experience, of which 3 must be at a senior level. Proven high administrative and managerial ability in the Oil industry is essential.
5 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi - task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition

C :TANZANIA PETROLEUM DEVELOPMENT CORPORATION
MANAGER - EXPLORATION
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

Exploration Manager will be responsible for Geological geophysical and geochemical activities, He/she has to carryout geological mapping.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
2.1 Ensures preparation of all geological and geophysical programs;
2.2 Ensures plans and budgets for the geological and geophysical projects are prepared;
41

2.3 Ensures preparation of promotional materials and documents for meeting with international oil companies for possible joint ventures;
2.4 Monitors exploration companies which have agreements with TPDC;
2.5 Ensures training needs falling under the geological and geophysical units are met;
2.6 Assists the tender Board where appropriate in the selection of contractors and service companies for petroleum exploration projects;
2.7 Ensures directorate’s participation in joint venture and production sharing agreement negotiations;
2.8 Evaluates results and presents them to the Director of Upstream Operations;
2.9 Ensures safety and efficiency in petroleum exploration programs in compliance with international acceptable oilfield practice;
2.10 Plans and maintains petroleum exploration data bank;
2.11 Advises the Director of Exploration, Production and Technical Services on the selection of geophysical consultants, acquisition contractors, processing contractors and contractors for borehole surveys;
2.12 Institutes quality control of geophysical data acquisition including gravity, magnetic and seismic data processing;
2.13 Organizes a processing center for geophysical data and the selection of companies for the computerized analysis of geophysical data;
2.14 Ensures the structural and geological interpretation of data and advises the Director of Upstream Operations on attractive prospects and drilling locations;
42

2.15 Organizes data acquisition by employment of suitable geophysical instrumentation and by use of appropriate field procedures and routines;
2.16 Ensure that contractors and consultants engaged in geophysical data acquisition meets the Corporation’s requirements on quality, safety to personnel and environmental protection;
2.17 Supervises preparation of exploration programs, plans and strategies both short-and-long terms;
2.18 Prepares project cost estimates and budgets;
2.19 Ensures the department is properly equipped with geophysical instruments and equipment that are properly maintained;
2.20 Liaises with the Director of Finance and Administration to ensure that Joint Venture and Production Sharing Agreements are monitored technically and financially through audit programs;
2.21 Liaises with exploration manager and manager of international operations to support logistics in petroleum exploration, development and production operations;
2.22 Liaises with Production manager in undertaking exploration drilling activities;
2.23 Undertakes any other related duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED

Holder of a M.Sc. Degree in Petroleum Geosciences or equivalent qualification from a recognized institution. A holder of PhD degree in the relevant academic field will be of added advantage.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability 43

in the oil industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking
5.2 Must be innovative and results-oriented
5.3 Must have the ability to maintain a multi-task focus
5.4 Must demonstrate integrity and professionalism.
5.5 Must be able to work independently and under tight time schedules.
5.6 Must have ability to make decisions independently and advise accordingly.
5.7 Must have ability to work under pressure.
5.8 Must be able to work as a team

MANAGER - PRODUCTION
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

Production Manager will be responsible for Petroleum drilling activities; He/she will carry out reservoir management, modeling activities and petroleum and gas production activities.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Ensures preparation of petroleum Engineering programs;
2.2 Supervises preparation of field development plans and oversees execution of the same;
2.3 In collaboration with the Principal Geologist, Principal geophysicist prepares exploration programs, plans and strategies both short-and-long terms;
2.4 Prepares petroleum operations projects cost estimates and budgets;
2.5 Ensures provision of petroleum engineering services within the directorate;
44

2.6 Ensures that reservoir engineering studies are carried out which includes: estimate of reserves and production profiles;
2.7 Ensures petroleum and drilling activities are conducted;
2.8 Ensures reservoir management is conducted;
2.9 Ensures reservoir modeling activities are carried out;
2.10 Ensures petroleum production activities are carried out;
2.11 Ensures wells are completed to A.P.I standards in compliance with best international petroleum industry practice;
2.12 Monitors exploration companies which have agreements with TPDC;
2.13 Ensures training needs falling under the Drilling, Reservoir Management and Petroleum Production units are met;
2.14 Liaises with exploration manager and manager of international operations to support logistics in petroleum exploration, development and production operations;
2.15 Supervises preparation of drilling plans, approves and execution of the same;
2.16 Advises the Director of Upstream Operations on the petroleum engineering related matters;
2.17 Provides advisory services to the government in the preparation of policies, regulation and guidelines related to the sector;
2.18 Ensures adequate provision of HSEE services in petroleum Operations;
2.19 Undertakes any other related duties as assigned by superior.
45

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED
Direct Entry Qualifications:
Holder of a Master’s Degree in Petroleum engineering or equivalent qualification from a recognized institution. A holder of PhD degree in the related field will be of added advantage.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability in the oil industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking
5.2 Must be innovative and results-oriented
5.3 Must have the ability to maintain a multi-task focus
5.4 Must demonstrate integrity and professionalism.
5.5 Must be able to work independently and under tight time schedules.
5.6 Must have ability to make decisions independently and advise accordingly.
5.7 Must have ability to work under pressure.

MANAGER - INTERNATIONAL OPERATIONS
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The international operations manager will oversees foreign Exploration assets, Supervises foreign operating subsidiaries and partner with local/foreign partners for doing oversees exploration activities.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Acquires overseas exploration and production assets individually or through joint ventures;
2.2 Supervises foreign operations subsidiaries;

2.3 Ensures preparation of all foreign geological programs and in collaboration with the Chief Geologist and Chief
46


Geophysicist to participate in the preparation of geological and geophysical programs;

2.4 Ensures plans and budgets for foreign geological and geophysical projects are prepared;

2.5 Ensures preparation of promotional materials and documents for meeting with international oil companies for possible joint ventures;

2.6 Assists the tender Board where appropriate in the selection of contractors and service companies for petroleum exploration projects.
2.7 Ensures directorate’s participation in joint venture and production sharing agreement negotiations;

2.8 Evaluates results and presents them to the Director of Upstream Operations;

2.9 Ensures safety and efficiency in petroleum exploration programs in compliance with best international petroleum industry practices;

2.10 Ensures that the overseas acquired data and materials are transmitted and maintained in the TPDC Data bank;

2.11 Advises the Director of Upstream Operations on the selection of geophysical consultants, acquisition contractors, processing contractors and contractors for borehole surveys;

2.12 Ensures the structural and geological interpretation of data and advises the Director of Upstream Operations on attractive prospects and drilling locations;

2.13 Ensure that contractors and consultants engaged in geophysical data acquisition meets the Corporation’s requirements on quality, safety to personnel and environmental protection;

2.14 Prepares exploration programs, plans and strategies both short-and-long terms;
47


2.15 Prepares project cost estimates and budgets;

2.16 Ensures the department is properly equipped with geophysical instruments and equipment that are properly maintained;

2.17 Liaises with the Director of Finance to ensure that Joint Ventures and Production Sharing Agreements are monitored technically and financially through audit programs;

2.18 Liaises with Exploration Manager and Production Manager to support logistics in petroleum exploration, development and production operations;

2.19 Ensures marketing of petroleum products at delivery point;

2.20 Undertakes any other related duties as may be assigned by superiors from time to time.

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED

Direct Entry Qualifications:
Holder of a Master’s Degree in Petroleum Geosciences/Engineering or equivalent qualification from a recognized institution. A holder of PhD degree in the relevant academic field will be of added advantage.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability in the oil industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking
5.2 Must be innovative and results-oriented
5.3 Must have the ability to maintain a multi-task focus
5.4 Must demonstrate integrity and professionalism.
48


5.5 Must be able to work independently and under tight time schedules.
5.6 Must have ability to make decisions independently and advise accordingly.
5.7 Must have ability to work under pressure.

MANAGER - OIL BUSINESS
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Oil Business Manager shall identify value added oil related projects. He/she will oversees the establishment of the national oil company and strategic petroleum reserve, oversees infrastructure development for the oil related projects, including oil refinery.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Manages and oversees the performance and implementation of strategic plans of oil related companies and activities;
2.1 Identifies and oversees all value addition in oil related projects;

2.2 Oversees the establishment of the national oil company and strategic petroleum reserve;

2.3 Monitors the performance of all infrastructure development for the oil related project, including oil refinery;

2.4 Draws strategies for negotiations and participates in negotiations on crude oil and condensate sales and activities;

2.5 Gathers and analyzes crude oil and condensate information and data and submits reports to relevant authorities;
49


2.6 Sets out a base for keeping data bank;

2.7 Leads project/research implementation team in oil related projects and ensures that agreed standards are observed;

2.8 Reviews marketing strategies for selling Corporation’s share of crude oil and condensate;

2.9 Undertakes any other related duties as may be assigned from time to time by superior

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED

Direct Entry Qualifications:
Holder of a Master’s Degree in Business administration, Economics, Finance, Accounts, Engineering or equivalent qualification from a recognized institution.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability in the oil industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition
50

MANAGER - GAS BUSINESS
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Gas Business Manager shall identify value addition projects relating to gas related businesses. He/she will advise on the activities of the gas relevant subsidiaries companies.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Oversees the performance and implementation of strategic plans of gas related companies and activities;
2.2 Identify and oversee all value addition in gas related projects;

2.3 Facilitates the establishment of the gas aggregator, industrial park and other subsidiaries;

2.4 Monitors the performance of all infrastructure development for the gas related project, including oil refinery;

2.5 Participates in negotiations on gas sales and activities;

2.6 Analyzes midstream and downstream gas production data and submits reports to relevant authorities;

2.7 Participates in midstream and downstream research projects

2.8 Performs any other related duties as may be assigned by superiors.

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED
Direct Entry Qualifications:
Holder of a Master’s Degree in Business administration, Economics, Finance, Accounts, Engineering or equivalent qualification from a recognized institution.
4.0 WORKING EXPERIENCE 51

At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability in the oil industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition

MANAGER - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

Human Resources Manager shall be the principal adviser to the Director of Corporate Management on all matters pertaining Human Resource Management.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Formulates and recommends policies, procedures and practices for recruitment, selection, placement, staff development and staff welfare;
2.2 Reviews and recommends Human Resource policy manuals;

2.3 Prepares and submits short and long term manpower plans in collaboration with heads of directorates;
52

2.4 Draws, recommends and administers corporate recruitment, selection confirmations, promotions, transfer and placement procedures;

2.5 Recommends and administers budgets and plans relating to Human Resource;

2.6 Ensures that Code of Ethics and Conduct and disciplinary standards are adhered to;

2.7 Participates and coordinates training, welfare issues involving the Corporation, Ministry and subsidiary companies.

2.8 Supervises the provision of efficient social welfare schemes and facilities (e.g. PPF, NSSF, Social & Sports clubs, Cooperative Association, etc.);

2.9 Reviews and recommends appropriate changes regarding the organization structure, schemes of services, staff regulations and incentive packages;

2.10 Coordinates implementation of Staff Performance Appraisal System;

2.11 Prepares and facilitates implementation of Succession Plan;

2.12 Conducts orientation and induction programs for new entrants in the service;

2.13 Carries out training needs assessment and prepare training programs;

2.14 Facilitates human resource development (professional development, performance improvement, pre-retirement, part-time, coaching, mentoring and job rotation);

2.15 Performs any other related duties as may be assigned superiors.
53

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED
Direct Entry Qualifications:
Holder of a Master’s Degree in Public/Business Administration or equivalent qualification from a recognized institution.
4.0 WORKING EXPERIENCE

At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability in the oil industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES

5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition

MANAGER - ADMINISTRATION SECTION
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

Administration Manager shall be the principal assistant to the Director of Corporate Management on the formulation and provision of administrative, civil Engineering and ICT services to the rest of the Directorates and units.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
54

2.1 Formulates and recommends policies, procedures and practices for Administration, Estate Management, stores, and civil Engineering Services and information Technology;
2.2 Reviews and recommends administrative policy manuals;

2.3 Ensures that corporate services are provided efficiently and effectively;

2.4 Recommends and administers budgets and plans relating to administration of corporate services;

2.5 Ensures that corporate fixed assets including buildings and estates are properly looked after and follows up construction and repairs of residential and office buildings;

2.6 Ensures Corporation’s assets are properly maintained, monitored and controlled;

2.7 Promotes good industrial relations;

2.8 Facilitates employee relations and welfare including health, safety, sports and culture;

2.9 Coordinates promotion of ethics and values including prevention of corruption practices;

2.10 Coordinates promotion of diversity issues including gender, disability, HIV/AIDS;
2.11 Prepares, monitor and evaluate implementation of Client Service Charter for improved service delivery;

2.12 Undertakes any other related duties as may be assigned from time to time by superior;

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED
Direct Entry Qualifications:
Holder of a Master’s Degree in Public/Business Administration or equivalent qualification from a recognized institution.
4.0 WORKING EXPERIENCE
At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability 55

in the oil industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES

5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition

MANAGER - CORPORATE STRATEGY
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Corporate strategy Manager will be responsible for formulation and review of short and long - term corporate strategies and investment plans for all investments.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
2.1 Ensures short and long - term corporate strategies are formulated, maintained, reviewed and adhered to with a view to achieving corporate objectives;
2.2 Identifies potential development projects;

2.3 Prepares corporate strategies and business plans;

2.4 Participates in the preparation and review of pre-feasibility and feasibility studies for all investment opportunities;
56

2.5 Coordinates maintenance of data base for corporate strategy, reviews and advises other heads of directorates on short and long - term performance;

2.6 Performs any other related duties as may be assigned by superiors;

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED
Direct Entry Qualifications:
Holder of a Master’s Degree in Economics, Petroleum Economics, Chemical and Process Engineering, Petroleum Engineering, Finance or equivalent qualification from a recognized institution.
4.0 WORKING EXPERIENCE
At least 13 years’ experience of which 5 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability in the oil industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES

5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively with demanding situation and to respond with speed;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition
57

MANAGER - INVESTMENT
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Manager of Investment will be responsible for short and long-term investment plans. Shall identify, screen and evaluate investment projects through research and monitor implementation in collaboration with Upstream and Downstream Directorates. He/She shall participate in preparation of sound corporate planning guidelines resulting into executable corporate plans.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
2.1 Coordinates sourcing of funds for projects implementation;
2.2 Develops risk-based asset allocation model and performance analytics and prepare recommendations for senior management;

2.3 Conduct due diligence, negotiate and manage investor agreements and present investment recommendations;

2.4 In collaboration with the Director of Finance ensures projects are funded appropriately;

2.5 Coordinates and reviews pre-feasibility and feasibility studies for all investment opportunities including those of subsidiaries and associated companies;

2.6 Assists the Director of Corporate Strategy and Planning in contract negotiations and evaluation of analysis of major projects;

2.7 Supervises project investigations and regular technical evaluation of Upstream and Downstream business operations;
58


2.8 Lays down strategies for carrying out research appropriate to TPDC with a view of reducing costs, enhancing operations and identification of new products and processes;

2.9 Participates in contract negotiations for selection of consultants, contractors, processes, materials and equipment’s;

2.10 Prepare and analyze investment reports for Senior management;
2.11 Performs any other related duties as may be assigned by superiors

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED
Direct Entry Qualifications:
Holder of a Bachelor’s Degree in Chemical and Process Engineering, Economics, Finance or equivalent qualification from a recognized institution.
4.0 WORKING EXPERIENCE
At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability in the oil industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively with demanding situation and to respond with speed;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
59


5.9 Must be able to manage continuity, change and transition

MANAGER - PLANNING
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Planning Manager will be responsible for development of plans of the Corporation and its subsidiaries. He/she shall prepare, maintain and review short and long term plans in conformity with corporate objectives.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

2.1 Prepares, maintains and reviews short and long term plans of the directorate in conformity with corporate objectives;
2.2 Compiles, maintains and coordinates review of short and long term plans for Corporation and its subsidiaries in conformity with corporate objectives;
2.3 Compiles project appraisals and financing plans;
2.4 Ensures the collection and handling of planning data and statistical indices and other economic indicators necessary for planning function;
2.5 Analyses and compile reports on the performance of the development programmes, projects and action plans;

2.6 Provide inputs in preparation of plans and budget including establishment of performance targets and indicators;

2.7 Carries out periodical budget performance review and advise accordingly;
2.8 In collaboration with the Revenue and Expenditure mangers to provide guidance and facilitate formulation and preparation of Medium Term Strategic Plans, Budgets and budget speech;

2.9 Coordinates mid-year and annual performance reviews;
60


2.10 Performs any other related duties as may be assigned by superiors

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED
Direct Entry Qualifications:
Holder of a Master’s Degree in Economics, Finance or equivalent qualification from a recognized institution.
4.0 WORKING EXPERIENCE
At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level. Proven high administrative and managerial ability in the oil industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively and timely with demanding situation;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition

MANAGER - PSA ACCOUNTING
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

Management of the PSA financing and accounting. Responsible for the records keeping of all PSA costs, training funds, license fees and all financial information matters relating with PSA projects. Management of the PSA financing and accounting. Responsible for the records keeping of all 61

PSA costs, training funds, license fees and all financial information matters relating with PSA projects.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
2.1 Ensures compliances with PSA accounting procedures by the PSA Operators;
2.2 Receives, reviews, analyzes and compiles quarterly and year-end statements from the operators;
2.3 Maintains PSA cost recovery statements accruing from each PSA and revenue accruing therefrom;
2.4 Reviews and analyzes PSA budgetary systems and cost allocation;
2.5 Reviews and analyzes budget and work programs for the year in collaboration with PSA desk officers for the purpose of the Advisory Committee;
2.6 Prepares, determines and arranges financing requirements relating to TPDC participation in each PSA;
2.7 Discuss with PSA Auditor before field work regarding PSA auditing;
2.8 Liaises with TRA and other related institutions regarding tax issues;
2.9 Establishes a system of controlling the cost of materials and services used in the exploration and production activities ;
2.10 Undertakes training of staff under the Section;
2.11 Performs any other duties assigned by Director of Finance.

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED
Direct Entry Qualifications:
Holder of a Master’s Degree in Business, Finance, Accounting or equivalent and CPA (T) or equivalent qualifications from a recognized institution. Specialization in international finance in Oil and Gas shall be an added advantage
4.0 WORKING EXPERIENCE 62

At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level relevant field. Proven high administrative and managerial ability in the oil industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively with demanding situation and to respond with speed;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition.

MANAGER – ACCOUNTING
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

The Manager Accounting is responsible for preparation of statutory financial statements in accordance with the accounting standards. Shall be responsible for the maintenance of fixed asset register.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
2.1 Coordinates all Accounting operations;
2.2 Prepares reports and returns on financial performance of the Corporation’s activities;
2.3 Designs and reviews accounting systems and accounting manuals;
2.4 Prepares and reviews final accounts, statutory returns and ensures their filing to the appropriate authorities;
2.5 Makes coordination with external auditors;
63


2.6 Reviews performance evaluation and Management Information Reporting (MIR) for TPDC, subsidiary companies and joint ventures;
2.7 Maintains General Ledger and ensures updates of same as required by the Financial Regulations;
2.8 Ensures safe custody of assets and optimal use of resources;
2.9 Manages Fixed Assets and ensure that Fixed Assets Register are maintained and updated on time;
2.10 Participates in setting plans, standard costs and budgetary guidelines for the Corporation;
2.11 Prepares regular operating and financial performance reports to the Management;
2.12 Prepares in accordance with International Financial Reporting Standards, consolidated annual accounts of the Corporation and subsidiaries;
2.13 Arranges for accounts of TPDC to be audited by external auditors;
2.14 Submits regular operating and financial performance reports to the management;
2.15 Undertakes training of staff under the Section;
2.16 Performs any other duties assigned by Director of Finance

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED
Direct Entry Qualifications:
Holder of a Master’s Degree in Business, Finance, Accounting or equivalent and CPA (T) or equivalent qualifications from a recognized institution. Specialization in international finance in Oil and Gas shall be an added advantage
4.0 WORKING EXPERIENCE
At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level relevant field. Proven high administrative and managerial ability in the oil industry and knowledge of international oil business is essential.
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
64


5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively with demanding situation and to respond with speed;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition

MANAGER – REVENUE
1.0 PURPOSE AND SCOPE OF POSITION

Revenue Manager shall be responsible for the day to day activities of the Directorate regarding collection and upkeep of revenues accruing to the Corporation.
2.0 PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
2.1 Oversees all activities regarding the cash management of the organization including investment portfolios management, credit management and finance related risk management;
2.2 Responsible for matters relating to investment opportunities where Corporation funds can be directed;
2.3 Responsible for matters relating to investments portfolios and loans for short and long range financial plans and ensure effective monitoring and reporting;
2.4 In collaboration with Expenditure Manager advises on financial planning and financial implications of the strategic and operational plans;
2.5 Oversees the investment of funds, manages associated risks, supervises cash management activities, and executes capital-raising strategies to support the Corporations expansion;
65


2.6 Establishes procedures for custody and control of assets, records, loan collateral, and securities, in order to ensure safekeeping;
2.7 Controls the flow of cash receipts and generates revenue reports to the Director of Finance on monthly basis;
2.8 Evaluates revenue reporting systems, accounting and collection procedures, and investment activities, and make recommendations for changes to procedures, operating systems, budgets, and other financial control functions;
2.9 Manages processes in income section regarding monthly debit raising of service accounts, allocating of bank deposits and sundry deposits;
2.10 Summarize and forecast on the state of the company's financial affairs.
2.11 Undertakes training of staff under the Section;

2.12 Performs any other duties assigned by r Director of Finance.

3.0 MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED
Direct Entry Qualifications:
Holder of a Master’s Degree in Business, Finance, Accounting or equivalent and CPA (T) or equivalent qualifications from a recognized institution. Specialization in international finance in Oil and Gas shall be an added advantage
4.0 WORKING EXPERIENCE
At least 10 years’ experience of which 3 years must be at senior level relevant field. Proven high administrative and managerial ability in the oil industry and knowledge of international oil business is essential
5.0 DESIRED ATTRIBUTES AND COMPETENCES
5.1 Must be visionary, proactive and forward looking;
5.2 Must be innovative and results- oriented;
5.3 Must have the ability to maintain a multi- task focus;
5.4 Must be consumer oriented and focused on strategic stakeholders;
66


5.5 Must demonstrate integrity and professionalism;
5.6 Must demonstrate ability to handle community relationships, disputes and conflicts arising from investments in different locations;
5.7 Must be able to deal effectively with demanding situation and to respond with speed;
5.8 Must be able to work independently and under tight time schedules;
5.9 Must be able to manage continuity, change and transition

10. ASPECTS COMMON TO ALL POSITIONS.
10.1 AGE LIMIT
Not more than 45 years for those who do not contribute to any pension fund.
10.2 REMUNERATION
As per TPDC Salary Scale
10.3 TERMS OF EMPLOYMENT
• The terms of employment for General Manager GASCO and General Manager COPEC, shall be contractual for a term of 5 years, renewable upon satisfactory performance.
• The terms of employment shall be unspecified term contract for the post other than General Managers.

MODE OF APPLICATION
(i) Interested and suitable candidates should submit their application letters along with their curriculum vitae, indicating current email and telephone contacts
(ii) Certified copies of relevant certificates and one recent passport size photograph should be attached to their application letters
(iii) Each applicant must provide names and contact details of two reputable referees
(iv) Applications without relevant documents will not be considered
67


(v) Only short listed candidates will be contacted

Applications must reach the undersigned by REGISTERED MAIL on or before 5th of June 2015:
The Managing Director
Tanzania Petroleum Development Corporation
Benjamin William Mkapa Towers
Jamhuri/ Azikiwe Road
P.O. Box 2774
Dar es Salaam
Tanzania

MANAGER ADMINISTRATION 
SECTION
Qualifications: Holder of a Master’s degree in Public/Business Administration or equivalent qualification from a recognised institution
Apply: The Managing Director Tanzania Petroleum Development Corporation
Box 2774 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 28,2015
Deadline: June 05 ,  2015

MANAGER INVESTMENT
Qualifications: Holder of a Bachelor’s degree in Chemical and Processing Engineering, Economics, Finance or equivalent qualification from recognised institution
Apply: The Managing Director Tanzania Petroleum Development Corporation
Box 2774 , Dar es Salaam
Details: Daily News
May 28,2015
Deadline: June 05 ,  2015

INSPECTOR II (20 POSITIONS)
Qualifications: Holders    of BSc.    degree in Mechanical
Engineering  (3),Electronics    and Telecommunication   Engineering   (3),   Civil   Engineering   (3),Food Science and Technology (2),Food and Biochemical Engineering (1),Public Health (2),Chemical and Processing Engineering (3),Chemistry (1),Textile and Leather Engineering (2)
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524, Dar es Salaam
Details: Daily News
May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

QUALITY ASSURANCE OFFICER II.  (71 POSITIONS)
Qualifications: Holder  of  Bsc
degree  in Chemistry  (9),  Food  Science & Technology  (2),  Molecular Biology  &  Biotechnology  (2),Microbiology  with  Chemistry  (2),  Environmental  Science
(2),  Laboratory Science  and
Technology  (3),  Textile and  Leather Engineering  (5),
Chemical and Processing Engin
eering (7),Civil Engineering (7
), Electrical Engineering (3),
Mechanical     Engineering     (9),
Packaging     Technology     (1),
Electronics and Telecommunication   Engineering   (3),   Food   and   Biochemical   Engineering   (8),Bsc(General)  with  statistics
(2  ), Agronomy  or  Agriculture  Science  (3),  Computer  Science
(2),Petroleum and gas (1)
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015
ACCOUNTS TECHNICIAN II (5 POSITIONS)
Qualifications: Holders of
Diploma or NTA Level VI in
Accountancy from recognised institutions
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

PLANNING OFFICER II (2 POSTS
Qualifications: A  university degree in Economics majoring  in  Project  Planning
and Management (1) and Bachelor in Economics majoring in Monitoring and Evaluation
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

PERSONAL SECRETARY I -5 POSTS
Qualifications: Holders of Certificate of Secondary Education (CSE) and certificate in secretarial studies from a recognised   institution. Computer knowledge is essential, with proficiency in Office applications.  With three (3) years’ work experience.
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

INSPECTION TECHNICIAN II (30
POSITIONS)
Qualifications: Holders of DIploma or NTA  Level VI in
Mechanical   Engineering   (2),   Electrical Engineering   (2),   Civil   Engineering (2), Food   and   Biochemical Engineering   (3),
Chemistry (3), General   Science   
(Agriculture, Animal   Science,   Environmental & Laboratory  Science)(3),  Maritime    Science    and  related  field  (4),Refrigeration  &  Air Conditioning  (1),
Carpentry and  Joinery  (1),  Automotive  Engineering  (2),ICT  or Computer Science (5),
Biomedical  Engineering (2)
from a recognised institution
Apply: Director General
Tanzania Burea au of Standard
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

SHIFT IN CHARGE - 2  POSITIONS
Qualifications: Holder of first degree in any Engineering field, higher qualification will be an added advantage
Apply: Regional Manager,Tanzania National Roads Agency
Box 1022 , Lindi
Details: Daily News May 21,2015
Deadline: June 10 ,  2015

MANAGER ACCOUNTING
Qualifications: Holder of a Master’s degree in Business,Finance, Accounting or equivalent and CPA (T) or equivalent qualification from a recognised institution specialization in international finance in oil and gas shall be an added advantage
Apply: The Managing Director Tanzania Petroleum Development Corporation
Box 2774 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 28,2015
Deadline: June 05 ,  2015

SYSTEMS ADMINISTRATOR II
Qualifications: Holders of Bachelor’s degree or Advanced Diploma in Computer Science or Information and Communication
Technology from a recognised institution
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

MARKETING OFFICER II (2 POSTS)
Qualifications: Holders  of
Bachelor’s  degree in  Commerce  or  Business  Administration  majoring  in Marketing
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

HUMAN RESOURCE OFFICER II
Qualifications: Holders of Bachelor’s degree or Advanced Diploma in Public Administration or   Human Resource Management from recognised institutions
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

PROCUREMENT OFFICER II - 2 POSITIONS
Qualifications: Bachelor’s degree or Advanced Diploma in
Procurement from a recognised institution II
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

LEGAL OFFICER II - (2 POSITIONS
Qualifications: Holder  of  LLB  from  a  recognised  institution  who  has  successfully  completed  one  year internship (Law school certificate)
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

STANDARDS OFFICER II  -24
POSITIONS
Qualifications: Holder   of   Bsc
degree in Molecular   biology   and   biotechnology,(1)
Mechanical Engineering    (3),
Textile  Technology    (2),  Agriculture  General  (1),  Electronics  and Telecommunications
Engineering  (2),  Nutrition
Science (1),  Pharmacy
(1),  Electrical Engineering      (2
),Chemistry (1),   Animal   Science  (1),   Mining   Engineering   (2),Microbiology and Chemistry
(1),Environment Occupational Health (1), Civil Engineering
(2),Leather Technology (2), Chemical and Process Engineering
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News
May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

METROLOGIST II - 15  POSITIONS
Qualifications: Holder of Bsc degree in Physics (7), Industrial and Legal Metrology (5), Chemistry (1),Electrical Engineering 2)
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News
May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

CHIEF PROCUREMENT OFFICER Qualifications: Holders of Master’s degree in Procurement or equivalent from a recognised institution with Eighteen (18)
years’ work experience. Must be Certified Procurement and Supplies professional  and  must  be  registered  by  the  Procurement  and  Supplies Professionals
and  Technicians  Board (PSPTB)  as Authorised  Procurement  Officer/Stock  Verification Officer.
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News
 May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

LABORATORY TECHNICIAN II (20) POSITIONS
Qualifications: Holder of Diploma or NTA Level VI in Electronics
Engineering (1), Laboratory
Science and Technology   (11),   Textile   Engineering (2),Mechanical   Engineering   (2) Civil (Building, Highway or Water Engineering) (2),Electrical
Engineering (2)
Apply: Director General
Tanzania Bureau of Standards
Box 9524 , Dar es Salaam
Details: Daily News
May 25,2015
Deadline: June 08 ,  2015

IT  TECHNICAL SUPPORT
Qualifications: Should possess
 Bachelor’s degree or its equivalent in Computer Science and Networks from recognised institutions,High level of integrity and ethics compliance,ability to communicate fluently in English and Kiswahili
Apply: The Human Resource
Manager, Tanzania International Container Terminal Services Ltd
Box 71442 , Dar es Salaam
Details: The Guardian
May 21,2015
Deadline: June 5 ,  2015

NETWORK ADMINISTRATOR 
Qualifications: Should possess
degree or its equivalent in Computer Science and Networks
from recognised institutions,
High level of integrity and ethics compliance,ability to communicate fluently in English and Kiswahili
Apply: The Human Resource
Manager, Tanzania International Container Terminal Services Ltd
Box 71442 , Dar es Salaam
Details: The Guardian
May 21,2015
Deadline: June 5 ,  2015

DATABASE ADMINISTRATOR
Qualifications: Possess degree or its equivalent in a related field majoring in oracle and MySQL database Administration,High level of Integrity and ethics
Compliance,ability to communicate fluently in English and Kiswahili
Apply: The Human Resource
Manager, Tanzania International Container Terminal Services Ltd
Box 71442 , Dar es Salaam
Details: The Guardian May 21,2015
Deadline: June 5 ,  2015

ICT OFFICER - IRINGA
Qualifications: University degree or equivalent in Computer Science,Computer Engineering or Information and Communication Technology
Apply: Senior Human Resource
Manager Jhpiego
Box 9170, Dar es Salaam
E- mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: The Guardian May 21,2015
Deadline: June 03 ,2015

QUALITY ASSURANCE ADVISOR - DAR ES SALAAM
Qualifications: Advanced degree in Medicine,Nursing or other relevant field plus an MPH
Apply: Senior Human Resource
Manager Jhpiego
Box 9170 , Dar es Salaam
E- mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: The Guardian may ,2015
Deadline: June 03 ,  2015

DRIVER - NJOMBE
Qualifications: Valid Tanzanian drivers licence -class C,
Secondary school education, ability to speak,read and write English
Apply: Senior Human Resource
Manager Jhpiego
Box 9170 , Dar es Salaam
E- mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: The Guardian May 21,2015
Deadline: June 03 ,  2015

CLINICAL HEALTH MANAGER
Qualifications: Degree in Clinical Medicine (MD) or equivalent in related field
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 8 ,  2015

EMERGENCY HYGIENE MANAGER (HYGIENE PROMOTION)
Qualifications: Certificate or Diploma in Social Sciences or Public Health
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 8 ,  2015

WASTE MANAGER
Qualifications: University Qualification in relevant engineering or Public/environmental helath degree
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 8 ,  2015

HEALTH EDUCATOR
Qualifications: Qualified Health educator with Tanzania certificates
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 8 ,  2015

REPRODUCTIVE HEALTH
MANAGER
Qualifications: Health Professional (MD,Midwife or Nurse ) with at least five years of experience in practiced medicine
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 8 ,  2015

DAY CARE TEACHER 
Qualifications: Form IV or VI Secondary School Certificate plus Holder of Certificate in Nursery Teaching from a recognised institution
Apply: Plant Manager Kihans Hydro Power Plant
Box 77, Mlimba,Morogoro
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 8 ,  2015

AUTO ELECTRICIAN 
Qualifications: Form IV or VI Secondary Certificate plus Veta Trade Test Grade II or equivalent in Auto Electrician/Electronics
Apply: Plant Manager Kihans Hydro Power Plant
Box 77 , Mlimba,Morogoro
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 8 ,  2015

NURSE MIDWIFE
Qualifications: Form Four/Six plus Holder of Diploma in Nursing Midwifery
Apply: Plant Manager Kihans Hydro Power Plant
Box 77 , Mlimba,Morogoro
Details: Daily News
May 25,2015
Deadline: June 8 ,  2015
MECHANICAL TECHNICIAN 
Qualifications: Form Four/Six plus Ordinary Diploma/FTC  in Mechanical Technician
Apply: Plant Manager Kihans Hydro Power Plant
Box 77 , Mlimba,Morogoro
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 8 ,  2015

SUPPLY  ASSISTANT
Qualifications: Form Four/Six plus Ordinary Diploma in Procurement and Supplies Management or equivalent from recognised institution
Apply: Plant Manager Kihans Hydro Power Plant
Box 77 , Mlimba,Morogoro
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 8 ,  2015

SENIOR LEGAL OFFICER
Qualifications: Bachelor’s degree in Law (LLB) from a recognised institution who has successfully completed one year’s internship with five years experience in a relevant field
Apply: Registrar
Pharmacy Council
Box 31818, Dodoma
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 5 ,  2015

SYSTEM ADMINISTRATOR
Qualifications: Bachelor’s degree in Computer Science/Information Technology or equivalent qualifications from a recognised institution with minimum of three year’s working experience
Apply: Registrar
Pharmacy Council
Box 31818, Dodoma
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 5 ,  2015

HUMAN RESOURCE OFFICER
Qualifications: University degree or its equivalent in Public
Administration,Personal Management,Human Resource Management, Sociology or Business Administration with minimum of three years working experience
Apply: Registrar
Pharmacy Council
Box 31818 , Dodoma
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 5,  2015

DRIVER GRADE  II - 2 POSITIONS
Qualifications: A holder of CSE with Trade III in motor Vehicle Mechanics or equivalent qualification and must have a valid class “C” driving licence. he/she  must have a certificate from a recognised driving school
Apply: Director General
COASCO
Box 761 , Dodoma,
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 10 ,  2015
ACCOUNTS ASSISTANT
Qualifications: Holder of National Accounting Technician Certificate (ATEC) level II issued by NBAA
Apply: Regional Manager,Tanzania National Roads Agency
Box 1022 , Lindi
Details: Daily News May 21,2015
Deadline: June 10 ,  2015

SHIFT IN CHARGE - 2  POSITIONS
Qualifications: Holder of first degree in any Engineering field, higher qualification will be an added advantage
Apply: Regional Manager,Tanzania National Roads Agency
Box 1022 , Lindi
Details: Daily News
May 21,2015
Deadline: June 10 ,  2015

IT  TECHNICAL SUPPORT
Qualifications: Should possess Bachelor’s degree or its equivalent in Computer Science and Networks from recognised institutions,High level of integrity and ethics compliance,ability to communicate fluently in English and Kiswahili
Apply: The Human Resource
Manager, Tanzania International Container Terminal Services Ltd
Box 71442 , Dar es Salaam
Details: The Guardian
May 21,2015
Deadline: June 05 ,  2015

NETWORK ADMINISTRATOR 
Qualifications: Should possess
degree or its equivalent in Computer Science and Networks
from a recognized institution,
High level of integrity and ethics compliance,ability to communicate fluently in English and Kiswahili
Apply: The Human Resource
Manager, Tanzania International Container Terminal Services Ltd
Box 71442 , Dar es Salaam
Details: The Guardian
May 21,2015
Deadline: June 05 ,  2015

DATABASE ADMINISTRATOR
Qualifications: Should possess
degree or its equivalent in related field majoring in oracle
and MySQL database Administration,High level of integrity and ethics compliance,ability to communicate fluently in English and Kiswahili
Apply: The Human Resource
Manager, Tanzania International Container Terminal Services Ltd
Box 71442 , Dar es Salaam
Details: The Guardian
May 21,2015
Deadline: June 05 ,  2015
QUALITY ASSURANCE ADVISOR - DAR ES SALAAM
Qualifications: Advanced degree in Medicine,Nursing or other relevant fields plus an MPH
Apply: Senior Human Resource
Manager Jhpiego
Box 9170 , Dar es Salaam
E- mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: The Guardian
May 21,2015
Deadline: June 03 ,  2015

DRIVER - NJOMBE
Qualifications: Valid Tanzanian driver’s licence -class C,
Secondary school education, ability to speak,read and write English
Apply: Senior Human Resource
Manager Jhpiego
Box 9170 , Dar es Salaam
E- mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: The Guardian
May 21,2015
Deadline: June 03 ,  2015

DRIVER - MBEYA
Qualifications: Valid Tanzanian driver’s licence -class C,
Secondary school education, ability to speak,read and write English
Apply: Senior Human Resource
Manager Jhpiego
Box 9170 , Dar es Salaam
E- mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: The Guardian
May 21,2015
Deadline: June 03 ,  2015

DRIVER - SHINYANGA
Qualifications: Valid Tanzanian driver’s licence -class C,
Secondary school education, ability to speak,read and write English
Apply: Senior Human Resource
Manager Jhpiego
Box 9170 , Dar es Salaam
E- mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: The Guardian
May 21,2015
Deadline: June 03 ,  2015

SENIOR ASSISTANT AUDITOR GRADE I -3 POSITIONS
Qualifications: Degree/Advanced Diploma in Accounting or its equivalent
Apply: Director General
COASCO
Box 761 , Dodoma
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 10 ,  2015

PERSONAL SECRETARY GRADE I
Qualifications: A holder of ACSE or CSE with Diploma in Secretarial studies from a recognised institution
Apply: Director General
COASCO
Box 761 , Dodoma
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 10 ,  2015
DRIVER - DAR ES SALAAM
Qualifications: Valid Tanzanian driver’s licence -class C,
Secondary school education, ability to speak,read and write English
Apply: Senior Human Resource
Manager Jhpiego
Box 9170 , Dar es Salaam
E- mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: The Guardian
May 21,2015
Deadline: June 03 ,  2015

DRIVER - IRINGA
Qualifications: Valid Tanzanian driver’s licence -class C,
Secondary school education, ability to speak,read and write English
Apply: Senior Human Resource
Manager Jhpiego
Box 9170 , Dar es Salaam
E- mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: The Guardian
May 21,2015
Deadline: June 03 ,  2015

REGIONAL PROGRAM MANAGER
Qualifications: Training as MD required,Master’s in Public Health or equivalent desirable
Apply: Human Resource
Manager
Box 6396 , Mbeya
E- mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: The Guardian
May 21,2015
Deadline: June 03 ,  2015

ASSISTANT AUDITOR GRADE II - 4 POSITIONS
Qualifications: Degree/Advanced Diploma in Accounting
Apply: Director General
COASCO
Box 761 , Dodoma
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 10 ,  2015

PRINCIPAL AUDITOR GRADE II
Qualifications: A holder of CTA (T),ACCA or equivalent, must possess Master’s degree and more than five years of relevant experience and must be registered with NBAA as Certified Accountant
Apply: Director General
COASCO
Box 761 , Dodoma
Details: Daily News May 25,2015
Deadline: June 10 ,  2015

ICT OFFICER - IRINGA
Qualifications: University degree or equivalent in Computer Science,Computer Engineering or Information and Communication Technology
Apply: Senior Human Resource
Manager Jhpiego
Box 9170, Dar es Salaam
E- mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: The Guardian
May 21,2015
Deadline: June 03 ,  2015.

SENIOR CLINICAL ADVISOR
Qualifications: Must hold Medical degree from recognized medical university and Master’s degree in Medicine,MPH or equivalent shall be an added advantage
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Details: Daily News May 14, 2015
Deadline: May 26 ,  2015

CERVICAL CANCER PREVENTION FIELD OFFICER (CCPFO)
Qualifications: Medical officer,
Assistant medical officer,or nursing at graduate or advanced diploma level,At least two years experience in cervical cancer prevention activities including cervical cancer screening
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Details: Daily News May 14, 2015
Deadline: May 26 ,  2015

MEDICAL LABORATORY  MENTOR
Qualifications: Application must have the minimum qualification of a Bachelor ‘s degree in Medical laboratory Science or,Molecular Biology and Biotechnology or its equivalent
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Details: Daily News
May 14, 2015
Deadline: May 26 ,  2015

CLINICAL ADVISOR HIV CARE AND TREATMENT
Qualifications: MD;Master’s degree MPH or equivalent);Public health training is desirable at least 5 years experience in working in HIV care and treatment
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Details: Daily News
May 14, 2015
Deadline: May 26 ,  2015

DATA MANAGER
Qualifications: Bachelor degree
 or certified training in computer Science,IT/HMIS,data Management ,or related discipline .Advanced skills in computer programming and analytical software is an advantage
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Details: Daily News
May 14, 2015
Deadline: May 26 ,  2015

HEAD OF CORPORATE AFFAIR
Qualifications: Holder of Masters in any of the following field: Business Administration (MBA), Finance,Mass Communication,Human Resources or Economics from a reputable and recognized higher learning institution
Apply: Chief Executive  Officer,UTT Projects and Infrastructure Development
Box  77783 , Dar es Salaam
Details: Daily News
May 15, 2015
Deadline: May 25 ,  2015

SUB GRANTS OFFICER
Qualifications: Bachelor degree
 or equivalent in Accountancy,
Finance, CPA,ACCA or other equivalent professional certification will be an added advantage
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Details: Daily News May 14, 2015
Deadline: May 26 ,  2015

PROCUREMENT OFFICER
Qualifications: Bachelor degree in Supplies and Procurement Management/Certified,Supplies Profession (CSP) or its equivalent and registered with NBMM as Authorized Procurement and Supplies Officer
 Apply: The Managing Director,Bukoba water Supply and Sanitation Authority
Box  81 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 15, 2015
Deadline: June 01 ,  2015

ACCOUNTANT II OFFICER - 3 POSITIONS
Qualifications: Holder of First degree in Finance,Accounting, Business Management,or its equivalent plus at least three relevant working experiences in a similar postions
Apply: Chief Executive  Officer,UTT Projects and Infrastructure Development
Box  77783 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 15, 2015
Deadline: May 21 ,  2015

SPORTING OFFICER II - 3 POSTS
Qualifications: Holder of Secondary Education plus Full Technician Certificate (FTC) in relevant field or Certificate in Competence Based Education and Training (CBET) level II or Trade Test  II or Trade Test Grade II from VETA or other institution recognized by VETA with minimum working experience of three years
Apply: Chief Executive  Officer,UTT Projects and Infrastructure Development
Box  77783 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 15, 2015
Deadline: May 24 ,  2015

PROPERTY CARE TAKER II - 2 POSITIONS
Qualifications: Holder of First degree in facilities Management Real Estate,Architecture,Civil Engineering or Land Management  and valuation from a recognized and reputable higher learning institution plus at least three relevant experiences in a similar position
 Apply: Chief Executive  Officer,UTT Projects and Infrastructure Development
Box  77783 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 15, 2015
Deadline: May 24 ,  2015

HEAD OF FINANCE
Qualifications: Holder of Masters degree in Finance,Accounting from a reputable and recognized higher learning institution plus of professional qualification such as CPA (T) ACCA (UK) and being registered as authorized Accountant with N.B.AA
Apply: Chief Executive  Officer,UTT Projects and Infrastructure Development
Box  77783 , Dar es Salaam
Details: Daily News May 15, 2015
Deadline: May 25 ,  2015

PROJECT DRIVER
Qualifications: Minimum of Secondary School  Education must have clean and valid driving licence of classes B,C and E
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi May 15, 2015
Deadline: May 29 ,  2015

OFFICE  ADMINISTRATIVE
ASSISTANT
Qualifications: Qualification in Advanced secretarial studies from a recognized institution Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi May 15, 2015
Deadline: May 29 ,  2015

PROJECT ACCOUNTANT
Qualifications: BSc. in Finance and Accounting or Business studies, A holder of Advanced Diploma in Accountancy with Professional certification (CPA ) (T) or equivalent may also be considered
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi May 15, 2015
Deadline: May 29 ,  2015

PROJECT OFFICER
Qualifications: Bachelor’s degree in Agricultural Sciences, Agricultural Economics or Agribusiness. At least three years experience in Agricultural extension services,working with communications in crop production and or sustainable livelihoods related to agriculture
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi
May 15, 2015
Deadline: May 29 ,  2015

PROJECT COORDINATOR
Qualifications: MSc. or BSc. in
 Agricultural Sciences,
Agribusiness Studies,
Agricultural  Economics and Marketing 
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi
May 15, 2015
Deadline: May 29 ,  2015

AMO OPHTHALMOLOGY
Qualifications: Assistant Medical Officer (AMO) with specialization in Ophthalmology from a recognized institution
Apply: Human Resources
Department
Box 23310, Dar es Salaam
Details: Mwananchi May 15, 2015
Deadline: June 08 ,  2015

PROCUREMENT SPECIALIST
Qualifications: Bachelor degree/Master’s degree in Procurement and Supply chain Management or equivalent qualifications, a holder of CSP or CPSP
Apply: Chief Executive Officer UONGOZI institute
Box 105753, Dar es Salaam
Details: Mwananchi May 15, 2015
Deadline: May 20 ,  2015

FINANCIAL ANALYST - 4 POSTS
Qualifications: Bachelor’s degree in Accounting or Finance from recognized institution and must Posses relevant Accounting or financial analysis professional qualification i.e CPA/ACCA/CIMA/CFA
Apply: Senior Manager,
Human Resources Tanesco
Box 9024, Dar es Salaam
Details: The Citizen
May 15, 2015
Deadline: June 05 ,  2015

PRINCIPAL TRANSPORT MANAGEMENT OFFICER
Qualifications: Holder of a Bachelor’s degree or Advanced Diploma in Logistics Management or related field
Apply: Senior Manager,
Human Resources Tanesco
Box 9024, Dar es Salaam
Details: The Citizen
May 15, 2015
Deadline: June 05 ,  2015

MANAGER INVENTORY AND TRANSPORT
Qualifications: Holder of a Bachelor’s degree/Advanced Diploma in Materials Management or Procurement and Logistics
Apply: Senior Manager,
Human Resources Tanesco
Box 9024, Dar es Salaam
Details: The Citizen
May 15, 2015
Deadline: June 05 ,  2015

SYSTEMS  ANALYST  II
Qualifications: Holder of a degree in Computer Science or Information systems;Telecommunication or related computer studies from a recognized institution
Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News
April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015

VAN SALES REPRESENTATIVE
Qualifications: Must have completed Secondary Education,Diploma in relevant field is an added advantage
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi
May 15, 2015
Deadline: Not Mentioned

AREA SALES MANAGER
Qualifications: Bachelor’s degree or Diploma in Sales,Marketing and sales or related filed of study
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi
May 15, 2015
Deadline: Not Mentioned

CLINICAL INSTRUCTOR FOR BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING DEGREE PROGRAMME
Qualifications: Must be a registered Nurse and Midwife, a holder of Master’s degree with special interest in clinical teaching
Apply: Vice Chancellor Hurbet Kairuki Memorial University
Box  65300, Dar es Salaam
Details: Mwananchi
April 22,2015
Deadline: May 20 ,  2015

MEDICAL SPECIALIST II -  3 POSITIONS (GYNECOLOGY,PEDIATRICS AND CLINICAL RESEARCH)
Qualifications: Holder of  Doctor of Medicine degree who has obtained Master’s degree in Gynecology or Pediatrics or Clinical research/Epidemiology/Public Health
Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News
April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015

HUMAN RESOURCE AND ADMINISTRATIVE MANAGER
Qualifications: Holder of MBA in Human Resources Management or Msc. Human Resources Management,Public Administration or its equivalent from a recognized institution
Apply: Managing Editor Tanzania Standard (Newspapers) Limited
Box  9033 , Dar es Salaam
Details: Daily News
April 24,2015
Deadline: May 14 ,  2015

OFFICE MANAGEMENT SECRETARY
Qualifications: Holder of Diploma in Secretarial duties with at least six years working experience two of which must be in a senior job
Apply: Managing Editor Tanzania Standard (Newspapers) Limited
Box  9033 , Dar es Salaam
Details: Daily News
April 24,2015
Deadline: May 14 ,  2015

Wednesday, 13 May 2015 16:47

Matokeo ya Usaili wa Mchujo Tarehe 11-05-2015

Written by

Wasailiwa walichaguliwa kuendelea na usaili wa mahojiano wanatakiwa kufika muda, mahali na tarehe kama ilivyooneshwa kwenye ratiba ya usaili wakiwa na vyeti vyao halisi (Original Certificates)


Na.          NUMBER                               SCORE   REMARKS
1    ADM/CER/EXAM TPSC 0087                80      SELECTED
2    ADM/CER/EXAM TPSC 0092                65      SELECTED
3    ADM/CER/EXAM TPSC 0052                60      SELECTED

4    ADM/CER/EXAM TPSC 0060                55      SELECTED
5    ADM/CER/EXAM TPSC 0077                55      SELECTED
6    ADM/CER/EXAM TPSC 0086                55      SELECTED
7    ADM/CER/EXAM TPSC 0017                51      SELECTED
8    ADM/CER/EXAM TPSC 0056                51      SELECTED
9    ADM/CER/EXAM TPSC 0084                50      NOT SELECTED
10    ADM/CER/EXAM TPSC 0091                50      NOT SELECTED
11    ADM/CER/EXAM TPSC 0024                48      NOT SELECTED
12    ADM/CER/EXAM TPSC 0035                46      NOT SELECTED
13    ADM/CER/EXAM TPSC 0020                45      NOT SELECTED
14    ADM/CER/EXAM TPSC 0061                45      NOT SELECTED
15    ADM/CER/EXAM TPSC 0003                41      NOT SELECTED
16    ADM/CER/EXAM TPSC 0048                41      NOT SELECTED
17    ADM/CER/EXAM TPSC 0013                40      NOT SELECTED
18    ADM/CER/EXAM TPSC 0018                40      NOT SELECTED
19    ADM/CER/EXAM TPSC 0040                40      NOT SELECTED
20    ADM/CER/EXAM TPSC 0057                40      NOT SELECTED
21    ADM/CER/EXAM TPSC 0085                40      NOT SELECTED
22    ADM/CER/EXAM TPSC 0028                39      NOT SELECTED
23    ADM/CER/EXAM TPSC 0054                39      NOT SELECTED
24    ADM/CER/EXAM TPSC 0059                38      NOT SELECTED
25    ADM/CER/EXAM TPSC 0021                37      NOT SELECTED
26    ADM/CER/EXAM TPSC 0075                36      NOT SELECTED
27    ADM/CER/EXAM TPSC 0032                35      NOT SELECTED
28    ADM/CER/EXAM TPSC 0033                35      NOT SELECTED
29    ADM/CER/EXAM TPSC 0073                35      NOT SELECTED
30    ADM/CER/EXAM TPSC 0004                33      NOT SELECTED
31    ADM/CER/EXAM TPSC 0030                33      NOT SELECTED
32    ADM/CER/EXAM TPSC 0038                33      NOT SELECTED
33    ADM/CER/EXAM TPSC 0050                33      NOT SELECTED
34    ADM/CER/EXAM TPSC 0063                33      NOT SELECTED
35    ADM/CER/EXAM TPSC 0047                32      NOT SELECTED
36    ADM/CER/EXAM TPSC 0001                30      NOT SELECTED
37    ADM/CER/EXAM TPSC 0031                30      NOT SELECTED
38    ADM/CER/EXAM TPSC 0065                30      NOT SELECTED
39    ADM/CER/EXAM TPSC 0008                28      NOT SELECTED
40    ADM/CER/EXAM TPSC 0029                28      NOT SELECTED
41    ADM/CER/EXAM TPSC 0076                25      NOT SELECTED
42    ADM/CER/EXAM TPSC 0010                23      NOT SELECTED
43    ADM/CER/EXAM TPSC 0006                22      NOT SELECTED
44    ADM/CER/EXAM TPSC 0042                21      NOT SELECTED
45    ADM/CER/EXAM TPSC 0049                20      NOT SELECTED


LIBRARY OFFICER - TPSC           
           
Na.           NUMBER                         SCORE    REMARKS
1    LIBRARY OFF TPSC 0000                86      SELECTED
2    LIBRARY OFF TPSC 0006                80      SELECTED
3    LIBRARY OFF TPSC 0005                80      SELECTED
4    LIBRARY OFF TPSC 0008                80      SELECTED
5    LIBRARY OFF TPSC 0001                78      SELECTED
6    LIBRARY OFF TPSC 0010                73      SELECTED
7    LIBRARY OFF TPSC 0004                73      SELECTED
8    LIBRARY OFF TPSC 0009                70      NOT SELECTED
9    LIBRARY OFF TPSC 0012                65      NOT SELECTED
10    LIBRARY OFF TPSC 0011                60      NOT SELECTED
11    LIBRARY OFF TPSC 0003                56      NOT SELECTED
12    LIBRARY OFF TPSC 0013                55      NOT SELECTED


ASSISTANT ACCOUNTANT - TPSC           
           
Na.   NUMBER                SCORE  REMARKS
1    ASS ACC TPSC 0093    77    SELECTED
2    ASS ACC TPSC 0094    73    SELECTED
3    ASS ACC TPSC 0121    72    SELECTED
4    ASS ACC TPSC 0008    72    SELECTED
5    ASS ACC TPSC 0018    71    SELECTED
6    ASS ACC TPSC 0125    70    SELECTED
7    ASS ACC TPSC 0137    70    SELECTED
8    ASS ACC TPSC 0142    70    SELECTED
9    ASS ACC TPSC 0079    66    NOT SELECTED
10    ASS ACC TPSC 0032    65    NOT SELECTED
11    ASS ACC TPSC 0036    65    NOT SELECTED
12    ASS ACC TPSC 0037    65    NOT SELECTED
13    ASS ACC TPSC 0117    65    NOT SELECTED
14    ASS ACC TPSC 0113    63    NOT SELECTED
15    ASS ACC TPSC 0143    63    NOT SELECTED
16    ASS ACC TPSC 0045    60    NOT SELECTED
17    ASS ACC TPSC 0177    60    NOT SELECTED
18    ASS ACC TPSC 0168    59    NOT SELECTED
19    ASS ACC TPSC 0138    56    NOT SELECTED
20    ASS ACC TPSC 0024    55    NOT SELECTED
21    ASS ACC TPSC 0063    55    NOT SELECTED
22    ASS ACC TPSC 0071    55    NOT SELECTED
23    ASS ACC TPSC 0146    53    NOT SELECTED
24    ASS ACC TPSC 0147    53    NOT SELECTED
25    ASS ACC TPSC 0047    50    NOT SELECTED
26    ASS ACC TPSC 0049    50    NOT SELECTED
27    ASS ACC TPSC 0195    50    NOT SELECTED
28    ASS ACC TPSC 0204    50    NOT SELECTED
29    ASS ACC TPSC 0007    49    NOT SELECTED
30    ASS ACC TPSC 0159    47    NOT SELECTED
31    ASS ACC TPSC 0158    46    NOT SELECTED
32    ASS ACC TPSC 0022    45    NOT SELECTED
33    ASS ACC TPSC 0027    45    NOT SELECTED
34    ASS ACC TPSC 0106    45    NOT SELECTED
35    ASS ACC TPSC 0114    45    NOT SELECTED
36    ASS ACC TPSC 0160    45    NOT SELECTED
37    ASS ACC TPSC 0169    45    NOT SELECTED
38    ASS ACC TPSC 0072    42    NOT SELECTED
39    ASS ACC TPSC 0108    42    NOT SELECTED
40    ASS ACC TPSC 0012    40    NOT SELECTED
41    ASS ACC TPSC 0038    40    NOT SELECTED
42    ASS ACC TPSC 0062    40    NOT SELECTED
43    ASS ACC TPSC 0088    40    NOT SELECTED
44    ASS ACC TPSC 0199    40    NOT SELECTED
45    ASS ACC TPSC 0035    37    NOT SELECTED
46    ASS ACC TPSC 0084    36    NOT SELECTED
47    ASS ACC TPSC 0053    35    NOT SELECTED
48    ASS ACC TPSC 0059    35    NOT SELECTED
49    ASS ACC TPSC 0116    35    NOT SELECTED
50    ASS ACC TPSC 0127    35    NOT SELECTED
51    ASS ACC TPSC 0128    35    NOT SELECTED
52    ASS ACC TPSC 0131    35    NOT SELECTED
53    ASS ACC TPSC 0144    35    NOT SELECTED
54    ASS ACC TPSC 0145    35    NOT SELECTED
55    ASS ACC TPSC 0162    35    NOT SELECTED
56    ASS ACC TPSC 0100    34    NOT SELECTED
57    ASS ACC TPSC 0085    32    NOT SELECTED
58    ASS ACC TPSC 0014    30    NOT SELECTED
59    ASS ACC TPSC 0028    30    NOT SELECTED
60    ASS ACC TPSC 0033    30    NOT SELECTED
61    ASS ACC TPSC 0048    30    NOT SELECTED
62    ASS ACC TPSC 0058    30    NOT SELECTED
63    ASS ACC TPSC 0078    30    NOT SELECTED
64    ASS ACC TPSC 0087    30    NOT SELECTED
65    ASS ACC TPSC 0196    30    NOT SELECTED
66    ASS ACC TPSC 0089    28    NOT SELECTED
67    ASS ACC TPSC 0140    27    NOT SELECTED
68    ASS ACC TPSC 0044    25    NOT SELECTED
69    ASS ACC TPSC 0124    25    NOT SELECTED
70    ASS ACC TPSC 0152    25    NOT SELECTED
71    ASS ACC TPSC 0118    24    NOT SELECTED
72    ASS ACC TPSC 0187    23    NOT SELECTED
73    ASS ACC TPSC 0057    20    NOT SELECTED
74    ASS ACC TPSC 0064    20    NOT SELECTED
75    ASS ACC TPSC 0066    20    NOT SELECTED
76    ASS ACC TPSC 0129    20    NOT SELECTED
77    ASS ACC TPSC 0148    20    NOT SELECTED
78    ASS ACC TPSC 0166    20    NOT SELECTED
79    ASS ACC TPSC 0172    20    NOT SELECTED
80    ASS ACC TPSC 0015    15    NOT SELECTED
81    ASS ACC TPSC 0119    15    NOT SELECTED
82    ASS ACC TPSC 0120    15    NOT SELECTED
83    ASS ACC TPSC 0157    15    NOT SELECTED
84    ASS ACC TPSC 0170    15    NOT SELECTED
85    ASS ACC TPSC 0202    15    NOT SELECTED
86    ASS ACC TPSC 0061    10    NOT SELECTED
87    ASS ACC TPSC 0074    10    NOT SELECTED
88    ASS ACC TPSC 0104    10    NOT SELECTED
89    ASS ACC TPSC 0184    10    NOT SELECTED
90    ASS ACC TPSC 0192    10    NOT SELECTED
91    ASS ACC TPSC 0134    10    NOT SELECTED


SYSTEM ADMINISTRATOR - TPSC           
           
Na.  NUMBER                      SCORE  REMARKS
1    SYST ADMN TPSC 0082    67    SELECTED
2    SYST ADMN TPSC 0064    65    SELECTED
3    SYST ADMN TPSC 0103    64    SELECTED
4    SYST ADMN TPSC 0080    57    SELECTED
5    SYST ADMN TPSC 0117    55    NOT SELECTED
6    SYST ADMN TPSC 0087    54    NOT SELECTED
7    SYST ADMN TPSC 0149    53    NOT SELECTED
8    SYST ADMN TPSC 0179    53    NOT SELECTED
9    SYST ADMN TPSC 0036    52    NOT SELECTED
10    SYST ADMN TPSC 0135    52    NOT SELECTED
11    SYST ADMN TPSC 0170    52    NOT SELECTED
12    SYST ADMN TPSC 0198    52    NOT SELECTED
13    SYST ADMN TPSC 0051    51    NOT SELECTED
14    SYST ADMN TPSC 0126    51    NOT SELECTED
15    SYST ADMN TPSC 0068    49    NOT SELECTED
16    SYST ADMN TPSC 0058    46    NOT SELECTED
17    SYST ADMN TPSC 0140    45    NOT SELECTED
18    SYST ADMN TPSC 0182    44    NOT SELECTED
19    SYST ADMN TPSC 0007    43    NOT SELECTED
20    SYST ADMN TPSC 0094    43    NOT SELECTED
21    SYST ADMN TPSC 0139    42    NOT SELECTED
22    SYST ADMN TPSC 0042    40    NOT SELECTED
23    SYST ADMN TPSC 0114    40    NOT SELECTED
24    SYST ADMN TPSC 0115    40    NOT SELECTED
25    SYST ADMN TPSC 0131    40    NOT SELECTED
26    SYST ADMN TPSC 0133    40    NOT SELECTED
27    SYST ADMN TPSC 0145    40    NOT SELECTED
28    SYST ADMN TPSC 0020    38    NOT SELECTED
29    SYST ADMN TPSC 0023    38    NOT SELECTED
30    SYST ADMN TPSC 0045    37    NOT SELECTED
31    SYST ADMN TPSC 0050    37    NOT SELECTED
32    SYST ADMN TPSC 0055    37    NOT SELECTED
33    SYST ADMN TPSC 0124    37    NOT SELECTED
34    SYST ADMN TPSC 0169    37    NOT SELECTED
35    SYST ADMN TPSC 0163    35    NOT SELECTED
36    SYST ADMN TPSC 0012    34    NOT SELECTED
37    SYST ADMN TPSC 0118    34    NOT SELECTED
38    SYST ADMN TPSC 0123    33.5    NOT SELECTED
39    SYST ADMN TPSC 0031    33    NOT SELECTED
40    SYST ADMN TPSC 0095    33    NOT SELECTED
41    SYST ADMN TPSC 0105    33    NOT SELECTED
42    SYST ADMN TPSC 0143    33    NOT SELECTED
43    SYST ADMN TPSC 0181    31    NOT SELECTED
44    SYST ADMN TPSC 0197    30    NOT SELECTED
45    SYST ADMN TPSC 0209    30    NOT SELECTED
46    SYST ADMN TPSC 0119    29    NOT SELECTED
47    SYST ADMN TPSC 0085    27    NOT SELECTED
48    SYST ADMN TPSC 0086    26    NOT SELECTED
49    SYST ADMN TPSC 0110    26    NOT SELECTED
50    SYST ADMN TPSC 0069    25    NOT SELECTED
51    SYST ADMN TPSC 0002    24    NOT SELECTED
52    SYST ADMN TPSC 0062    24    NOT SELECTED
53    SYST ADMN TPSC 0101    24    NOT SELECTED
54    SYST ADMN TPSC 0201    23    NOT SELECTED
55    SYST ADMN TPSC 0159    22    NOT SELECTED
56    SYST ADMN TPSC 0183    22    NOT SELECTED
57    SYST ADMN TPSC 0090    21    NOT SELECTED
58    SYST ADMN TPSC 0161    20    NOT SELECTED
59    SYST ADMN TPSC 0178    20    NOT SELECTED
60    SYST ADMN TPSC 0137    19    NOT SELECTED
61    SYST ADMN TPSC 0093    18    NOT SELECTED
62    SYST ADMN TPSC 0034    16    NOT SELECTED
63    SYST ADMN TPSC 0077    16    NOT SELECTED
64    SYST ADMN TPSC 0003    15    NOT SELECTED
65    SYST ADMN TPSC 0203    14    NOT SELECTED
66    SYST ADMN TPSC 0060    12    NOT SELECTED
67    SYST ADMN TPSC 0151    12    NOT SELECTED
68    SYST ADMN TPSC 0008    8    NOT SELECTED
69    SYST ADMN TPSC 0028    8    NOT SELECTED
70    SYST ADMN TPSC 0191    8    NOT SELECTED
71    SYST ADMN TPSC 0168    5    NOT SELECTED
72    SYST ADMN TPSC 0049    5    NOT SELECTED


REGISTRATION OFFICER II - NECTA
           
Na.        NUMBER               SCORE  REMARKS
1    REG OFF II NEC - 0223    70    SELECTED
2    REG OFF II NEC - 0360    70    SELECTED
3    REG OFF II NEC - 0157    69    SELECTED
4    REG OFF II NEC - 0714    66    SELECTED
5    REG OFF II NEC - 0398    66    SELECTED
6    REG OFF II NEC - 0002    65    SELECTED
7    REG OFF II NEC - 0085    65    SELECTED
8    REG OFF II NEC - 0095    65    SELECTED
9    REG OFF II NEC - 0135    65    SELECTED
10    REG OFF II NEC - 0385    65    SELECTED
11    REG OFF II NEC - 0567    65    SELECTED
12    REG OFF II NEC - 0925    65    SELECTED
13    REG OFF II NEC - 0129    63    SELECTED
14    REG OFF II NEC - 0846    63    SELECTED
15    REG OFF II NEC - 0610    62    NOT SELECTED
16    REG OFF II NEC - 0122    61    NOT SELECTED
17    REG OFF II NEC - 0199    60    NOT SELECTED
18    REG OFF II NEC - 0522    60    NOT SELECTED
19    REG OFF II NEC - 0707    60    NOT SELECTED
20    REG OFF II NEC - 0178    58    NOT SELECTED
21    REG OFF II NEC - 0375    58    NOT SELECTED
22    REG OFF II NEC - 0936    58    NOT SELECTED
23    REG OFF II NEC - 0299    55    NOT SELECTED
24    REG OFF II NEC - 0377    55    NOT SELECTED
25    REG OFF II NEC - 0677    55    NOT SELECTED
26    REG OFF II NEC - 0733    55    NOT SELECTED
27    REG OFF II NEC - 0726    54    NOT SELECTED
28    REG OFF II NEC - 0176    53    NOT SELECTED
29    REG OFF II NEC - 0343    53    NOT SELECTED
30    REG OFF II NEC - 0502    53    NOT SELECTED
31    REG OFF II NEC - 0571    53    NOT SELECTED
32    REG OFF II NEC - 0429    52    NOT SELECTED
33    REG OFF II NEC - 0897    52    NOT SELECTED
34    REG OFF II NEC - 0209    51    NOT SELECTED
35    REG OFF II NEC - 0004    50    NOT SELECTED
36    REG OFF II NEC - 0007    50    NOT SELECTED
37    REG OFF II NEC - 0030    50    NOT SELECTED
38    REG OFF II NEC - 0169    50    NOT SELECTED
39    REG OFF II NEC - 0215    50    NOT SELECTED
40    REG OFF II NEC - 0227    50    NOT SELECTED
41    REG OFF II NEC - 0318    50    NOT SELECTED
42    REG OFF II NEC - 0365    50    NOT SELECTED
43    REG OFF II NEC - 0366    50    NOT SELECTED
44    REG OFF II NEC - 0422    50    NOT SELECTED
45    REG OFF II NEC - 0497    50    NOT SELECTED
46    REG OFF II NEC - 0500    50    NOT SELECTED
47    REG OFF II NEC - 0731    50    NOT SELECTED
48    REG OFF II NEC - 0929    50    NOT SELECTED
49    REG OFF II NEC - 0414    47    NOT SELECTED
50    REG OFF II NEC - 0496    47    NOT SELECTED
51    REG OFF II NEC - 0508    47    NOT SELECTED
52    REG OFF II NEC - 0016    45    NOT SELECTED
53    REG OFF II NEC - 0017    45    NOT SELECTED
54    REG OFF II NEC - 0018    45    NOT SELECTED
55    REG OFF II NEC - 0028    45    NOT SELECTED
56    REG OFF II NEC - 0089    45    NOT SELECTED
57    REG OFF II NEC - 0188    45    NOT SELECTED
58    REG OFF II NEC - 0236    45    NOT SELECTED
59    REG OFF II NEC - 0271    45    NOT SELECTED
60    REG OFF II NEC - 0411    45    NOT SELECTED
61    REG OFF II NEC - 0419    45    NOT SELECTED
62    REG OFF II NEC - 0447    45    NOT SELECTED
63    REG OFF II NEC - 0494    45    NOT SELECTED
64    REG OFF II NEC - 0515    45    NOT SELECTED
65    REG OFF II NEC - 0647    45    NOT SELECTED
66    REG OFF II NEC - 0661    45    NOT SELECTED
67    REG OFF II NEC - 0672    45    NOT SELECTED
68    REG OFF II NEC - 0771    45    NOT SELECTED
69    REG OFF II NEC - 0849    45    NOT SELECTED
70    REG OFF II NEC - 0879    45    NOT SELECTED
71    REG OFF II NEC - 0703    44    NOT SELECTED
72    REG OFF II NEC - 0066    43    NOT SELECTED
73    REG OFF II NEC - 0186    43    NOT SELECTED
74    REG OFF II NEC - 0314    43    NOT SELECTED
75    REG OFF II NEC - 0659    43    NOT SELECTED
76    REG OFF II NEC - 0065    41    NOT SELECTED
77    REG OFF II NEC - 0396    41    NOT SELECTED
78    REG OFF II NEC - 0727    41    NOT SELECTED
79    REG OFF II NEC - 0027    40    NOT SELECTED
80    REG OFF II NEC - 0092    40    NOT SELECTED
81    REG OFF II NEC - 0114    40    NOT SELECTED
82    REG OFF II NEC - 0154    40    NOT SELECTED
83    REG OFF II NEC - 0204    40    NOT SELECTED
84    REG OFF II NEC - 0281    40    NOT SELECTED
85    REG OFF II NEC - 0324    40    NOT SELECTED
86    REG OFF II NEC - 0372    40    NOT SELECTED
87    REG OFF II NEC - 0435    40    NOT SELECTED
88    REG OFF II NEC - 0467    40    NOT SELECTED
89    REG OFF II NEC - 0476    40    NOT SELECTED
90    REG OFF II NEC - 0562    40    NOT SELECTED
91    REG OFF II NEC - 0569    40    NOT SELECTED
92    REG OFF II NEC - 0693    40    NOT SELECTED
93    REG OFF II NEC - 0723    40    NOT SELECTED
94    REG OFF II NEC - 0757    40    NOT SELECTED
95    REG OFF II NEC - 0814    40    NOT SELECTED
96    REG OFF II NEC - 0882    40    NOT SELECTED
97    REG OFF II NEC - 0894    40    NOT SELECTED
98    REG OFF II NEC - 0197    39    NOT SELECTED
99    REG OFF II NEC - 0463    39    NOT SELECTED
100    REG OFF II NEC - 0285    38    NOT SELECTED
101    REG OFF II NEC - 0290    38    NOT SELECTED
102    REG OFF II NEC - 0621    38    NOT SELECTED
103    REG OFF II NEC - 0023    37.5    NOT SELECTED
104    REG OFF II NEC - 0146    37.5    NOT SELECTED
105    REG OFF II NEC - 0576    37    NOT SELECTED
106    REG OFF II NEC - 0020    36    NOT SELECTED
107    REG OFF II NEC - 0557    36    NOT SELECTED
108    REG OFF II NEC - 0607    36    NOT SELECTED
109    REG OFF II NEC - 0836    36    NOT SELECTED
110    REG OFF II NEC - 0051    35    NOT SELECTED
111    REG OFF II NEC - 0064    35    NOT SELECTED
112    REG OFF II NEC - 0182    35    NOT SELECTED
113    REG OFF II NEC - 0185    35    NOT SELECTED
114    REG OFF II NEC - 0249    35    NOT SELECTED
115    REG OFF II NEC - 0266    35    NOT SELECTED
116    REG OFF II NEC - 0292    35    NOT SELECTED
117    REG OFF II NEC - 0315    35    NOT SELECTED
118    REG OFF II NEC - 0323    35    NOT SELECTED
119    REG OFF II NEC - 0340    35    NOT SELECTED
120    REG OFF II NEC - 0364    35    NOT SELECTED
121    REG OFF II NEC - 0509    35    NOT SELECTED
122    REG OFF II NEC - 0585    35    NOT SELECTED
123    REG OFF II NEC - 0594    35    NOT SELECTED
124    REG OFF II NEC - 0671    35    NOT SELECTED
125    REG OFF II NEC - 0711    35    NOT SELECTED
126    REG OFF II NEC - 0737    35    NOT SELECTED
127    REG OFF II NEC - 0758    35    NOT SELECTED
128    REG OFF II NEC - 0806    35    NOT SELECTED
129    REG OFF II NEC - 0838    35    NOT SELECTED
130    REG OFF II NEC - 0883    35    NOT SELECTED
131    REG OFF II NEC - 0911    35    NOT SELECTED
132    REG OFF II NEC - 0706    34    NOT SELECTED
133    REG OFF II NEC - 0077    33    NOT SELECTED
134    REG OFF II NEC - 0139    33    NOT SELECTED
135    REG OFF II NEC - 0263    33    NOT SELECTED
136    REG OFF II NEC - 0322    33    NOT SELECTED
137    REG OFF II NEC - 0371    33    NOT SELECTED
138    REG OFF II NEC - 0559    33    NOT SELECTED
139    REG OFF II NEC - 0583    33    NOT SELECTED
140    REG OFF II NEC - 0623    33    NOT SELECTED
141    REG OFF II NEC - 0715    33    NOT SELECTED
142    REG OFF II NEC - 0729    33    NOT SELECTED
143    REG OFF II NEC - 0268    32    NOT SELECTED
144    REG OFF II NEC - 0416    32    NOT SELECTED
145    REG OFF II NEC - 0890    32    NOT SELECTED
146    REG OFF II NEC - 0121    31    NOT SELECTED
147    REG OFF II NEC - 0242    31    NOT SELECTED
148    REG OFF II NEC - 0282    31    NOT SELECTED
149    REG OFF II NEC - 0291    31    NOT SELECTED
150    REG OFF II NEC - 0721    31    NOT SELECTED
151    REG OFF II NEC - 0015    30    NOT SELECTED
152    REG OFF II NEC - 0059    30    NOT SELECTED
153    REG OFF II NEC - 0082    30    NOT SELECTED
154    REG OFF II NEC - 0083    30    NOT SELECTED
155    REG OFF II NEC - 0091    30    NOT SELECTED
156    REG OFF II NEC - 0107    30    NOT SELECTED
157    REG OFF II NEC - 0112    30    NOT SELECTED
158    REG OFF II NEC - 0123    30    NOT SELECTED
159    REG OFF II NEC - 0127    30    NOT SELECTED
160    REG OFF II NEC - 0239    30    NOT SELECTED
161    REG OFF II NEC - 0356    30    NOT SELECTED
162    REG OFF II NEC - 0369    30    NOT SELECTED
163    REG OFF II NEC - 0408    30    NOT SELECTED
164    REG OFF II NEC - 0409    30    NOT SELECTED
165    REG OFF II NEC - 0421    30    NOT SELECTED
166    REG OFF II NEC - 0431    30    NOT SELECTED
167    REG OFF II NEC - 0437    30    NOT SELECTED
168    REG OFF II NEC - 0456    30    NOT SELECTED
169    REG OFF II NEC - 0464    30    NOT SELECTED
170    REG OFF II NEC - 0465    30    NOT SELECTED
171    REG OFF II NEC - 0469    30    NOT SELECTED
172    REG OFF II NEC - 0475    30    NOT SELECTED
173    REG OFF II NEC - 0561    30    NOT SELECTED
174    REG OFF II NEC - 0613    30    NOT SELECTED
175    REG OFF II NEC - 0616    30    NOT SELECTED
176    REG OFF II NEC - 0628    30    NOT SELECTED
177    REG OFF II NEC - 0632    30    NOT SELECTED
178    REG OFF II NEC - 0669    30    NOT SELECTED
179    REG OFF II NEC - 0687    30    NOT SELECTED
180    REG OFF II NEC - 0718    30    NOT SELECTED
181    REG OFF II NEC - 0743    30    NOT SELECTED
182    REG OFF II NEC - 0854    30    NOT SELECTED
183    REG OFF II NEC - 0865    30    NOT SELECTED
184    REG OFF II NEC - 0117    29    NOT SELECTED
185    REG OFF II NEC - 0813    29    NOT SELECTED
186    REG OFF II NEC - 0235    28    NOT SELECTED
187    REG OFF II NEC - 0286    28    NOT SELECTED
188    REG OFF II NEC - 0376    28    NOT SELECTED
189    REG OFF II NEC - 0581    28    NOT SELECTED
190    REG OFF II NEC - 0798    28    NOT SELECTED
191    REG OFF II NEC - 0108    27    NOT SELECTED
192    REG OFF II NEC - 0451    27    NOT SELECTED
193    REG OFF II NEC - 0471    27    NOT SELECTED
194    REG OFF II NEC - 0513    27    NOT SELECTED
195    REG OFF II NEC - 0724    27    NOT SELECTED
196    REG OFF II NEC - 0750    27    NOT SELECTED
197    REG OFF II NEC - 0906    27    NOT SELECTED
198    REG OFF II NEC - 0053    26    NOT SELECTED
199    REG OFF II NEC - 0143    26    NOT SELECTED
200    REG OFF II NEC - 0037    25    NOT SELECTED
201    REG OFF II NEC - 0042    25    NOT SELECTED
202    REG OFF II NEC - 0055    25    NOT SELECTED
203    REG OFF II NEC - 0078    25    NOT SELECTED
204    REG OFF II NEC - 0120    25    NOT SELECTED
205    REG OFF II NEC - 0147    25    NOT SELECTED
206    REG OFF II NEC - 0160    25    NOT SELECTED
207    REG OFF II NEC - 0190    25    NOT SELECTED
208    REG OFF II NEC - 0191    25    NOT SELECTED
209    REG OFF II NEC - 0244    25    NOT SELECTED
210    REG OFF II NEC - 0248    25    NOT SELECTED
211    REG OFF II NEC - 0275    25    NOT SELECTED
212    REG OFF II NEC - 0293    25    NOT SELECTED
213    REG OFF II NEC - 0321    25    NOT SELECTED
214    REG OFF II NEC - 0331    25    NOT SELECTED
215    REG OFF II NEC - 0335    25    NOT SELECTED
216    REG OFF II NEC - 0355    25    NOT SELECTED
217    REG OFF II NEC - 0403    25    NOT SELECTED
218    REG OFF II NEC - 0441    25    NOT SELECTED
219    REG OFF II NEC - 0444    25    NOT SELECTED
220    REG OFF II NEC - 0473    25    NOT SELECTED
221    REG OFF II NEC - 0501    25    NOT SELECTED
222    REG OFF II NEC - 0553    25    NOT SELECTED
223    REG OFF II NEC - 0592    25    NOT SELECTED
224    REG OFF II NEC - 0631    25    NOT SELECTED
225    REG OFF II NEC - 0633    25    NOT SELECTED
226    REG OFF II NEC - 0705    25    NOT SELECTED
227    REG OFF II NEC - 0788    25    NOT SELECTED
228    REG OFF II NEC - 0823    25    NOT SELECTED
229    REG OFF II NEC - 0860    25    NOT SELECTED
230    REG OFF II NEC - 0923    25    NOT SELECTED
231    REG OFF II NEC - 0032    24    NOT SELECTED
232    REG OFF II NEC - 0040    24    NOT SELECTED
233    REG OFF II NEC - 0152    24    NOT SELECTED
234    REG OFF II NEC - 0240    23    NOT SELECTED
235    REG OFF II NEC - 0279    23    NOT SELECTED
236    REG OFF II NEC - 0316    23    NOT SELECTED
237    REG OFF II NEC - 0423    23    NOT SELECTED
238    REG OFF II NEC - 0606    23    NOT SELECTED
239    REG OFF II NEC - 0644    23    NOT SELECTED
240    REG OFF II NEC - 0069    22    NOT SELECTED
241    REG OFF II NEC - 0283    22    NOT SELECTED
242    REG OFF II NEC - 0593    22    NOT SELECTED
243    REG OFF II NEC - 0680    22    NOT SELECTED
244    REG OFF II NEC - 0001    21    NOT SELECTED
245    REG OFF II NEC - 0486    21    NOT SELECTED
246    REG OFF II NEC - 0649    21    NOT SELECTED
247    REG OFF II NEC - 0781    21    NOT SELECTED
248    REG OFF II NEC - 0802    21    NOT SELECTED
249    REG OFF II NEC - 0937    21    NOT SELECTED
250    REG OFF II NEC - 0011    20    NOT SELECTED
251    REG OFF II NEC - 0063    20    NOT SELECTED
252    REG OFF II NEC - 0118    20    NOT SELECTED
253    REG OFF II NEC - 0134    20    NOT SELECTED
254    REG OFF II NEC - 0144    20    NOT SELECTED
255    REG OFF II NEC - 0222    20    NOT SELECTED
256    REG OFF II NEC - 0250    20    NOT SELECTED
257    REG OFF II NEC - 0252    20    NOT SELECTED
258    REG OFF II NEC - 0294    20    NOT SELECTED
259    REG OFF II NEC - 0362    20    NOT SELECTED
260    REG OFF II NEC - 0415    20    NOT SELECTED
261    REG OFF II NEC - 0427    20    NOT SELECTED
262    REG OFF II NEC - 0478    20    NOT SELECTED
263    REG OFF II NEC - 0479    20    NOT SELECTED
264    REG OFF II NEC - 0483    20    NOT SELECTED
265    REG OFF II NEC - 0488    20    NOT SELECTED
266    REG OFF II NEC - 0528    20    NOT SELECTED
267    REG OFF II NEC - 0538    20    NOT SELECTED
268    REG OFF II NEC - 0548    20    NOT SELECTED
269    REG OFF II NEC - 0560    20    NOT SELECTED
270    REG OFF II NEC - 0734    20    NOT SELECTED
271    REG OFF II NEC - 0754    20    NOT SELECTED
272    REG OFF II NEC - 0848    20    NOT SELECTED
273    REG OFF II NEC - 0861    20    NOT SELECTED
274    REG OFF II NEC - 0874    20    NOT SELECTED
275    REG OFF II NEC - 0893    20    NOT SELECTED
276    REG OFF II NEC - 0831    19    NOT SELECTED
277    REG OFF II NEC - 0029    18    NOT SELECTED
278    REG OFF II NEC - 0383    18    NOT SELECTED
279    REG OFF II NEC - 0410    18    NOT SELECTED
280    REG OFF II NEC - 0684    18    NOT SELECTED
281    REG OFF II NEC - 0735    18    NOT SELECTED
282    REG OFF II NEC - 0778    18    NOT SELECTED
283    REG OFF II NEC - 0850    18    NOT SELECTED
284    REG OFF II NEC - 0889    18    NOT SELECTED
285    REG OFF II NEC - 0237    17    NOT SELECTED
286    REG OFF II NEC - 0393    17    NOT SELECTED
287    REG OFF II NEC - 0526    17    NOT SELECTED
288    REG OFF II NEC - 0535    17    NOT SELECTED
289    REG OFF II NEC - 0764    17    NOT SELECTED
290    REG OFF II NEC - 0835    17    NOT SELECTED
291    REG OFF II NEC - 0260    16    NOT SELECTED
292    REG OFF II NEC - 0474    16    NOT SELECTED
293    REG OFF II NEC - 0050    15    NOT SELECTED
294    REG OFF II NEC - 0054    15    NOT SELECTED
295    REG OFF II NEC - 0205    15    NOT SELECTED
296    REG OFF II NEC - 0231    15    NOT SELECTED
297    REG OFF II NEC - 0506    15    NOT SELECTED
298    REG OFF II NEC - 0517    15    NOT SELECTED
299    REG OFF II NEC - 0534    15    NOT SELECTED
300    REG OFF II NEC - 0547    15    NOT SELECTED
301    REG OFF II NEC - 0566    15    NOT SELECTED
302    REG OFF II NEC - 0600    15    NOT SELECTED
303    REG OFF II NEC - 0636    15    NOT SELECTED
304    REG OFF II NEC - 0643    15    NOT SELECTED
305    REG OFF II NEC - 0776    15    NOT SELECTED
306    REG OFF II NEC - 0792    15    NOT SELECTED
307    REG OFF II NEC - 0763    14    NOT SELECTED
308    REG OFF II NEC - 0137    13    NOT SELECTED
309    REG OFF II NEC - 0859    13    NOT SELECTED
310    REG OFF II NEC - 0145    12    NOT SELECTED
311    REG OFF II NEC - 0386    12    NOT SELECTED
312    REG OFF II NEC - 0704    12    NOT SELECTED
313    REG OFF II NEC - 0712    12    NOT SELECTED
314    REG OFF II NEC - 0193    11    NOT SELECTED
315    REG OFF II NEC - 0045    10    NOT SELECTED
316    REG OFF II NEC - 0113    10    NOT SELECTED
317    REG OFF II NEC - 0141    10    NOT SELECTED
318    REG OFF II NEC - 0153    10    NOT SELECTED
319    REG OFF II NEC - 0163    10    NOT SELECTED
320    REG OFF II NEC - 0175    10    NOT SELECTED
321    REG OFF II NEC - 0400    10    NOT SELECTED
322    REG OFF II NEC - 0504    10    NOT SELECTED
323    REG OFF II NEC - 0531    10    NOT SELECTED
324    REG OFF II NEC - 0702    10    NOT SELECTED
325    REG OFF II NEC - 0773    10    NOT SELECTED
326    REG OFF II NEC - 0817    10    NOT SELECTED
327    REG OFF II NEC - 0862    10    NOT SELECTED
328    REG OFF II NEC - 0896    10    NOT SELECTED
329    REG OFF II NEC - 0933    10    NOT SELECTED
330    REG OFF II NEC - 0329    5    NOT SELECTED
331    REG OFF II NEC - 0405    5    NOT SELECTED
332    REG OFF II NEC - 0618    5    NOT SELECTED
333    REG OFF II NEC - 0660    5    NOT SELECTED

 

 

 


THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
PRESIDENT’S OFFICE
PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT


Ref. Na EA.7/96/01/H/48 6th May, 2015


VACANCIES ANNOUNCEMENT
On behalf of National Audit Office (NAO, Public Service Recruitment Secretariat invites
qualified Tanzanians to fill 123 vacant posts in the above Public Institutions.
NB: GENERAL CONDITIONS
i. All applicants must be Citizens of Tanzania and not above 45 years old, however,
should also observe the age limit for each position where indicated.
ii. Applicants must attach an up-to-date current Curriculum Vitae (CV) having reliable
contact, postal address, e-mail and telephone numbers.
iii. Applicants should apply on the strength of the information given in this advertisement.
iv. The title of the position and institution applied for should be written in the subject
of the application letter and marked on the envelope; short of which will make
the application invalid.
v. Applicants must attach their detailed relevant certified copies of academic certificates:
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma transcripts.
- Form IV and Form VI National Examination Certificates.
- Computer Certificate
- Professional certificates from respective boards
- One recent passport size picture and birth certificate.
vi. FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS ARE STRICTLY NOT ACCEPTED
vii. Testimonials, Partial transcripts and results slips will not be accepted.

viii. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will necessitate to legal action
ix. Applicants for senior positions currently employed in the public service should route their application letters through their respective employers.
x. Applicants for entry levels currently employed in the Public Service should not apply, they have to adhere to Government Circular Na. CAC. 45/257/01/D/140 dated 30th November, 2010.
xi. Applicants who have/were retired from the Public Service for whatever reason should not apply.
xii. Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
xiii. Certificates from foreign examination bodies for ordinary or advanced level education should be certified by The National Examination Council of Tanzania (NECTA)
xiv. Certificates from foreign Universities should be verified by The Tanzania Commission for Universities (TCU)
xv. Deadline for application is 20th May, 2015 at 3:30 p.m
xvi. Applicants with special needs/case (disability) are supposed to indicate
xvii. Women are highly encouraged to apply
xviii. Only short listed candidates will be informed on a date for interview
xix. Application letters should be written in Swahili or English
APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED TO THE FOLLOWING ADDRESS. HAND DELIVERY IS NOT ACCEPTABLE:
Secretary OR Katibu
Public Service Recruitment SekretarietiyaAjirakatika
Secretariat, UtumishiwaUmma
P. O. Box 63100 S. L. P 63100,
DAR ES SALAAM. DAR ES SALAAM.

1.0 NATIONAL AUDIT OFFICE (NAO)
The Controller and Auditor General of Tanzania has been given the legal mandate to carry out performance audit by virtue of Section 28 of the Public Audit Act No.11 of 2008.
Performance Auditing is an audit of the economy, efficiency and effectiveness with which the audited entity uses its resources in carrying out is responsibilities. Goals for performance auditing include improvement of programmes and operations, saving tax payers money, providing better services to the public and obtaining best value for money.
1.1 AUDITOR GRADE II – 85 POSTS
1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Audit Government Revenue and expenditure;
 Participate in preparation and implementation of work plan and audit programs,
 Assist in preparing the implementation programme of Annual Audit Plan,
 Assist in preparing and implementing audit programme and plans and Keeping different records of Account in the Office.
1.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Bachelor Degree of Accounting and Finance or Advanced Diploma in Accountancy from any recognized institution.
 Use of computer and application of various soft wares such as Word, Excel, and PowerPoint will be an essential requirement.
 Applicants with at least one year (1) working experience in the relevant field will be given priority.
1.4 REMUNERATION
 Salary Scale: TGS. D
1.5 AUDITOR GRADE II (TAXATION) – 10
1.6 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Audit TRA annual revenue statement and financial statement, Examine and prepare audit findings resulting from audit assignment and report to a team leader,

 Participate in performing audit plan and execution, Perform regular audit verifications on management replies submitted by the client,
 Prepare briefs (summarized reporting documents) prior PAC session when called upon,
 Interpret various tax laws and regulations applicable at TRA and testing their compliance on revenue collections ,
 Consult TRA revenue officers on the matters arising from irregularities and malicious practices by the client which have effects on revenue collection,
 Keeping track records of outstanding court cases lodged with Tax Revenue Appeal Board and participate in special audit and any assignment directed by the Chief External Auditor (CEA).
1.7 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor of Science in Taxation or Bachelor Degree /Advanced Diploma in Accountancy or finance from any recognized institution.
 Knowledge and skills in Taxation, Custom and excise duties will be an added advantage.
 Use of computer and application of various software such as Word, Excel and Power Point will be an essential requirement.
1.8 REMUNERATION
 Salary Scale: TGS. D
1.9 ENGINEER GRADE II - 1 POST
1.10 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Develop short and long term planning for Maintenance and Construction of the NAOT Office Building,
 Prepare the budgets and annual work plan including preventive maintenance schedules,
 Conducting proper management follow-up of maintenance activity and rectification of detected faults in buildings and services,
 Conducting maintenance surveys and recording inventory of related works also prepare bill of quantities (BOQ) and drawings for the proposed maintenances,

 To monitor and advise the office on proper estate management including renting of the NAOT Building and Keep all records regarding maintenance and construction works.
1.11 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/Advanced Diploma in Civil Engineering from a recognized institution.
 Must be a computer literate capable of applying various software such as
 Word, Excel and Power Point will be an essential requirement.
1.12 REMUNERATION
 Salary Scale: TGS. E
1.13 TELEPHONE OPERATOR – 1 POST
1.14 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assists his/her superior in making bookings and making international telephone calls,
 Receives telephone calls from “extensions” and forwards them outside the office,
 Assists his/her superior in the preparation of records on the use of telephone facilities and control such use for the purpose of limiting unnecessary expenditures,
 Maintains confidentiality regarding all activities and occurrences pertaining to NAOT and Assists in carrying out trouble shooting of the telephone systems to try and identify faults before calling the technicians for rectification.
1.15 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Certificate of Secondary Education with credit passes in Mathematics, Kiswahili and English with knowledge and skills on telephone operation from recognized institution.
1.16 REMUNERATION
 Salary Scale: TGS. B
1.17 DRIVERS GRADE II - 10 POSTS
1.18 DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 Drives vehicles safely taking into account the safety of other road users and passengers in the vehicle,
 Maintains disciplined behavior and proper conduct in rendering services to assignees,
 Performs messenger’s duties such as dispatching documents/letters and collecting mails,
 Ensures routine maintenance and cleanliness of vehicle,
 Repairs minor defects in the vehicle that requires immediate attention and Ensures that required spares are all fitted into the car and the obsolete spares are returned to stores for verification.
1.19 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Certificate of Secondary Education, Driving Licence class C and three years driving experience without causing an accident with Trade Test Certificate Grade II.
1.20 REMUNERATION
 Salary Scale: TGS. A
1.21 LEGAL OFFICER GRADE II - 2 POSTS
1.30 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Performance Auditor identifies audit problems, design audits, collects data through various methods such as interviews, documents reviews, surveys, focus group discussions etc., and analyses them, draft and present Performance Audit Report.
 The work entails frequent interaction with staff and managers of the audited entities and other stakeholders in the area of audit.
1.31 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Law from a recognized institution of higher learning. Use of computer and application of software such as Word, Excel, and PowerPoint will be an essential requirement. Training in research methods will be an added advantage.
 Must have been graduated from Law School.

 Applicant should have a minimum of two years working experience in the relevant field. Candidates with experience from investigative/evaluative work will be given priority.
1.32 REMUNERATION
 Salary Scale: TGS. E
1.33 PROCUREMENT SPECIALIST II - 2 POSTS
1.34 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Performance Auditor identifies audit problems, design audits, collects data through various methods such as interviews, documents reviews, surveys, focus group discussions etc., and analyses them, draft and present Performance Audit Report.
 The work entails frequent interaction with staff and managers of the audited entities and other stakeholders in the area of audit.
1.35 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Procurement or related field from a recognized institution of higher learning. Use of computer and application of software such as Word, Excel, and PowerPoint will be an essential requirement. Training in research methods will be an added advantage.
 Applicant should have a minimum of two years working experience in the relevant field. Candidates with experience from investigative/evaluative work will be given priority.
1.36 REMUNERATION
 Salary Scale: TGS. D
1.37 EXECUTIVE CIVIL ENGINEER GRADE II - 2 POSTS
1.38 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Performance Auditor identifies audit problems, design audits, collects data through various methods such as interviews, documents reviews, surveys, focus group discussions etc., and analyses them, draft and present Performance Audit Report.
 The work entails frequent interaction with staff and managers of the audited entities and other stakeholders in the area of audit.

1.39 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Civil Engineering from a recognized institution of higher learning. Use of computer and application of software such as Word, Excel, and PowerPoint will be an essential requirement. Training in research methods will be an added advantage.
 Must be registered by their respective professional bodies as graduate engineer
 Applicant should have a minimum of two years working experience in the relevant field. Candidates with experience from investigative/evaluative work will be given priority.
1.40 REMUNERATION
 Salary Scale: TGS. E
1.41 ECONOMIST GRADE II - 1 POSTS
1.42 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Performance Auditor identifies audit problems, design audits, collects data through various methods such as interviews, documents reviews, surveys, focus group discussions etc., and analyses them, draft and present Performance Audit Report.
 The work entails frequent interaction with staff and managers of the audited entities and other stakeholders in the area of audit.
1.43 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Economics or related field from a recognized institution of higher learning. Use of computer and application of software such as Word, Excel, and PowerPoint will be an essential requirement. Training in research methods will be an added advantage.
 Applicant should have a minimum of two years working experience in the relevant field. Candidates with experience from investigative/evaluative work will be given priority.
1.44 REMUNERATION
 Salary Scale: TGS. D

1.45 QUANTITY SURVEYOR GRADE II - 1 POSTS
1.46 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Performance Auditor identifies audit problems, design audits, collects data through various methods such as interviews, documents reviews, surveys, focus group discussions etc., and analyses them, draft and present Performance Audit Report.
 The work entails frequent interaction with staff and managers of the audited entities and other stakeholders in the area of audit.
1.47 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Quantity Surveying or related field from a recognized institution of higher learning.
 Use of computer and application of software such as Word, Excel, and PowerPoint will be an essential requirement. Training in research methods will be an added advantage.
 must be registered by their respective professional bodies as graduate quantity surveyor
 Applicant should have a minimum of two years working experience in the relevant field. Candidates with experience from investigative/evaluative work will be given priority.
1.48 REMUNERATION
 Salary Scale: TGS. D
1.49 STATISTICIAN GRADE II - 1 POSTS
1.50 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Performance Auditor identifies audit problems, design audits, collects data through various methods such as interviews, documents reviews, surveys, focus group discussions etc., and analyses them, draft and present Performance Audit Report.
 The work entails frequent interaction with staff and managers of the audited entities and other stakeholders in the area of audit.
1.51 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Statistics from a recognized institution of higher learning.

 Use of computer and application of software such as Word, Excel, and PowerPoint will be an essential requirement. Training in research methods will be an added advantage.
 Applicant should have a minimum of two years working experience in the relevant field. Candidates with experience from investigative/evaluative work will be given priority.
1.52 REMUNERATION
 Salary Scale: TGS. D
1.53 EDUCATION OFFICER GRADE II - 1 POSTS
1.54 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Performance Auditor identifies audit problems, design audits, collects data through various methods such as interviews, documents reviews, surveys, focus group discussions etc., and analyses them, draft and present Performance Audit Report.
 The work entails frequent interaction with staff and managers of the audited entities and other stakeholders in the area of audit.
1.55 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Education from a recognized institution of higher learning.
 Use of computer and application of software such as Word, Excel, and PowerPoint will be an essential requirement. Training in research methods will be an added advantage.
 Applicant should have a minimum of two years working experience in the relevant field. Candidates with experience from investigative/evaluative work will be given priority.
1.56 REMUNERATION
 Salary Scale: TGS. D
1.57 AGRICULTURAL OFFICER GRADE II - 1 POSTS
1.58 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Performance Auditor identifies audit problems, design audits, collects data through various methods such as interviews, documents reviews, surveys, focus group discussions etc., and analyses them, draft and present Performance Audit Report.
 The work entails frequent interaction with staff and managers of the audited entities and other stakeholders in the area of audit.
1.59 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Agriculture from a recognized institution of higher learning.
 Use of computer and application of software such as Word, Excel, and PowerPoint will be an essential requirement. Training in research methods will be an added advantage.
 Applicant should have a minimum of working experience in the relevant field. Candidates with experience from investigative/evaluative work will be given priority.


1.60 REMUNERATION
 Salary Scale: TGS. D
1.61 AUDITOR GRADE II (FORENSIC AUDITOR) - 5 POST
1.62 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Forensic Auditor prepares audit plans on the basis of Terms of Reference or allegations that need to be verified,
 Collects evidence through various methods such as interviews, documents reviews, data harvesting from computers, etc., and analyses the information, draft and present Forensic Audit Reports.
 The work entails frequent interaction with staff and managers of the audited entities and other stakeholders in the area of audit.
1.63 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/Advanced Diploma in Accounts/Finance from a recognized institution, with a knowledge or skills in Forensic and investigation The following qualifications will be an added advantage:
 Certified Fraud Examiner (CFE);
 Certified Forensic Investigation Professional (CFIP);

 Certified Public Accountant (CPA(T));
 Experience in fraud investigations and, or litigation;
 Comprehensive knowledge and experience in reviewing internal controls systems;
 Computer literacy and experience in the use of forensic audit soft wares;
 A sound qualitative and quantitative analytical skills; and
 Good communication and writing skills.
 Applicant should have a minimum of two years working experience in the relevant field. Candidates with experience from investigative work will be given priority.


X.M. DAUDI
Secretary
Public Service Recruitment Secretariat

 

 

 

ACCOUNTANT
Qualifications: Bachelor’s  degree in Accounting and finance or equivalent qualifications
Apply: Managing Consultant  People Dynamics Limited
Box 11267, Dar es Salaam
or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 28, 2015
Deadline: May 15 ,  2015

INTERNAL  AUDITOR
Qualifications: Bachelor’s  degree in Accounting and finance Economics,Commerce or equivalent qualifications
Apply: Managing Consultant  People Dynamics Limited
Box 11267, Dar es Salaam
or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 28, 2015
Deadline: May 15 ,  2015

SYSTEMS  ANALYST  II
Qualifications: Holder of a degree in Computer Science or Information systems;Telecommunication or related computer studies from a recognized institution
Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News
April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015

NURSING OFFICER II - 5  POSTS
Qualifications: Holder of  Diploma in Nursing from a recognized institution,must be registered by the Tanzania Nurses and Midwifery Council
Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News
April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015

HEALTH LABORATORY TECHNOLOGIST II - 2  POSITIONS
Qualifications: Holder of Diploma in Laboratory or any related field from any recognized institution
Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News
April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015

LECTURER - 2 POSITIONS
Qualifications: Holder of Doctorate (PhD)degree in a relevant field who is eligible for registration as technical teacher or registered technical teacher,holder of Master’s degree/PhD in a relevant field who is working in a similar position in related or allied institution
Apply: Principal,
Law School of Tanzania 
Box 9422, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 17,2015
Deadline: May 08 ,  2015
ACCOUNT TECHNICIAN III - 2 POSITIONS
Qualifications: Holder of  Form IV/VI Certificate with NABE II or ATEC I Certificate
Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015

PLANNING OFFICER III
Qualifications: Holder of  degree in economics,Planning/Project Planning and Statistics from recognized institutions
Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015

MEDICAL OFFICER III - 5 POSTS
Qualifications: Holder of  Doctor of Medicine degree or its equivalent from any recognized institution who has completed internship and registered with the Medical Council of Tanganyika
Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015

MEDICAL SPECIALIST II -  3 POSITIONS (GYNECOLOGY,PEDIATRICS AND CLINICAL RESEARCH)
Qualifications: Holder of  Doctor of Medicine degree who has obtained Masters degree in Gynecology or Pediatrics or Clinical research/Epidemiology/Public Health
Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015

PHARMACEUTICAL TECHNICIAN - 2 POSITIONS
Qualifications: Holder of  Diploma in Pharmacy or its equivalent from any recognized institution Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News
April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015

ENGINEER  I
Qualifications: Holder of a degree in Electrical and Electronic or Biomedical Engineering from a recognized institution and must be registered with the Engineers Registration  Board
Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News
April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015
RADIOGRAPHER  III - 2 POSITIONS
Qualifications: Holder of  Diploma in Radiography from any recognized institution
Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015

HEALTH SECRETARY III
Qualifications: Holder of a Bachelor’s degree or Advanced Diploma in Health Services Management or Public Health Administration
Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015

DIRECTOR OF TECHNICAL
SERVICES
Qualifications: Holder of  MSc. degree (electrical and Electronic or Biomedical Engineering from a recognized institution and must be with Engineers Registration  Board
Apply: The Executive Director,
Ocean Road Cancer Institute
Box 3592, Dar es Salaam
Details: Daily News April 28, 2015
Deadline: May 12 ,  2015

SHIPPING SERVICES OFFICER II -2 POSITIONS
Qualifications: Holder of a university degree in Port Management,Shipping Management, Transport Management,Commerce, Marketing or equivalent qualification Apply: Director General,
Sumatra head Office
Box 3093, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 17, 2015
Deadline: May 04 ,  2015

FLAG AND PORT STATE CONTROL OFFICER I -2 POSITIONS
Qualifications: Holder of a university degree  or Advanced Diploma in Nautical Science, Maritime Transportation, Marine Engineering ,Naval Architecture,Mechanical Engineering or equivalent
Apply: Director General,
Sumatra head Office
Box 3093, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 17, 2015
Deadline: May 04 ,  2015

PROCUREMENT AND SUPPLIES OFFICER GRADE II
Qualifications: Holder of First degree/Advanced Diploma in Procurement and Logistics Management or equivalent qualification from a recognized institution
Apply: Principal,
Law School of Tanzania 
Box 9422, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 17,2015
Deadline: May 08 ,  2015
SENIOR LECTURER
Qualifications: Holder of Doctorate (PhD)degree in a relevant field who is eligible for registration as a technical teacher with  working experience in teaching research and consultancy of at least three years in lectureship position
Apply: Principal,
Law School of Tanzania 
Box 9422, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 17,2015
Deadline: May 08 ,  2015

RECEPTIONIST GRADE II
Qualifications: Holder of National Form Four/Six Certificate with passes in English and Kiswahili and who has undergone a receptionist course from a registered institution
Apply: Principal,
Law School of Tanzania 
Box 9422, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 17,2015
Deadline: May 08 ,  2015

RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT GRADE II - 2 POSITIONS
Qualifications: Holder of a Certificate in Records Management from a recognized institution
Apply: Principal,
Law School of Tanzania 
Box 9422, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 17,2015
Deadline: May 08 ,  2015

ADMINISTRATIVE OFFICER GRADE II
Qualifications: Holder of a university degree/Advanced Diploma in Public Administration or related field
Apply: Principal,
Law School of Tanzania 
Box 9422, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 17,2015
Deadline: May 08 ,  2015

ECONOMIST  GRADE II
Qualifications: Holder of a degree in Economics or Statistics from any recognized institution
Apply: Principal,
Law School of Tanzania 
Box 9422, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 17,2015
Deadline: May 08 ,  2015

MARKETING  MANAGER 
Qualifications: Holder of Master’s degree or Advanced Diploma in Marketing or Economics or Business Administration or Political Science and Administration or Sociology or Social security or any other related qualification from a recognized institution coupled with at least a minimum of three years working experience in related fields
Apply: www.ppftz.org
Box 33114 , Dar es Salaam
Details The Guardian Apr 10,2015
Deadline: May 08 ,  2015
ASSISTANT ACCOUNTANT GRADE II - 2 POSITIONS
Qualifications: Holder of B.Com or Advanced Diploma in Accountancy or equivalent
Apply: Principal,
Law School of Tanzania 
Box 9422, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 17,2015
Deadline: May 08 ,  2015

FIELD OFFICER GRADE II
Qualifications: Holder of LL.B degree from a recognized institution and must be registered as an advocate of the High Court  of Tanzania with at least one year of experience in legal practice
Apply: Principal,
Law School of Tanzania 
Box 9422, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 17,2015
Deadline: May 08 ,  2015

PLANNING MANAGER
Qualifications: Holder of Bachelor ‘s degree in Economics or Statistics from a recognized institution
Apply: The Director General,
Vocational Education and Training Authority
Box 2849, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 17, 2015
Deadline: May 10 ,  2015

SENIOR LIBRARIAN
Qualifications: Holder of a Bachelor’s degree in Librarianship or equivalent academic qualification from a recognized institution and at least five years of working experience
Apply: Principal,
Law School of Tanzania 
Box 9422, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 17,2015
Deadline: May 08 ,  2015

HEAD OF MOTORING AND
EVALUATION 
Qualifications: Holder of Master’s
degree in Business Administration, Engineering Management,
Project Management,Finance, Economics,or its equivalent Apply: Chief Executive Officer Universal Communications
Services Access Fund
Box 33114 , Dar es Salaam
Details The Guardian Apr 10,2015
Deadline: May 08 ,  2015

MEMBER CARE TRAINEE (CORRESPONDENT) 4 - POSITIONS 
Qualifications: Holder of degree or Advanced Diploma in Marketing or Economics or Social Security or Business Administration or any other related qualification from a recognized institution and must be computer literate
Apply: www.ppftz.org
Box 33114 , Dar es Salaam
Details The Guardian Apr 10,2015
Deadline: May 08 ,  2015

CUSTOMER CARE OFFICER
Qualifications: Bachelor’s degree
or its equivalent in Health
Promotion,Mass Communication,Marketing, Public health or Social Sciences
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 24,2015
Deadline: May 12 ,  2015

ASSISTANT ACCOUNTANT - 2 POSITIONS
Qualifications: B.com (Accounts)Bachelor of Commerce, Advanced Diploma in Accounting or equivalent with three years experience
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 24,2015
Deadline: May 12 ,  2015

OFFICE MANAGEMENT SECRETARY
Qualifications: Holder of Diploma in Secretarial duties with at least six years working experience two of which must be in a senior job
Apply: Managing Editor Tanzania Standard (Newspapers) Limited
Box  9033 , Dar es Salaam
Details: Daily News April 24,2015
Deadline: May 14 ,  2015

HUMAN RESOURCE AND ADMINISTRATIVE MANAGER
Qualifications: Holder of MBA in Human Resources Management or Msc. Human Resources Management,Public Administration or its equivalent from a recognized institution
Apply: Managing Editor Tanzania Standard (Newspapers) Limited
Box  9033 , Dar es Salaam
Details: Daily News April 24,2015
Deadline: May 14 ,  2015

KOGOMA PROGRAMME MANAGER
Qualifications: Bachelor’s degree in Health/Business Administration or equivalent,Master’s degree in Public Health or Business Administration will be an added advantage
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi April 22,2015
Deadline: May 06 ,  2015

ASSISTANT PLANNING OFFICER
Qualifications: BA Economics or BA statistics or BSc in Agriculture Economics or Agribusiness
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 24,2015
Deadline: May 12,  2015

DEPUTY CLINICAL DIRECTOR
Qualifications: Advanced degree in obstetrics and gynecology with extensive program and clinical experience in Tanzania or similar setting
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi April 22,2015
Deadline: May 06 ,  2015
PROJECT MANAGER,LAND AND HOUSING DELIVERY
Qualifications: Professional qualification in the built environment field such as construction project Management,Quantity Surveyor,Engineering,Architecture,or Town Planning
Apply: Chief Executive Officer WAT- Human Settlements Trust
Box  31606 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 22,2015
Deadline: May 08 ,  2015

OPERATIONS ENGINEER  
Qualifications: A Bachelor’s degree in ICT fields specialising in telecommunication,electronics and communication,information technology or computer engineering with work experience Apply: Chief Executive Officer Universal Communications
Services Access Fund
Box 33114 , Dar es Salaam
Details The Guardian Apr 10,2015
Deadline: May 08 ,  2015

FINANCE AND ADMINISTRATION MANAGER
Qualifications: Graduate in Accountancy,Business Administration and holder of ACCA/CPA (T) Master’s degree in Business Administration or Finance will be an added advantage
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Mwananchi April 22,2015
Deadline: May 06 ,  2015

CLINICAL INSTRUCTOR FOR BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING DEGREE PROGRAMME
Qualifications: Must be a registered Nurse and Midwife, a holder of Master’s degree with special interest in clinical teaching
Apply: Vice Chancellor Hurbet Kairuki Memorial University
Box  65300, Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 22,2015
Deadline: May 20 ,  2015

CLINICAL INSTRUCTOR FOR DIPLOMA IN NURSING PROGRAMME
Qualifications: Must be a registered Nurse and Midwife, a holder of first degree with special interest in clinical teaching Apply: Vice Chancellor Hurbet Kairuki Memorial University
Box  65300 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 22,2015
Deadline: May 20 ,  2015

PROJECT TECHNICIAN LAND
Qualifications: Bachelor’s degree in Land Surveying,Town Planning or relevant related fields
Apply: Chief Executive Officer WAT- Human Settlements Trust
Box  31606 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 22,2015
Deadline: May 08 ,  2015

RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT
Qualifications: Form IV and Certificate in Records Management
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 24,2015
Deadline: May 12 ,  2015

DIVERS - 2  POSITIONS
Qualifications: Holder of Secondary School Certificate,with a class “C” driving licence. The candidate must also have undergone training and attained Trade Test Grade II from a recognized institution
Apply: Director General,
Medical Stores Department
Box  9081 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 21,2015
Deadline: May 04 ,  2015

SENIOR FINANCE ASSISTANT
Qualifications: Higher Diploma in Office Management/Administration and extensive experience in Administrative positions
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 21,2015
Deadline: May 04 ,  2015

SENIOR DIARY PRODUCTION ADVISOR
Qualifications: Minimum of Bachelor’s degree in the fields of Animal and Veterinary Sciences,Holder of Master’s in Animal,Veterinary and Agricultural Sciences and Rural Development will be highly considered
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 21,2015
Deadline: May 04 ,  2015

PROJECT  DRIVER
Qualifications: Vehicle Management Certificate and at least five years of experience in driving/Mechanic,a valid driver’s licence
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 21,2015
Deadline: May 04 ,  2015

OFFICE ASSISTANT
Qualifications: Form IV with a pass in English and kiswahili
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 24,2015
Deadline: May 12 ,  2015

HEAD OF MOTORING AND
EVALUATION 
Qualifications: Holder of Master’s
degree in Business Administration, Engineering Management,
Project Management,Finance, Economics,or its equivalent Apply: Chief Executive Officer Universal Communications
Services Access Fund
Box 33114 , Dar es Salaam
Details The Guardian Apr 10,2015
Deadline: May 08 ,  2015

MARKETING OFFICER 3 - POSTS 
Qualifications: Holder of a degree or Advanced Diploma in Marketing or Economics or Social Security or Business Administration or Sociology or any other related qualification from a recognized institution coupled with at least a minimum of three years working experience in a related field
Apply: www.ppftz.org
Details The Guardian Apr 10,2015
Deadline: May 08 ,  2015

ADMINISTRATIVE AND FINANCE ASSISTANT
Qualifications: Diploma in Office
Management/Administration and demonstrated experience in Administrative positions
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 21,2015
Deadline: May 04 ,  2015

PROJECT ASSISTANT -NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
Qualifications: Minimum Diploma
in Environmental Science,
Forestry or General Agriculture Science preferred. Bachelor’s degree in Environmental Science,Forestry or General Agriculture Science
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 21,2015
Deadline: May 04 ,  2015

PROJECT ASSISTANT -AGRICULTURE
Qualifications: Minimum Diploma
in Crop production/crop science
preferred.Bachelor of Science
degree in Agriculture or Agro
nomy,Agricultural Extensions
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 21,2015
Deadline: May 04 ,  2015

DIVERS - 2  POSITIONS, DAR
Qualifications: Holder of Secondary School Certificate with a class “C” driving licence. The candidate must also have undergone training and attained Trade Test Grade II
Apply: Director General,
Medical Stores Department
Box  9081 ,Dar es Salaam
Details: Mwananchi April 21,2015
Deadline: May 04 ,  2015

PROJECT ASSISTANT -SOCIAL CAPITAL DEVELOPMENT
Qualifications: Minimum Diploma
 in Community Development,
Preferred Bachelor’s degree
in Rural Sociology/Anthropology,
Gender studies and Community Development
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Details: Daily News April 21,2015
Deadline: May 04 ,  2015

HEAD OF PROJECT PLANNING AND DEVELOPMENT  
Qualifications: Master’s degree in the field of ICT. Possession of a Master’s degree in Business Administration or Economics is an added advantage
Apply: Chief Executive Officer Universal Communications
Services Access Fund
Box 33114 , Dar es Salaam
Details The Guardian Apr 10,2015
Deadline: May 08 ,  2015

OPERATIONS TRAINEE FOR ZONES 6 - POSITIONS 
Qualifications: Holder of a degree or Advanced Diploma in Marketing or Economics or Social Security Administration or Insurance or any other related qualification from a recognised institution and must be computer literate
Apply: www.ppftz.org
Details The Guardian Apr 10,2015
Deadline: May 08 ,  2015

CONTRIBUTIONS TRAINEE- 8 POSITIONS 
Qualifications: Holder of a degree or Advanced Diploma in Finance Management or Social Security Administration or Insurance or Information Technology or Economics or its equivalent from a recognized institution and must be computer literate
Apply: www.ppftz.org
Details The Guardian Apr 10,2015
Deadline: May 08 ,  2015

OPERATIONS TRAINEE FOR ZONES- 16 POSITIONS 
Qualifications: Holder of a degree or Advanced Diploma in Marketing or Economics or Social Security Administration or Insurance or any other related qualification from a recognized institution and must be computer literate
Apply: www.ppftz.org
Details The Guardian Apr 10,2015
Deadline: May 08 ,  2015

INTERNAL AUDITOR 
Qualifications: Holder of Bachelor of Commerce degree (Accounting major)or its equivalent from a recognized institution with work experience of at least three years
Apply: Chief Executive Officer Universal Communications
Services Access Fund
Box 33114 , Dar es Salaam
Details The Guardian
April 10,2015
Deadline: May 08 ,  2015

WUSC COUNTRY DIRECTOR
Qualifications: MA, a relevant discipline or relevant work experience deemed as equivalent
Apply: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Details The Citizen May 01,2015
Deadline: May 11 ,  2015

Page 1 of 22